Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Moms på IMD för el, värme och vatten

El, värme och vatten som inte ingår i årsavgiften, och som debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det är konsekvensen av ett utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2019.
Kökskran och diskho

Skatteverket publicerade redan i februari 2018 ett uttalande där de ansåg att el, vatten och värme som debiteras efter förbrukning ska räknas som momspliktig omsättning och momsdebiteras. HSB ansökte då tillsammans med branschkollegor om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

HSBs ansökan menade att tillhandahållandet av el och vatten genom individuell mätning borde räknas som en sammanhållen del av bostadsupplåtelsen. Skatterättsnämndens höll med HSB om detta. Men Skatteverket överklagade förhandsbeskedet i Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin tur förklarade att detta inte är en sammanhållen del av bostadsupplåtelsen, utan att det rör sig om momspliktig omsättning.

HSB undersöker hur mervärdesskatt kan redovisas retroaktivt

HSB undersöker möjligheten att redovisa moms retroaktivt och i sådana fall från vilket datum. Skatteverket har gett detta första svar:  ”Mervärdesskatt på försäljning av särdebiterad el och vatten bör redovisas åtminstone från och med redovisningsperioden efter att Skatteverkets ställningstagande publicerades (den 9 februari 2018) eller från och med den redovisningsperiod då särdebiteringen av el och vatten påbörjades, om senare.”

Vad ska brf-styrelser göra nu?

Bostadsrättsföreningar som har avtal om momsredovisning eller köper denna tjänst, kan ta hjälp av HSB för att meddela Skatteverket att föreningen inför moms på IMD. HSB kan även hjälpa till med att beräkna, debitera på månadsavierna, dokumentera och redovisa IMD för Skatteverket.

För en del bostadsrättsföreningar kan moms på IMD betyda att de måste momsregistreras för första gången, för att kunna redovisa momsen för IMD. Oavsett om bostadsrättsföreningen är momsregistrerad sedan tidigare eller inte, krävs en individuell hantering för varje berörd, enskild bostadsrättsförening. 

Förtydligande angående avdragsrätt för moms på IMD

Det är momsplikt vid installation av individuell mätning och debitering (IMD) men det har länge varit otydligt vad som gäller kring avdragsrätt för ingående moms. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargör nu att fastighetsägare har avdragsmöjlighet endast för inköp och installation av mätutrustning för IMD.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att el- och vattensystem ska betraktas som en del av bostadsbyggnaden då systemen är nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål. Det innebär att fastighetsägare inte har avdragsrätt för ingående moms när det gäller inköp och installation av sådana system.

Avdragsrätt för mätutrustning
Avdragsrätt gäller däremot för ingående moms i samband med inköp och installation av sådan mätutrustning som möjliggör för fastighetsägare att tillämpa IMD. Den typen av utrustning menar Högsta förvaltningsdomstolen inte är något som är nödvändigt för byggnadens funktion, utan motiveras av de momspliktiga tillhandahållandena av el och vatten.

Se domen från Högsta förvaltningsdomstolen

Bakgrund

Det var länge otydligt för fastighetsägare vad som gäller kring avdragsrätten för ingående moms kopplat till IMD. Här beskriver vi händelseförloppet.

Nov 2018
Skatteverket kom med ett uttalande om att individuellt debiterad el, gas och vatten är att anse som momspliktig omsättning och ska momsredovisas i hyreshus och bostadsrättsföreningar.  

HSB med flera protesterade med argumentet att det är ett sammanhållet tillhandahållande med boende, hyra och årsavgift, och attsynsättet krockar med annan lagstiftning kring detta. Skatterättsnämnden höll med och ansåg att moms inte skulle utgå på IMD.   

Dec 2019
Högsta förvaltningsdomstolen komr med sin dom efter att Skatteverket överklagat beskedet från Skatterättsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte var ett ”sammanhållet tillhandhållande” och att moms ska debiteras. 

Domen klargjorde att moms ska debiteras för IMD i enlighet med mervärdesskattelagen. Observera att lagen i sig inte ändrades, utan det var tolkningen som Skatteverket uttalade sig om och som avgjordes i domstol.  

Juli 2020
HSB kom på uppdrag av sina bostadsrättsföreningar igång med avisering mot medlemmar med specifikation på moms. Reglerna gäller även bakåt i tiden och justering genomförs därför från 1 januari 2020. Bostadsrättsföreningarna är därmed igång med utdebitering av moms och avdrag av ingående moms i deklarationerna. 

Feb 2021
Högsta förvaltningsdomstolen kom med den dom som klargör att avdragsrätt endast gäller inköp och installation av mätutrustning som möjliggör IMD, se ovan.

Vill du veta mer?

Välkommen att vända dig till din regionala HSB-förening vid frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du i sidfoten på hsb.se efter att du valt region längst upp till höger på sidan.