Violen i Haninge

Revisor

Revisor är ett viktigt förtroendeuppdrag.
Uppdraget kräver således inte någon speciell yrkesbakgrund som revisor, ekonom, jurist, etc. Revisionsverksamheten är tillförsäkrad sådan professionell kompetens genom att de förtroendevalda revisorerna biträds av sakkunniga.

Normalt utför revisorerna sina uppdrag genom gemensamma granskningar och överlägger med varandra om vilka det resultat i form av iakttagelser och slutsatser som skall förmedlas från revisionsarbetet.

Revisorerna måste gemensamt besluta om hur revisionsanslaget skall användas och föra protokoll över besluten. De svarar alltså för sin egen förvaltning.

Revisor skall vara både formellt och sakligt oberoende i förhållande till dem de är satta att granska.

Revisors självständighet och oberoendet får självklart inte medföra att revisionsarbetet utförs utan dialog med de ansvariga i styrelsen. Tvärtom kräver arbetet att revisorerna har en väl utvecklad sådan dialog. Dessutom behövs ett nära samspel med förtroendevalda styrelsemedlemmar, bland annat genom att man deltar i styrelsemöten. Revisorerna skall alltid få kallelser till styrelsens möten samt extra inkallade möten.

Utvärderingen kan riktas mot pågående verksamhet och organisation, system och rutiner, projekt etc (processutvärdering) eller mot dessas samband med måluppfyllelse, uppnådda effekter, prestationer och ekonomiskt utfall (resultatutvärdering).

I revisionsberättelsen lämnar revisorerna årligen en berättelse över revisionens resultat till sin uppdragsgivare, Stämman. Revisorerna skall i revisionsberättelsen uttala om de anser att ansvarsfrihet bör tillstyrkas eller inte för ledamöterna i styrelsen och arbetsgrupper som revisorerna utsetts att granska.

Oavsett hur revisorerna ställer sig i ansvarsfrihetsfrågan, kan de i revisionsberättelsen uttrycka både positiv och negativ kritik mot dem som granskats.

Mina sidor