Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhetsverktyget – ekonomisk hållbarhet

Skapa goda förutsättningar för föreningen genom god ekonomi och kloka investeringar. I HSB Skånes underhålls- och investeringsplan kan föreningen enkelt följa vilka åtgärder som föreningen behöver utföra och när. Men finns det andra åtgärder som föreningen kan göra för att skapa en ekonomiskt hållbar förening? Ta del av tipsen nedan!

Brandskydd för fastigheten

Exempel på aktivitet:

 • Se över hur ni kan förhindra en eventuell brand i föreningen. 

Varför?

En brand i en fastighet kan få ödesdigra konsekvenser för de boende i de enskilda bostadsrätterna och för föreningens fastigheter. Liv kan gå till spillo och de materiella skadorna kan bli omfattande och kosta stora summor vid återställandet. Beroende på orsak kanske inte föreningens försäkring täcker skadorna fullt ut.

Hjälp:

 • Gör en egen riskanalys och/eller ta in en expert som hjälper till att upprätta en plan för föreningens brandskydd

Dra nytta av kollektiva upphandlingar av avtal för konsumtionsavgifter

Exempel på aktivitet:

 • Anmäl föreningen till de kollektivupphandlingar HSB Skåne gör avseende elförbrukning, fastighetsförsäkring, kabel-TV m. m.

Varför?

Att delta i en kollektiv upphandling innebär att den som förhandlar gentemot leverantören har en avsevärd tyngd i förhandlingarna och det slutgiltiga priset för den enskilda tjänsten i allmänhet blir lägre än om den enskilda föreningen skulle genomföra förhandlingen på egen hand.

Hjälp:

 • Kontakta HSB Skåne och anmäl intresse att vara en del av någon av de gemensamma upphandlingarna.

Elsäkra bostäder och lokaler

Exempel på aktivitet:

 • Få varje bostadsrätt, lägenhet och lokal kontrollerad för att upptäcka eventuella risker i tid.

Varför?

Felaktig installerad elutrustning kan vara livsfarlig för den enskilde och för den personal som servar föreningen med tjänster av olika slag. Det kan även förorsaka bränder med oanade konsekvenser för medlemmar och fastigheter.

Hjälp:

 • Se till att genomföra status- och elsäkerhetskontroll med jämna mellanrum, ta hjälp av expeter på området. HSB Skåne har möjlighet att hjälpa till med dessa kontroller.

Elsäkra fastigheten

Exempel på aktivitet:

 • Se till att fastighetens el kontrolleras regelbundet i alla gemensamma utrymmen. Detta avser serviscentral, ledningar, m.m.

Varför?

Felaktig installerad elutrustning kan vara livsfarlig för den enskilde och för den personal som servar föreningen med tjänster av olika slag. Det kan även förorsaka bränder med oanade konsekvenser för medlemmar och fastigheter.

Hjälp:

 • Se till att genomföra statusbesiktning av fastighetselen med jämna mellanrum, ta hjälp av expeter på området. HSB Skåne har möjlighet att hjälpa till med dessa kontroller.

Filmning av ledningar för att ha kontroll på status och skick av rör för att i ett tidigt skede motverka läckage och stopp

Exempel på aktivitet:

 • Ta hjälp av en specialist för att få föreningens ledningar filmade och gör sedan en bedömning tillsammans med utföraren om status på föreningens ledningar. Detta ligger sedan till grund för underhållsplanen och när i tiden det kan vara dags att utföra renovering av föreningens rörstammar.

Varför?

Att inte ha koll på kvaliteten på föreningens ledningar kan bli väldigt dyrt om en ledning springer läck och förorsakar omfattande vattenläckage i föreningens fastighet. Därför är det värt att göra en ordentlig översyn av alla ledningar för att säkerställa i vilket skick ledningarna befinner sig vid filmningstillfället.

Hjälp:

 • Ta kontakt med föreningens förvaltare eller med HSB Skånes bygg- och teknikavdelning för vidare hjälp med kontakt till tjänsten.

Fuktsäkra fastigheten

Exempel på aktivitet:

 • Ta hjälp av en specialist för att genomföra en fuktmätning i föreningens fastigheter.

Varför?

För att undvika angrepp av mögel och andra fuktrelaterade skador på fastigheten är det värt att genomföra en kontroll av samtliga fastigheter. Att inte inte göra det kan bli mångdubbelt dyrare än vad det kostar att genomföra en sådan undersökning.

Hjälp:

 • Kontakta föreningens förvaltare eller HSB Skånes bygg- och teknikavdelning för vidare hjälp.

Ha ekonomisk kännedom om kommande underhållsbehov för föreningens fastigheter

Exempel på aktivitet:

 • Se till att ha en underhållsplan som är uppdaterad och aktuell.
 • Genomför egna ronderingar i styrelsen med jämna mellanrum.
 • Genomför en årlig fastighetsbesiktning tillsamman med en expert på underhållsplanering för att se till att alla underhållsåtgärder finns med i underhållsplanens tillsyn.

