X

Lärdomar från stämmoåret 2021

08 september 2021 Coronaviruset har påverkat det mesta under tiden som pandemin härjat och motverkande av smittspridningen har blivit ett inslag i vår vardag. Många har behövt isolera sig för att skydda sig själv och andra och vissa har inte haft den möjligheten men trots det behövt anpassa sitt levnadsssätt och rörelsemönster på olika sätt.

Inte minst har antalet sociala kontakter behövt begränsas och det har inte längre varit självklart att umgås med nära och kära. Även föreningslivet har påverkats kraftigt av pandemin, oavsett om det rört sig om en idrottsförening eller en bokklubb. Det har ställts krav på omställning och förändring för att mildra effekterna av pandemin och även bostadsrättsföreningar har i allra högsta grad påverkats. Det har in sin tur genererat frågor om hur styrelsemöten, föreningsstämmor och andra sammankomster skulle kunna genomföras.

Flera sammanträden som i regel alltid genomförts med fysisk närvaro kunde, med vissa tekniska utmaningar, förflyttas till digitala plattformar. Det fanns emellertid ett antal problem inom föreningsverksamheten som inte gick att lösa genom kreativitet utan som istället krävde att lagstiftningen sågs över.

Nya lagförslag under pandemin

Problemen uppmärksammades av regeringen som under våren år 2020 lämnade flera lagförslag med syfte att underlätta genomförandet av bland annat föreningsstämmor i en pandemi. Förslagen ledde till en så kallad tillfällig lag. Den tillfälliga lagen var ursprungligen planerad att avskaffas vid utgången av år 2020, men då pandemin förvärrades under slutet av 2020 kom lagens tillämpning att förlängas och därmed kom även föreningsstämmorna 2021 att påverkas.

Det som den tillfälliga lagen öppnade upp för var möjligheten att hålla en föreningsstämma utan en bestämd fysisk plats. Stämmor har istället kunnat hållas genom elektronisk uppkoppling i kombination med möjligheten att utöva sin rösträtt i förskott per post. En annan möjlighet som infördes var att, utan att behöva ändra i stadgarna, hålla stämman helt genom förskottsröstning per post utan någon närvaro från de röstberättigade medlemmarna på dagen för föreningsstämman.

Majoritet valde poströstning

Den absolut största majoriteten av bostadsrättsföreningarna som HSB Skåne hjälpt valde att hålla stämman med enbart poströstning. Endast ett fåtal föreningar valde stämma med elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning.

Med anledning av juristavdelningens biträde i att ta fram det skriftliga underlaget inför årets föreningsstämmor vill vi dela med oss av några råd och tips som förhoppningsvis några av er finner värdefulla. Dessa råd är högst tillämpliga även när pandemin lagt sig och det är dags att hålla föreningstämmor på mer traditionellt sätt.

Börja planera föreningsstämman i tid

Oavsett föreningsstämmans form är förberedelser A och O. En väl förberedd stämma borgar för välgrundade och avvägda beslut i kombination med att bostadsrättsföreningens demokratiska grunder och processer främjas. Detta har dock visat sig vara än mer viktigt då stämman hålls genom enbart poströstning. Härmed framhålls vikten av noggranna förberedelser och välarbetade förslag från valberedningen och styrelsen.

Redan under hösten eller senast vid årsskiftet bör den nytillsatta styrelsen och valberedningen börja fundera på kommande tillsättning av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt valberedning. Styrelsen ger värdefull input till valberedningen om vilka positioner som behövs inför kommande verksamhetsår, och valberedningen arbetar sedan på ett självständigt sätt för att ta fram de bästa kandidaterna.

Det är dessutom av stor vikt att valberedningen arbetar fram förslag på arvoden och andra ekonomiska ersättningar. Ska arvodena ligga kvar på nuvarande nivå eller bör beloppen revideras?

Genom HSBs kurser får du som förtroendevald i bostadsrättsföreningen mer kunskap i hur du hanterar ditt uppdrag.

Experter på bostadsrättsjuridik

HSB Skånes jurister är specialiserade på bostadsrättsjuridik och har stor erfarenhet av att lösa problem och svara på frågor som uppkommer i bostadsrättsföreningens vardag. Förutom löpande rådgivning erbjuder HSB Skånes jurister ombudskap för föreningar som hamnat i tvister, förhandlingar eller som behöver hjälp med att lösa en särskild fråga. Föreningens styrelse kan därigenom helt överlämna hanteringen av sådana ärenden, vilket brukar vara en stor lättnad för ledamöterna.

Kontakta HSB Skånes jurister på 046-210 84 00 eller juristerna-skane@hsb.se


Stäng artikel