Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Göta

HSB Göta är en av landets största regionala HSB-föreningar. Vår region omfattar Jönköpings och Hallands län samt delar av Södra Älvsborgs län.

Vårt uppdrag är främst att bygga och förvalta bostäder. Vårt utbud av fastighetsnära tjänster är stort och omfattar utöver administrativ och teknisk förvaltning även bygglednings- och energikonsultation samt byggservice. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, kommunala bolag och stiftelser, handelsområden mm.

Affärsidé

Vi erbjuder ett tryggt, långsiktigt och hållbart boende samt tillhörande tjänster av hög kvalitet.

Vision & Mission

Vi ska vara den ledande aktören som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet. Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

HSB Göta planerar för en fusion med HSB Sydost

Här kan du läsa mer om varför och vad det innebär!

Mot bakgrund av det ekonomiska läget med stigande räntekostnader och inflation samt ett utmanande marknadsläge med ökade krav och förväntningar jämte stora investeringsbehov, har styrelserna för HSB Göta och HSB Sydost beslutat gå fram med ett förslag om fusion. 

Föreningarna har under 2023 fört diskussioner om ett fördjupat samarbete föreningarna emellan vilket lett fram till ett förslag om fusion som medlemmarna att ta ställning till på stämman 2024. Förslaget tar avstamp från framför allt tre fokusområden: 

Trygghet 

HSB skapar dagligen trygghet och hållbara förutsättningar för våra medlemmar och ägare – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.  

Genom att ta ansvar för vårt nuläge säkrar vi en trygg framtid och säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi. 

Närhet

Det ska vara nära till HSBs lokala kontor och mötesplatser.  

Genom att bli större tillsammans skapar vi förutsättningar för att stärka och bibehålla den lokala närheten i hela vårt verksamhetsområde och genom att organisera oss mer effektivt har vi bättre förutsättningar att finnas nära alla våra medlemmar.   

Kunskap

I över 100 år har HSB byggt, förvaltat och utvecklat boendet i Sverige. Det vill vi fortsätta med.  

Genom ett större antal medarbetare med olika kompetenser kan vi hjälpa medlemmar och kunder i många komplexa frågor samt erbjuda våra förtroendevalda kvalificerad utbildning – för bästa medlemsnytta nu och i framtiden. 

Om du har frågor 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

HSB Götas VD Reine Johansson
reine.johansson@hsb.se
010-442 36 07

HSB Götas styrelseordförande
el
in.rydberg@hsb.se
072-254 50 04

 

Etiska riktlinjer

Vårt sätt att uppträda på marknaden styrs av våra kärnvärderingar som vi förkortar ETHOS!

Värdegrund

Vår värdegrund är ETHOS:

Engagemang – Trygghet – Hållbarhet – Omtanke – Samverkan

Förtroende – Respekt – Tillit 

HSB Göta-koncenens långsiktiga framgångar utgår från det förtroende, respekt och tillit som vi skapar tillsammans på vår marknad. För att bygga och upprätthålla ett förtroende bedriver vi vår verksamhet på ett etiskt oklanderligt sätt. I riktlinjerna beskrivs i allmänna termer de etiska principer som styr verksamheten, relationen till kunderna och hur vi som medarbetare förväntas förhålla oss till de etiska frågorna. Riktlinjer för etik skapar grunden för ett gemensamt förhållningssätt i etiska frågor. Den ligger till grund för ett långsiktigt agerande som skapar förtroende och respekt i vår omvärld.

Riktlinjerna ska i vardagen fungera som stöd för det dagliga arbetet och gäller för alla verksamheter och medarbetare inom HSB Göta-koncernen. Koncernledningens ansvar är att se till att alla medarbetare har kunskap om företagets etiska riktlinjer samt att hela verksamheten genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och god affärsmoral. Det är en självklarhet att vi som arbetar i företaget har en god etik och affärsmoral. Varje chef ansvarar för att dessa riklinjer är kända och efterlevs av medarbetarna inom sitt ansvarsområde. Chefen ska lämna vägledning och råd till sina medarbetare i frågor som rör det etiska uppträdandet. Vi förvaltar ett gott anseende som byggts upp under lång id och det är därför extra viktigt att alla vårdar och värnar detta.

Affärsintegritet och heder
HSB ska bedriva verksamheten med utgångspunkt från god kunskap och kompetent utförande, baserat på hög integritet och god affärsetik. Vi värnar goda och professionella relationer
- Vi är alltid ärliga mot oss själva och alla våra intressenter i vårt agerande.
- Våra relationer och kontakter med leverantörer och intressenter präglas alltid av affärsmässighet och opartiskhet.
- Vi har en öppen attityd och ger raka besked.
- Vi följer alltid gällande lagstiftning, bestämmelser och avtal.
- Vi arbetar bara med affärer som stödjer koncernens långsiktiga mål.
- Genom hög integritet hamnar vi aldrig i beroendeställning eller tacksamhetsskuld.
- När vi erbjuder eller levererar tjänster görs det så att inblandade parters rättigheter och skyldigheter tydligt klargörs.
- Vi har rutiner och internkontroll som förhindrar att känslig företagsinformation sprids till obehörig.
- Vår information, marknadsföring eller annonsering får aldrig vara vilseledande.