Varför?

Att ha full kontroll på behovet av underhåll i föreningen innebär en stor säkerhet och trygghet för föreningens styrelse. Föreningen är ju fastighetsägare med ett ansvar för att underhållet av fastigheten genomförs i rätt tid och till rätt kostnad. Att av påstådda kostnadsskäl skjuta på underhållet kan innebära stora risker i form av fastigheter som kan rasa ihop eller läcka in vatten. I längden blir det dyrare för föreningen.

Hjälp:

Ha rutiner för budget och prognoser

Exempel på aktivitet:

 • Gör upp en verksamhetsplan för ett arbetsår i föreningen. I denna plan läggs in när i tiden budgetarbete ska påbörjas, liksom även när prognsarbetet ska göras.

Varför?

För att undvika stress och tidsbrist i samband med det viktiga ekonomiarbetet bör det finnas en tidsplan för när detta ska genomföras. Tidsbrist kan i värsta fall leda till att felaktiga beslut beträffande framtida ekonomi fattas, alternativt att viktiga händelser, t.ex. uderhållsåtgärder inte kommer med i beräkningen.

Hjälp:

 • Ta hjälp av HSB Skånes ekonomer för att göra en verksamhetsplan som täcker in ett helt arbetsår för föreningens styrelse.

Kontroll på alla skeden i byggprocessen

Exempel på aktivitet:

Vid underhåll, renovering eller ombyggnad av fastigheten minskar risken för stora och oväntade utgifter om föreningen har god kontroll och insyn under hela processen. En projektledare kan komma med idéer och lotsa er fram till ett utförande som ni blir nöjda med. 

Varför?

Vid ett underhållsarbete eller renovering/ombyggnad ställs det höga krav och förväntningar på er som beställare. Det är viktigt att ha kunskap och engagemang i projektet.

Föreningen har byggherreansvar i att styrande lagar och förordningar följs. Det kan vara en övermäktig uppgift att hålla ordning på projekteringsmöten, anbudsupphandling, försäkringsavtal, myndighetskrav, arbetsmiljöansvar, besiktningar, kalkyler, projektplaner, tidplaner, byggmöten, information till boende med mera. Listan kan göras lång med allt som innefattas och omfattas av en ombyggnad.

Hjälp:

Anlita en projektledare som kan ta hand om projektet, så ni kan känna er trygga men ändå behålla kontrollen över projektet. kvalitén säkerställs. Arbetet innefattar inte bara själva byggprocessen, utan även handläggningsförfarandet innan, med de olika beslutsgångarna inom bostadsrättsvärlden som sker på styrelsemöten, stämmor och i vissa fall även hyresnämndsförfaranden.

Mät den egenproducerade elen som någon form av kvot

Exempel på aktivitet:

 • Se till att installera en display centralt i föreningen där det går att avläsa hur mycket el som produceras, dag för dag och ackumulerat.
 • Lägg upp information på föreningens hemsida om förbrukningen och hur mycket föreningen sparat i form av minskade elkostnader. Skriv även att det kommer att innebära att föreningen kan få skattereduktion för den el som går som överskott till elleverantören.

Varför?

Detta ger en positiv bild av de installatioskostnader som anläggningen för den egenproducerade elen medför och att det kommer att löna sig i längden att producera egen el och på så sätt få lägre förbrukningskostnader.

Hjälp:

 • Låt HSB Skånes energiexperter hjälpa till med planeringen av projektet.
 • HSB Skånes ekonomer bistår med hjälp att räkna ut den minskade förbrukningen och redovisning till Skatteverket av såld överskottsel.

Nyckeltal minskning av el- och värmeförbrukning i samband med energisparåtgärder

Exempel på aktivitet:

 • Avläs el- och värmeförbrukning för att visa att förbrukningen går ner allteftersom föreningens medlemmar ser till att genomföra energsparande åtgärder.
 • Byt till LED-belysning
 • Spara på varmvatten m. m.

Varför?

Att i siffror kunna visa att det lönar sig att satsa på energisparåtgärder i den egna föreningen. Det gynnar de boende eftersom avgifterna kan hållas nere och pengarna kan användas till andra viktiga åtgärder, som t. ex. underhhållsarbeten av olika slag.

Förslag på nyckeltal: elförbrukning/kvm bostadsrättsyta, värmeförbrukning/kvm bostadsrättsyta.

Hjälp:

 • Ta hjälp av HSB Skåns energiexperter för att göra en plan för minskad förbrukning av el och värme.
 • Sök hjälp hos HSB Skånes ekonomer för de ekonomiska beräkningarna av nyckeltal.

