Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Medlemskapet med många möjligheter

När du blir medlem i HSB får du tillgång till en lång rad fördelar, som medlemstidningen Hemma i HSB, juridisk rådgivning och såväl rikstäckande som lokala medlemserbjudanden. Du får dessutom möjlighet att själv påverka, i din närmiljö och på riksplanet via vår rikstäckande kooperation.

Villkoren för ditt medlemskap i HSB framgår av stadgarna för den regionala HSB-förening du har blivit medlem i. I en medlemsägd organisation är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att organisationen och verksamheten bedrivs enligt de principer och i den riktning vi kommit överens om. Därför har HSB styrande dokument som varje HSB-förening ska följa.

Om medlemskap i HSB Södertörn från våra stadgar

§6
Inträde i föreningen kan beviljas såväl fysisk som juridisk person

§7
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen eller den som styrelsen härtill utser. Ansökan om inträde skall ske skriftligen.

Föreningen för neka någon tillträde om det finns särskilda skäl frö vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak

§8
Den som förvärvat medlemsandel genom bodelning, arv eller testamente får i den tidigare medlemmens ställe inträda i föreningen. Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlemsandel skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter.

Insatser och avgifter till föreningen

§9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfodran.

HSBs riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med med obegränsat antal instatser (överinsatser).

§10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesamträdet beslutar, med de begränsningar som följer av §11 och §12.

§11
Medlem som inte är bostadsrättförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkboförda på samma lägenhet.

§12
Bostadsrättsföreningen skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3% av prisbasbeloppet  enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

Medlemmar som lämnar föreningen

Utträde
§32
Medlem har rätt att sig upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning av bostadsrättsförening förutsätter giltigt beslut om uppsägning och görs skriftligen med verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett

Uteslutning
§33
Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning.

Återbetalning av medlemsinsats
§34
Medlems som avgått ur föreningen, återfår efter avgången sin i §9 angivna inbetalda insats. HSBs Riksförbund återfår därutöver, efter skriftlig uppsägning sina inbetalda överinsatser i överenstämmelse med 4 kap lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Föreningen får genom avräkning  mot insatsbeloppet tillgodgöra sig betalning för förfallna avgifter och de fodringar i övrigt som föreningen kan ha hos medlemmen.