Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Varje medlem har en röst

HSB Skåne är en demokratisk och federativ organisation. Detta betyder att vi enbart styrs av våra medlemmar och deras valda ombud. För att arbetet ska fungera utgår vi alltid från bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, HSBs stadgar och HSBs kod för föreningsstyrning.

Fullmäktig i Medlemsgruppen

I HSB Skånes Medlemsgrupp ingår alla våra medlemmar som inte innehar en HSB-bostadsrätt. Den 31 december 2020 uppgick antalet medlemmar i Medlemsgruppen till 10 063 personer. Medlemsgruppen har rätt att välja en ordinarie ledamot och en suppleant per påbörjat 200-tal medlemmar i Medlemsgruppen. Vid årsmötet den 10 februari 2021 valdes 4 (av 51 möjliga) fullmäktige som får representera Medlemsgruppen vid HSB Skånes föreningsstämma.

Fullmäktig i bostadsrättsföreningarna

Bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i HSB Skåne har rätt att välja en ordinarie ledamot per påbörjat 200-tal medlemmar att företräda bostadsrättsföreningen vid HSB Skånes föreningsstämma.

Lämna motion till HSB Skånes föreningsstämma

En medlem/fullmäktige har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman.

Att lämna in en motion till föreningsstämman är din möjlighet som medlem eller fullmäktig att göra din röst hörd. Det är inte alltid lätt att veta vad en motion kan eller får handla om, men kort sagt kan en motion beröra precis vad som helst som stämman har beslutanderätt om. En motion kan till exempel handla om någonting som påverkar alla medlemmar inom HSB, som en önskan om att stämman ska ge styrelsen i uppdrag att driva en speciell fråga på en mer parlamentarisk nivå.

Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka in din motion till adressen här nedan.

Det är viktigt att din motion kommer in i tid, annars kommer den inte att kunna behandlas på föreningsstämman. Sista dag för att inkomma med motion är den sista februari.

I samband med att kallelsen skickas ut till föreningsstämman publiceras motionerna som kommit in här på webbplatsen. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.

Skicka in din motion till styrelsen-skane@hsb.se eller till HSB Skåne Att: Styrelsen, Box 1712, 221 01 Lund.

Nominera personer till förtroendeuppdrag inom HSB Skåne

Styrelsen består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter som beslutas vid stämman. Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 5-11 styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande, utöver ordförande, av 6 förtroendevalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter. Arbetstagarrepresentanterna utses i särskild ordning.

Enligt instruktion för valberedningen ska denna bland annat ta hänsyn till den geografiska spridningen i HSB Skånes område med följande indelning:
Lund, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad.

Varje område ska om möjligt representeras av minst en ledamot och högst tre ledamöter, ordföranden oräknad.

Nominera till HSB Skånes styrelse

Känner du någon som skulle passa i HSB Skånes styrelse? Då bör du skicka in en nominering. Har du frågor om uppdraget kan du kontakta antingen valberedningen eller någon av nuvarande styrelseledamöter för att få insikter om styrelsens arbete.

Nominera till HSB Skånes valberedning

Valberedningen består just nu av 4 ledamöter varav av en utsågs av stämman till ordförande. 

Nominera till föreningsgranskare för HSB Skåne.

Föreningsgranskare, som regleras i stadgarnas § 30, har till uppgift att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Även till detta välkomnas nomineringar!

Grundläggande krav

Förtroendevalda i HSB Skåne ska vara medlem i HSB samt känna till och dela HSBs grundläggande värderingar. Vidare ska den som är ledamot i styrelse, valberedning och som föreningsgranskare ha kompetens, intresse, tid och engagemang för uppdraget samt delta i utbildningar relaterade till uppdraget.

Den nominerade får inte bedriva/vara anställd i med föreningen konkurrerande verksamhet, ha gått i personlig konkurs, vara belagd med näringsförbud eller stå i skuld hos Kronofogdemyndigheten.

Grunder för nominering till styrelseledamot:

 • kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet
 • övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
 • möjlighet att vara ledig från sitt arbete för att kunna delta i sammanträden på dagtid/heldagar ca 8-10 dagar/år
 • vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit invald i styrelsen
 • den nominerades oberoende
 • ålder, kön och områdestillhörighet
 • hänsyn till stora och små brf-föreningar
 • övriga uppgifter som kan vara av betydelse.

Grunder för nominering till valberedningen: 

 • Kompetens och erfarenhet
 • Ålder, kön och områdestillhörighet
 • Den nominerades oberoende
 • Vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit invald i valberedningen
 • Kunna delta i ca 10 - 12 sammanträden eftermiddagar, ibland heldag.
 • Kunna delta i specifik utbildning för valberedare.


De föreslagna kandidaterna måste vara tillfrågade och acceptera nomineringen, innan den skickas in till valberedningen. Du kan också föreslå dig själv till uppdrag.

Sista dag för nominering till stämman 2022 var den 5 januari 2022.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta valberedningen!

Du kan läsa mer om hur du nominerar, klicka här!