Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Beviljande av medlemskap

En bostadsrättsförening har viss frihet att i sina stadgar sätta upp specifika villkor för beviljande av medlemskap i föreningen – här går vi igenom vad som är tillåtet och inte.

Det vanligaste villkoret vid beviljande av medlemskap, och en huvudprincip inom HSB, är att medlemmarna i bostadsrättsföreningen också ska vara medlemmar i HSB-föreningen. Ett annat vanligt villkor är att den som söker medlemskap i bostadsrättsföreningen ska ha lägenheten som permanent boende och det förekommer även att den som söker ska uppnått en viss ålder för att medlemskapet ska beviljas.

Bostadsrättslagen reglerar

Bostadsrättsföreningarnas frihet att ställa krav vid ansökande om medlemskap begränsas dock en aning av bostadsrättslagen – som bland annat säger att visst medborgarskap, viss inkomst eller förmögenhet inte är acceptabla krav att ställa. En bostadsrättsförening får inte heller ställa orimliga krav mot den som vill bli medlem i föreningen. Utgångspunkten för den bedömningen, om ett villkor i stadgarna är orimligt eller inte, är främst baserat på likhetsprincipen - som innebär att alla medlemmar ska behandlas lika under samma omständigheter - och den öppenhet som ska prägla bostadsrättsföreningen. Inom dessa ramar kan bostadsrättsföreningen ställa villkor för medlemskap som är sakligt motiverade.

Diskriminerande villkor

Villkor som missgynnar personer enligt någon av de diskrimineringsgrunder som innefattas av diskrimineringslagen är inte tillåtet. Till detta hör diskriminering i samband med:

  • Etnisk tillhörighet
  • Funktionsnedsättning
  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Det är med andra ord inte tillåtet att i stadgarna kräva att en person måste ha svenskt medborgarskap eller viss sexuell läggning för att bli medlem i bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningen ska också alltid agera utifrån likhetsprincipen - oavsett vad medlemmarna har för etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller dylikt.                                                     

Men – undantag finns

Ett av få undantag från listan ovan är att särbehandling på grund av ålder i vissa fall kan vara ett skäligt villkor. Det är nämligen tillåtet att ha stadgar som föreskriver att en viss ålder ska ha uppnåtts, exempelvis 55 år vid seniorboende, för att medlemskap ska beviljas.