Att bo i bostadsrätt

Fem viktiga saker att komma ihåg
* Du äger inte din lägenhet – du äger rätten att bo i din lägenhet.
* Du ansvarar för att lägenheten hålls i gott skick.
* Du äger föreningens hus tillsammans med dina grannar och ni delar på husets gemensamma kostnader.
* Säg vad du tycker och välj din styrelse med omsorg.
* Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans.

Vad är en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i bostadsrättsföreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Detta innebär att tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.

Vad är en bostadsrätt?

 Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten. T. Ex: gå på stämman och bli uppdaterad.

Vad får jag göra i min bostadsrätt?

Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett antal smärre förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar, eller fastigheten i stort. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan.

Som medlem i bostadsrättsföreningen har man främst genom årsredovisningen insyn i bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte. Bostadsrättsföreningens kostnader och intäkter delas av bostadsrättsföreningens medlemmar och betalas som boendekostnad. Det är därför viktigt att vi försöker minimera våra kostnader så mycket som möjligt genom att vara aktsamma om våra gemensamma tillgångar.

Huvudregeln för bostadsrättsföreningen i frågor kring medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningens stadgar, stämmobeslut och styrelsebeslut är vad medlemmarna i bostadsrättsföreningen förbinder sig att följa.I dokumentet nedan hittar du mer information om att bo i bostadsrätt. 

 

I dokumentet nedan hittar du mer information om att bo i bostadsrätt.