Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ledande kommunpolitiker i ny rapport: ”Den statliga bostadspolitiken är otillräcklig”

12 februari 2021 Det saknas en långsiktig och sammanhängande bostadspolitik som skapar stabila spelregler för kommuner och bostadsutvecklare. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden, framför allt unga och hemlösa. Det är den hårda domen från landets ledande kommunpolitiker i en ny rapport som tagits fram på uppdrag av HSB.

Det råder bostadsbrist i den absoluta majoriteten av landets kommuner. Något som regeringen i många år kritiserat kommunerna för då de har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Men kommunernas handlingsutrymme styrs till stora delar av staten i form av regelverk, finansiering och hur prioriterad frågan är. Nu slår ledande kommunpolitiker tillbaka i rapporten "Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen”. 

Unga och hemlösa mest utsatta

Ett utvidgat investeringsstöd är det enskilt största statliga stöd som kommunpolitikerna anser sig ha mest nytta avåtgärder som skulle kunna underlätta för unga vuxna anses prioriterade. Varannan kommunpolitiker menar att ett startlån till unga skulle vara särskilt användbart.

Jag delar helt kommunernas kritik mot att statens hårda kreditrestriktioner gör att många människor, framför allt unga vuxna och unga barnfamiljer, har svårt att hitta en egen bostad och att ett startlån kan göra stor skillnad. Regeringens nytillsatta utredning om ett statligt startlån till unga är därför mycket välkommen, men ska endast ses som en strimma ljus efter år av bostadspolitiskt mörker, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB. 

Rapporten visar att unga vuxna och hemlösa är de grupper som har svårast att hitta en bostad.

Lagar och regler hindrar bostadsbyggandet

De fyra största hindren för bostadsbyggande är enligt kommunpolitikerna de lagar och regler som den statliga bostadspolitikens rår över: över hälften av kommunpolitikerna menar att strandskyddet är det största hindret, följt av riksintressen, överklagandeprocessen och buller.

– Även om strandskyddet kan uppfattas som något strängt, har vi på HSB, som bygger i hela landet, betydligt större problem med exempelvis överklagandeprocesser och bullerfrågan, säger Anders Lago.

Kommunerna behöver göra mer

De flesta kommunpolitiker vill öka bostadsbyggandet i den egna kommunen. För att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret anses de viktigaste verktygen vara en aktiv markpolitik, planera och bygga för alla, allmännyttan samt dialog med privata aktörer.

– Det som vi ser saknas är framför allt planberedskap, processerna för planering och bygglov måste kortas. Bostadsutvecklare behöver bättre förutsägbarhet och villkor för att till exempel standardisera byggandet. Dessutom behövs ett större utbud av tillgänglig mark för att priserna ska kunna hållas på en nivå som inte bidrar till att byggandet begränsas, säger Anders Lago.

Kommun och stat måste sluta att skylla på varandra

Anders Lago avslutar med uppmaning till både stat och kommun om vem som är ansvarig för bostadsbristen. 

Det måste bli ett slut på debatten mellan stat och kommun där de skyller på varandra om vem som är ansvarig för bostadsbristen. Nu behöver de istället lägga energin på att kraftsamla tillsammans.

Rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” är författad av Simon Imner på Tyréns avdelning för social och ekonomisk hållbarhet. Uppdraget genomfördes under perioden november 2020 – januari 2021. Rapporten bygger på en enkät till ledande kommunpolitiker i samtliga kommuner, där 82 svarat och därutöver 10 enskilda djupintervjuer med ledande politiker i de större kommunerna i landet.  

Läs hela rapporten (pdf)