Korrekt behandling
- Vi har alltid ambition att lämna förståelig och relevant information till medlemmar och
kunder och anstränger oss så att man förstår vår leverans och konsekvenser av egna beslut.
- Eventuella intressekonflikter med kund ska identifieras och förebyggas genom öppna
relationer och samtal.
- Rutiner för kundklagomål ska finnas, ajourhållas samt hanteras med snabbhet.
- Det är strategiskt viktigt att arbeta med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Etiskt beteende hos medarbetarna
- Medarbetare erbjuder inte, efterfrågar inte och tar inte heller emot olämpliga gåvor eller förmåner. (Högtidsgåvor max 750 kr, övriga 250 kr).
- Medarbetare deltar inte i rena nöjesresor. Aktiviteter och arrangemang ska vara seriösa i sin natur och alltid direkt arbetsrelaterade.
- Vid studieresor eller andra arrangemang finns det alltid ett vederhäftigt program.
- Resekostnader och övernattning skall alltid betalas av HSB.
- Under pågående upphandling eller annan känslig tidpunkt är vi alltid mycket restriktiva.
- Medarbetare deltar inte i transaktioner där intressekonflikter kan uppstå som rör egen eller närståendes ekonomi eller andra liknande förhållanden.
- Vi medverkar inte till att föra ut information till obehörig som rör ekonomisk eller annan
information hos kund eller medlem.
- Medarbetares externa engagemang ska inte inkräkta på förmågan att sköta sina
arbetsuppgifter eller undergräva förtroendet till HSB Göta-koncernen eller arbetsgivaren.
- Avtal tecknade av HSB får inte användas för privat bruk om man får personliga fördelar.
- Medarbetare som privat anlitar HSB, eller entreprenör som har avtal med HSB, informerar alltid närmsta chef om detta.

Regional organisation

Här finns kontaktuppgifter till styrelse och ledning!

Styrelse 

Ordförande
Elin Rydberg 072-254 50 04

Ledamöter
Torbjörn Hägg 070-534 23 70 

Håkan Källman 070-678 84 11  

Mia Gunterberg 070-799 59 65

Jenny Lundell 072-233 11 36

Per Neugebauer 070-640 44 04

Jakob Olofsgård 076-329 05 01

Pers representant Unionen
Siw Gustavsson 010-442 37 37 

Pers representant Fastighetsanställdas Förbund
Marie Josefsson 010-434 72 87

 
HSB Göta omfattar moderföretaget HSB Göta Ekonomisk Förening, HSB FastighetsFörvaltning Göta AB samt HSB Gambrinus AB. Koncernen har en ledningsgrupp som består av följande personer:

Mårten Lindberg VD, 010-451 31 82

Sandra Bergqvist Marknads- & kommunikationschef, 010-442 36 05

John Johansson Ekonomichef, 010-442 36 12

Julia Rofors HR-chef, 010-442 36 35

Ulrika Malmsten-Persson Hållbarhetschef, 010-442 36 03

Ann-Sofie Kindbom-Uddh Affärsområdeschef Nyproduktion & Entreprenad, 010-442 37 09

Mikael Carlson Affärsområdeschef Egenägda fastigheter, 010-442 36 50

Marie Ohlsson Affärsområdeschef Teknisk förvaltning, 010-442 37 64

Jan Högberg Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning, 010-442 37 59

 

 

Valberedning

Här finns kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter!

Kontaktuppgifter:

Rudi Mölling  073-907 80 15

Jutevägen 22
554 45 Jönköping

   
Anna Brånalt  070-690 53 30 Blåsbackegatan 6 A
302 47 Halmstad
   

Ros-Mari Boo  076-307 45 36

Bodagatan 45
507 42 Borås
   
Gert Wågman 070-508 95 40 Rådhusgatan 26 B
571 31 Nässjö
   
Magnus Backstig 070-561 26 69 Bolavägen 89
331 53 Värnamo

 

Föreningsstämma

2024 års ordinarie stämma hölls den 27 maj i Nässjö!

Här hittar stämmans handlingar.
Stadgar

Gällande stadgar för HSB Göta antogs 2019!

Gällande stadgar för HSB Göta antogs vid stämman den 20 maj 2019. 

HSB Göta Normalstadgar 2018 för fullmäktig