Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Andrahandsuthyrning via Airbnb

Det blir alltmer populärt att tillfälligt hyra ut sin lägenhet via tjänster som Airbnb. För den enskilde ett sett att dryga ut semesterkassan, men för bostadsrättsföreningen kan det kännas otryggt med att okända personer i föreningens hus. Lägenheter som köps enbart för kommersiell uthyrning, hyresgäster som inte sköter sig, ökat risk för skador och slitage skapar en förening som blir svårare att förvalta. Vilka regler gäller?
Resväskor står framför en ytterdörr

Airbnb faller in under samma regelverk som alla andra former av andrahandsupplåtelser. En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsens har samtyckt till det. Alla former av självständiga upplåtelser är tillståndspliktiga. Detta gäller oavsett hur lång tid upplåtelsen pågår och om bostadsrättshavaren tar ut någon hyra. För att upplåtelsen ska anses vara självständig krävs det att bostadsrättshavaren inte längre kan nyttja lägenheten fritt. Om bostadsrättshavaren bor i lägenheten samtidigt som hyresgästerna också bor där är det inte fråga om en andrahandsupplåtelse, utan om ett inneboendeförhållande. Då behövs inget tillstånd från styrelsen.

Tillstånd behövs vid andrahandsupplåtelse

Rör det sig om en självständig andrahandsupplåtelse krävs som sagt tillstånd av styrelsen. Varje ny uthyrning av lägenheten ses som en självständig upplåtelse som kräver ett eget tillstånd. Ansökan om tillstånd skickas in till styrelsen.Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har godtagbara skäl för uthyrningen och föreningen inte har befogad anledning att neka. Godtagbara skäl för upplåtelsen är tidsbegränsade anledningar till att bostadsrättshavaren inte kan använda sin lägenhet. Exempel på godtagbara skäl är arbete på annan ort, en längre sjukhusvistelse eller att ett par är provsamboende under en period. Uthyrning i ett rent kommersiellt syfte är inte ett godtagbart skäl. Skäl för föreningen att neka upplåtelsen kan vara att korttidsuthyrningar, som är vanliga med Airbnb, gör föreningen otrygg eller svårare att förvalta. I fall att styrelsen nekar tillstånd har bostadsrättshavaren en möjlighet att överklaga beslutet till hyresnämnden.

Avgift i särskilda fall

Att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd är en förverkandegrund. Märker styrelsen att en medlem regelbundet hyr ut sin lägenhet bör de därför skicka en så kallad rättelseanmodan. Styrelsen kan inte genom ordningsregler eller stadgeändringar begränsa medlemmarnas rätt att hyra ut mer än de gränser som lag och rättspraxis sätter upp. Det är därför inte möjligt att införa ett totalt förbud för andrahandsuthyrning via Airbnb. Styrelsen kan dock, om det finns en sådan möjlighet enligt stadgarna, ta ut en avgift för andrahandsupplåtelser. Avgiften får som högst uppgå till en tiondels prisbasbelopp årligen (4 730 kronor år 2020). Avgiften kan minska benägenheten att medlemmar hyr ut sina lägenheter bara för att tjäna pengar.