Planera likviditetsbehovet i samband med budget- och prognosarbete

Exempel på aktivitet:

 • Se till att ha som rutin att åtminstone en gång per månad kolla av hur mycket pengar föreningen har på sin konton i bank och hos HSB Skåne.

Varför?

Risken med att inte ha kontroll på likviditeten är att föreningen kan bli skyldig leverantörerna stora summor pengar och därmed tvingas begära anstånd med betalningen, alternativt låna pengar med väldigt kort varsel. Det kan i förläningnen leda till att föreningens kreditvärdighet minskar.

Hjälp:

 • Lägg in påminnelser i den kalender som finns i "Mitt HSB" att styrelsen med jämna mellanrum kontrollerar föreningens konton.
 • Anlita HSB Skånes ekonomer för hjälp med att få en rutin för likviditetskollen.

Sätt en långtidsprognos för budgetarbetet

Exempel på aktivitet:

 • I samband med budgetarbetet varje år görs även en prognos för de 10 kommande åren avseende utveckling av kostnader, planering av underhåll, behov av förstärkt kassa i föreningen och annat som visar hur föreningens ekonomi utvecklas.

Varför?

Detta är mycket viktigt för att föreningen ska kunna planera sin verksamhet på sikt och i god tid se när behovet av höjda avgifter/hyror och behovet av nya lån finns.

Hjälp:

 • Ta kontakt med föreningens ekonom på HSB Skåne och se till så att prognosen blir en del av föreningens administrativa avtal.
 • Se till att underhållsplanen är uppdaterad och att alla kommande stora underhållsåtgärder finns med.

 

 

 

Tillhandahåll utrymme för reparation av diverse saker för att motverka släng och konsumtion

Exempel på aktivitet:

 • Om extra utrymme finns i föreningen kan detta tillhandahållas för att kunna reparera hushållsprylar, cyklar, barnvagnar och annat som går att reparera, istället för att slänga och köpa nytt.
 • Gör en undersökning i den egna föreningen och fråga om intresset för att ställa i ordning en verkstadslokal.

Varför?

För att gagna den cirkulära ekonomin och uppmuntra till att ta hand om materiella ting.

Hjälp:

 • Skapa avtal med en lokal cykelreparatör som kommer ut till föreningen någon gång i månaden. Exempelvis finns det ambulerande cykelreparatörer som kan vara möjliga att boka upp någon dag då och då i föreningen.  
 • Se till att detta utrymme har el, vatten och ytor anpassade för reparationsverksamhet. Anlita med fördel HSB Skånes ramavtalspartners.

Utbilda styrelsen i brf-ekonomi

Exempel på aktivitet:

 • Anordna en kurs för styrelsen, antingen hos HSB Skåne eller, ännu hellre, en skräddarsydd kurs i den egna föreningen för att kunna anpassa kursen till den egna verksamheten. Se till att ha detta som en årligen återkommande aktivitet, speciellt när en eller flera nya styrelseledamöter väljs in. Med fördel kan en repetitionskurs finnas med lite enklare upplägg för den styrelse om inte har bytt ut ledamöter.

Varför?

Visa på nyttan av att ha grundläggande kunskaper om sin förenings ekonomi, att kunna se om det går bra eller mindre bra för föreningen, utan att fördjupa sig i detaljer. En sådan här kurs ske ge verktygen till bättre förståelse av hur ekonomin hänger ihop med övrig verksamhet i föreningen.

Hjälp:

 • HSB Skånes ekonomer finns i hela regionen och kan hjälpa till med en utbildning där föreningen önskar genomföra den.

Fler hållbara tips

Social Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Detta erbjuder HSB Skåne

Sök Hållbarhetsbidraget!

Passa på att söka Hållbarhetsbidraget om ni har utfört en aktivitet eller åtgärd som:

 • leder till att minska föreningens påverkan på klimatet och miljön
 • ökar föreningens förmåga att hantera klimatrisker
 • effektiviserar användningen av gemensamma resurser
 • främjar den biologiska mångfalden
 • bidrar till den sociala hållbarheten
 • ökar den ekonomiska hållbarheten.

Nominera föreningen till 'Årets brf'

HSB Skåne delar varje år ut priset till Årets brf till en medlemsförening. Har er förening gjort något som ni tycker förtjänar priset? Ansök om utnämningen redan idag!

Tjänster

Ta hjälp av en specialist. Vi erbjuder allt från bosociala tjänster till byggprojektledare och energikonsulter.

Trygga arbeten med HSBs ramavtal

Använd er av HSB Skånes ramavtal när ni ska utföra arbeten i föreningen. Du hittar de upphandlade ramavtalen i Mitt HSB.

Skicka in åtgärder som er förening har gjort

Hållbarhetsverktyget

Nästa steg

Socialt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Ekologiskt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Ekonomiskt hållbara åtgärder och aktiviteter

Nästa steg

Vi önskar att HSB Skåne hjälper oss med följande: