Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Andelsförvärv av bostadsrätt – det här gäller

När exempelvis föräldrar vill hjälpa sina barn till det första egna boendet är andelsförvärv en vanlig lösning. Men vilka regler finns att förhålla sig till vid andelsförvärv av en bostadsrätt? Här reder vi ut vad som gäller, och vi gör det med hjälp av ett faktiskt ärende i Svea hovrätt där HSB företrädde bostadsrättsföreningen.
Ung kvinna sitter på golvet och kollar på sin mobil med fötterna på flyttkartongerna

I takt med stigande bostadspriser blir det allt vanligare att föräldrar eller andra närstående hjälper till ekonomiskt när exempelvis barn eller barnbarn ska få sin första lägenhet. En vanlig lösning är ett så kallat andelsförvärv, där man överlåter en procentuell del av bostadsrätten, exempelvis tio procent och att den närstående då äger resterande nittio.  

När bostadsrättsföreningen underrättats om en sådan överlåtelse ska styrelsen i bostadsrättsföreningen ta ställning till om förvärvaren kan beviljas medlemskap. Men om förvärvaren är make, sambo eller annan närstående sammanboende person (exempelvis ett barn som bor hemma) till överlåtaren kan styrelsen enbart neka medlemskap om förvärvaren inte uppfyller de särskilda kraven i stadgarna.   

Om inget av ovan undantag förekommer kan bostadsrättsföreningen, utan att exempelvis kontrollera förvärvarens ekonomiska status, neka medlemskap eftersom det är ett andelsförvärv.  

Vid ett andelsförvärv där bostadsrättsföreningen beviljat medlemskap är det viktigt att tänka på att samtliga andelsägare i bostadsrätten har skyldigheter gentemot brf:n. Det kan exempelvis röra sig om betalning av årsavgift eller att hålla lägenheten i gott skick. Hur stor andel varje delägare äger har ingen juridisk betydelse för ansvaret gentemot bostadsrättsföreningen. 

Rätten att neka medlemskap 

I ett avgörande från Svea hovrätt var situationen följande: En bostadsrättshavare köpte en bostadsrätt i syfte att kunna bereda sitt barnbarn boende i lägenheten. Bostadsrättshavaren fick tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand under viss tid. Ett par månader innan tillståndet om upplåtelse i andra hand gick ut överlät bostadsrättshavaren tio procent av bostadsrätten till barnbarnet genom ett gåvobrev. Bostadsrättsföreningen avslog emellertid barnbarnets ansökan om medlemskap och anförde att det var fråga om ett andelsförvärv. Då vände sig barnbarnet till hyresnämnden för att pröva frågan.  

Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att den som förvärvar en andel i en bostadsrätt får nekas medlemskap om inte annat framgår av stadgarna. Hyresnämnden betonade att detta innebär att bostadsrättsföreningen i stadgarna har full frihet att reglera rätten till medlemskap vid andelsförvärv, bortsett från andelsförvärv mellan makar och sambor som redan är lagstadgat.  

det aktuella fallet stod det i bostadsrättsföreningens stadgar att medlemskap vid andelsförvärv ska beviljas om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer – vilket även följer HSBs normalstadgar. I det här fallet, där barnbarnet inte skulle bo med farfadern, konstaterade hovrätten således att bostadsrättsföreningen haft rätt att neka medlemskap, och detta då baserat på hur de närstående skulle bo efter förvärvet. 

Barnbarnet överklagade till hovrätten, men hovrätten kom inte till någon annan slutsats än hyresnämnden och avslog överklagandet. Barnbarnet beviljades alltså inte medlemskap och gåvan är därmed ogiltig. 

Det är vanligt förekommande att bostadsrättsföreningar tillåter andelsöverlåtelser likt den i avgörandet aktuella överlåtelsen. Det är viktigt att bostadsrättsföreningar som är mer generösa än vad lag och stadgar föreskriver är medvetna om det och förstår vilka, i vissa fall negativa, situationer som kan uppstå med anledning av sin generositet. 

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.

Behöver du juridisk rådgivning?

Välkommen att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boende.