Att bo i bostadsrätt - tips och regler

Att bo med bostadsrätt innebär att lägenheterna ägs av föreningens medlemmar gemensamt. Du har köpt nyttjanderätt till lägenheten, men du äger den inte själv. Du ansvarar för underhåll och skötsel av din lägenhet. Du ansvarar också för ditt vinds -och/eller källarförråd, som du är skyldig att hålla låsta även om du inte använder dem.

Föreningens medlemmar ansvarar tillsammans för tvättstugor, trapphus, fritidslokaler m.m. Vi har också ett ansvar gentemot varandra, bl. a. genom att inte bullra eller ha musik på hög nivå efter klockan 22:00.

Störande arbete

Störande arbete i lägenheterna som till exempel rivning, byggnadsarbete, borrning och hamrande får endast göras på vardagar mellan kl 8:00 och 19:00 samt lördagar och söndagar mellan kl 10:00 och 19:00. Dessa regler ersätter inte dialog med grannarna när man gör lite större jobb.

Bostadsrättshavarens underhåll av sin lägenhet

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar ska bostadsrättsinnehavaren på egen bekostnad underhålla lägenhetens inre.

Ventilation och fläktar

Ventilationen i våra hus bygger på följande: Tilluft ska komma in genom ventilerna i fönsterkarmarna, genom ”skafferiventilen” i köket och ibland genom tilluftsventil i badrummet. Håll dessa ventiler öppna! Frånluften ska ut via de luftflödesjusterande ventilerna i kök och badrum. Rör inte dessa injusteringar! I låghusen är det enbart självdrag medan höghusen är utrustade med frånluftsfläktar på vindarna. Man får inte ansluta en egen fläkt till en gemensam kanal, varken i låghusen eller i höghusen. Om du gör det sprids matos in till grannarna. Du får däremot gärna montera in en icke kanalansluten kolfilterfläkt i köket.

Brandsäkerhet

Våra trapphus år vår evakueringsmöjlighet i händelse av brand. Dessa skall vara framkomliga för brandkår och ambulans, därför får vi inte förvara någonting i trapphusen som kan hindra framkomligheten. Läs vår brandföreskrift under Dokument.

Brandvarnare

År 2003 installerade föreningen brandvarnare i samtliga lägenheter. Den installationen gjordes i enlighet med ett lagkrav. Styrelsen påminner om att samtliga lägenheter ska vara försedda med fungerande brandvarnare och nu är respektive bostadsrättsinnehavare ansvarig för detta. Föreningens fastighetsskötare kan sätta upp ny brandvarnare. Pris enligt HSB:s fastprislista debiteras respektive bostadsrättsinnehavare tillsammans med månadsavgiften.

Grillning

Endast gasol- och elgrillning är tillåten på föreningens balkonger. Kolgrillning är tillåten på föreningens mark.

Balkonger

Det är inte tillåtet att skaka mattor på balkongerna. Använd i stället de piskställningar som finns i föreningen. Balkonglådor får av säkerhetsskäl endast hängas innanför räcket.

Tack för att du inte matar fåglar via fönster och balkonger!

Tvätt- och diskmaskiner

Om du ska installera egen tvätt-/diskmaskin så kontakta fastighetsskötaren som i sin tur beställer arbetet av våra godkända entreprenörer. Ni som lägenhetsinnehavare debiteras direkt från entreprenören för kostnaden.

Regler för ändring i lägenhet

Regler för ändring i lägenhet finns att läsa under Dokument. Styrelsen har även tillsammans med Stadsbyggnadskontoret skrivit en text om vilka regler som gäller och vad man ska tänka på vid håltagning i bärande vägg. Även dessa finns att läsa under Dokument.

Försäljning och överlåtelsesyn

Vid överlåtelse av en lägenhet är det obligatoriskt med en lägenhetssyn. Främst är det ventilation, vatten och elinstallationer som kommer att kontrolleras, men även andra kända problem kollas, som t.ex. kanalansluten köksfläkt, lägenhetsdörr, åverkan på fasad, fukt i badrum och kök, läckande radiatorer mm. Först när besiktningen är genomförd kommer HSB att skicka överlåtelsen till styrelsen för godkännande. Protokollet är en styrelsehandling och kommer inte att vara en partsinlaga i samband med överlåtelsen.

Fel som föreningen ansvarar för ska åtgärdas omgående och i samråd med köparen. Föreningen kommer att kräva ersättning av säljaren/bostadsrättshavaren om det visar sig att hen utfört bristfälliga åtgärder på de delar av lägenheten som föreningen svarar för. Andra fel ska åtgärdas av säljaren före tillträdet om inte säljare och köpare kommer överens om annat. Styrelsen vill betona att denna lägenhetssyn inte i något avseende ersätter köparens ansvar att besiktiga lägenheten inför tillträde.

Ett dokument med information inför försäljning av bostadsrätt i Brf Pålsundet finns att hitta under Dokument.