Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhetsbidraget 2023

Vi på HSB Skåne brinner för bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför delar vi ut Hållbarhetsbidraget – ett bidrag våra bostadsrättsföreningar kan söka när de utfört innovativa och hållbara åtgärder eller projekt i föreningen.

Bostadssektorn står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp och tillsammans med er, våra HSB-bostadsrättsföreningar, har vi möjlighet att minska den negativa påverkan. Hållbarhet är en del av vår värdegrund och går även hand i hand med vårt miljöarbete och sociala engagemang. Hållbara åtgärder kan komma föreningens medlemmar till nytta på olika sätt då de kan inkludera projekt med såväl sociala som miljö- och klimatvänliga inriktningar.

Ansökningarna bedöms utifrån ett hållbarhetsperspektiv och såväl små som stora åtgärder är intressanta. Innovativa, utvecklande och nytänkande idéer premieras. Projekt eller åtgärder kan exempelvis leda till att förbättra gemenskapen mellan de boendegynna den biologiska mångfalden eller skapa skuggiga utemiljöer för det allt varmare klimatet.

Motiveringen till ansökan ska på ett tydligt sätt beskriva hur just er förening arbetat för att bidra till en hållbar utveckling, till exempel genom att ni minskat föreningens påverkan på miljön, ökat föreningens förmåga att hantera klimatrisker, effektiviserat användningen av gemensamma resurser eller bidragit till en tryggare boendemiljö.

Kriterierna för att söka Hållbarhetsbidraget

Vi ser er som tar del av Hållbarhetsbidraget som förebilder för andra föreningar och som inspiration för framtida lösningar inom bostadssektorn. Kriterierna för att söka Hållbarhetsbidraget 2023 är att bostadsrättsföreningen ska: 

 • vara en HSB-bostadsrättsförening (tillhörande HSB Skåne) 
 • förvaltas av HSB Skåne, ekonomisk eller teknisk förvaltning. 

Kriterier för åtgärden/projektet är:

 • Att det är en innovativ, utvecklande eller nytänkande åtgärd som kan kopplas till ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet.
 • Att åtgärden/projektet påbörjas tidigast 1 januari 2023 eller påbörjas senast den siste februari 2024. Om projektstarten är senare än den 31 december 2023 behöver föreningen uppvisa styrelsebeslut om projektstart daterat senast den 31 december 2023. Med projektstart avses när föreningen har upphandlat projektet.

Notera att bidrag i huvudsak inte delas ut för åtgärder som är rent underhåll, lagkrav eller standard. Det är inte heller möjligt att söka bidrag för en åtgärd/aktivitet som tidigare premierats med Hållbarhetsbidraget.

Tidigare har installation av laddstolpar och LED-belysning premierats, vilket det inte kommer att vara möjligt att söka Hållbarhetsbidraget för framöver. Ska ni installera laddstolpar vill vi istället tipsa om statliga bidrag hos Naturvårdsverket.

Hittills har HSB Skåne delat ut bidrag mellan 1 000 till 200 000 kronor per förening, beroende av åtgärden/projektets omfattning och karaktär. Bidraget kan inte överstiga föreningens storlek av förvaltningsavtal hos HSB Skåne. 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för Hållbarhetsbidraget 2023 är den 31 december 2023.

Anmäl ert bidrag här

Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes integritetspolicy, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.

Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.

Villkor

En jury hos HSB Skåne utser vilka åtgärder/projekt som får ta del av Hållbarhetsbidraget. Beslutet kan inte överklagas. Förutom kraven ovan är maxbeloppet för bidraget knutet till förvaltningskostnaden/år. De åtgärder/projekt som tilldelas bidraget kan även komma att visas upp i HSB Skånes kanaler, t. ex. HSB Uppdraget och hsb.se.

Nyfiken på vilka som vunnit bidragit tidigare år?

Spana in alla vinnare här! 

Så arbetar HSB Skåne för ökad hållbarhet 

Inom HSB har vi fyra fokusområden vår hållbarhetsstrategi: 

 1. Resurseffektivitet 
  Vi ska ha en hållbar och resurseffektiv verksamhet, minska energianvändningen och reducera effektuttaget. Det inkluderar bland annat att förbättra avfallshanteringen, se över vilka material vi använder och att minimera farliga ämnen och produkter i vår verksamhet. 
 2. Klimat 
  2040 ska HSB ha netto-noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och vara anpassat till det förändrade klimatet. Här arbetar vi bland annat med energioptimering (både hos oss själva och som tjänst till brf), förnybara energikällor och övergång till en fossilfri fordonsflotta.
 3. Hållbara tjänster och produkter 
  Vi ska erbjuda och utveckla hållbara tjänster och produkter. Här inkluderar vi även kravställning på våra samarbetspartners som exempelvis våra ramavtals- och nyproduktionsentreprenörer.
 4. Viktig samhällsaktör 
  Vi ska vara en viktig aktör för det hållbara samhället och spegla samhällets mångfald samt bidra till att skapa trygghet. Det gör vi bland annat genom vår bosociala avdelning, kolloverksamhet och delaktighet i lokala samverkansprojekt.