Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tryggare styrelse med rätt utbildning

Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling. Det finns många anledningar att gå på kurs i HSB! Vi erbjuder dig som är aktiv i din bostadsrättsförening kvalificerade utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt arbete som styrelseledamot.

Av erfarenhet vet vi att det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att man behärskar sitt uppdrag. 

På HSB Göta samarbetar vi med våra grannföreningar HSB Göteborg och HSB Norra Götaland. Vi erbjuder ett varierat kursutbud med kompetenta och erfarna kursledare. Vår ambition är att de flesta kurser skall erbjudas lokalt och praktiskt tillgängligt för så många som möjligt. 

Vi har planerat för kurser med fysisk närvaro och digitalt via Teams.

Aktuella utbildningar hösten 2024

Grundkurs i styrelsearbete – digital föreläsningsfilm

Grundkurs i styrelsearbete startar med en genomgång av ansvarsområden och rättigheter som styrelsen som grupp och den enskilde ledamoten har i förhållande till stadgar och lagar som styr föreningens verksamhet. Med det som utgångspunkt får du hjälp med att titta på en lämplig arbetsfördelning för ett års styrelsearbete. För att hjälpa din styrelse att skapa förutsättningar för effektiva möten, såväl vad gäller innehåll som genomförande, får du även grundläggande kunskaper i mötesteknik. Kursen är en digital föreläsningsfilm via en länk här: Grundkurs i styrelsearbete (hsb.se)

Underhållsplanering

Ett av styrelsens viktigaste uppdrag är att ha kontroll på vilka kostnader föreningen har för underhåll av fastigheten, såväl på kort som på lång sikt.
I denna kurs får du kunskap om hur underhållsplanen ska utformas för att
fungera som ett arbetsredskap och styrinstrument. Kursen ger fördjupad
kunskap om hur underhåll planeras och hur fastslaget genomförande säkerställs. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 5 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Entreprenadupphandling

På kursen får du kunskap om vilka entreprenader som kräver beslut på föreningsstämma och för vilka det räcker att frågan behandlas i styrelsen, vilka beslut som krävs och hur dessa dokumenteras. Du lär dig också mer om bland annat projektering, kontraktsskrivning, besiktning och garantiarbeten samt vad ni själva kan göra och när ni måste anlita experthjälp. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 5 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Juridisk introduktion

Denna kurs ger övergripande kunskaper om bland annat hyror för lokaler och
garage, andrahandsupplåtelse, underhållsansvar, försäkringar samt frågor avseende förverkande.Läs mer om kurserna och aktuella kursdatum nära dig på sid 6 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Bostadsrättsjuridik

Våra kurser i Bostadsrättsjuridik ger dig som deltagare rätt verktyg för ditt arbete i bostadsrättsföreningen. Vi går på djupet i flera viktiga juridiska frågor

UNDERHÅLLSANSVAR OCH OMBYGGNAD AV LÄGENHET
HSBs jurister går igenom hur lag och stadgar styr gränsdragningen mellan föreningens och bostadsrättshavarens underhållsansvar för lägenheten och vad som gäller när en bostadsrättshavare vill göra en ombyggnation av sin lägenhet. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 7 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!


SKADEHANTERING
HSBs jurister går igenom regler, rättspraxis och rutiner för skadehantering i och utanför en bostadslägenhet, till exempel brand, ohyra och vattenskador. Vi ger också vägledning i hur styrelsen ska hantera uppkomna skador. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 7 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE
Vi kommer att gå igenom i vilka situationer en bostadsrättshavare har rätt att upplåta i sin lägenhet i andrahand, vilka krav bostadsrättsföreningen kan ställa på en ansökan om andrahandsupplåtelse och hur en tillståndsprövning i Hyresnämnden går till. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 7 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

FÖRVERKANDE AV BOSTADSRÄTT
Här berör vi de vanligaste grunderna för förverkande som till exempel störningar och otillåten andrahandsupplåtelse. Vi går igenom hur regler och rättsfall kring anmodan, uppsägningar och hur en domstolsprocess kan se ut. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 7 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Styrelsens Fastighetsägaransvar

Under utbildningen får du ökad kunskap om vilka ansvarsområden och skyldigheter som bostadsrättsföreningar har i egenskap av fastighetsägare. Vi går igenom vad du behöver tänka på vid identifiering av risker inom fastigheten och vid åtgärdande av brister. Vi tar också upp några olika rättsfall inom området för att skapa förståelse av vikten av att göra rätt från början. Utbildningen hålls av jurister från HSB Riksförbund vid tre olika tillfällen under hösten. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 8 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Att läsa en årsredovisning

Denna kurs ger dig som deltagare ökad kunskap om hur en års redovisning är uppbyggd och hur du ska förstå och analysera dess innehåll. Kursen ger dig dessutom praktiska tips om hur du på ett enkelt sätt kan presentera din förenings årsredovisning för medlemmarna i samband med föreningsstäm-man.  Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 9 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Brandskydd, SBA

Genom ett antal enkla åtgärder kan vi minska både antalet bränder och dess konsekvenser i våra bostäder. Som brandskyddsansvarig har du bland annat i uppgift att säkerställa så brandskyddet fungerar genom att föra ett så kallat Systematisk Brandskyddsarbete (SBA). Detta är en skräddarsydd kurs för styrelser i bostadsrättsföreningar för att öka kännedomen om ansvar och hur man kan förebygga bränder i en bostadsrättsförening. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 10 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Valberedning

En bostadsrättsförening har ett stort behov av att medlemmarna är intresserade och tar ansvar för arbetet med att driva och utveckla föreningen. I arbetet med rekrytering av dessa personer spelar valberedningen en viktig roll såväl inför som under föreningsstämman. I kursen får du kunskap om valberedningens arbete från start till mål samt praktiska tips på hur du kan skapa intresse och motivation till föreningsarbete. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 11 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Ordförande och sekreterare

Ordförande och sekreterare är två nyckelroller i styrelsearbetet. I denna kurs får du kunskap om hur ett effektivt styrelsearbete kan bedrivas. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 12 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Grunder i revisionsarbete

Grundkurs i revision ger dig baskunskaper om hur en förenings ekonomi och verksamhet årligen ska granskas och varför denna funktion finns i varje förening. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 12 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du ladda ner vår kurskatalog