Besiktningar

Styrelsen ansvarar för att fastigheterna och utemiljön besiktigas med regelbundna intervaller

Energideklaration 
10-års intervall 
Syftet med  Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader   är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. Denna besiktning handlar om att ta fram information om hur energieffektiv fastigheten är i förhållande till andra liknande byggnader. Energideklarationen utfördes 2008 och det finns ett anslag i varje port. Det finns också information om att det har gjorts en radonmätning.

Lekplatsbesiktning 
1- års intervall  
Regler för utemiljö finns i PBL,  Plan- och Bygglagen.  Där anges krav på anordnande av friyta för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Tomter och allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I Boverkets Byggregler finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap.  Syftet med besiktningen är att säkerställa att ingen olycksrisk föreligger.

Obligatorisk ventilationskontroll OVK             
6-års intervall                                                                                
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en funktionskontroll av ventilationssystem. Bestämmelser för OVK finns i PBL, Plan och Bygglagen och i Boverkets Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Syftet med  OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat för alla som vistas i byggnaden. Den senaste OVK –kontrollen gjordes 2015 och är godkänd efter kompletteringar  och åtgärder i ett antal lägenheter.

Yttre besiktning fastigheterna                           
1- års intervall                                                                 
Enligt stadgar ska styrelsen upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens fastigheter och se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning.  I uppdatering av underhållsplanen ingår en årlig yttre besiktning av huskropparna och gemensamma utrymmen.

Systematiskt Brandskyddsarbete SBA
Löpande 1-års kontroller
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3 står att ett skäligt brandskydd innebär att man även böd bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. En omfattande SBA- genomgång gjordes 2010. Föreningen har from 2010 ett avtal med Presto Brandsäkerhet AB för löpande årlig brandskyddsgenomgång.