Stämman 7 december kl. 18.00

23 november 2020 Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening brf Vindrosen kommer att hållas den 7 december 2020 kl. 18.00 i Folketshus Limhamn

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Vindrosen har vid sitt styrelsemöte den 9 november 2020 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.
Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.