X

Varför vill så få unga engagera sig i HSB?

26 maj 2021 HSB Stockholm genomför en utredning om medlemmarnas engagemang och inflytande, för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden. En viktig del är att prata med de medlemmar som inte har något uppdrag, varken i sin bostadsrättsförening eller i HSB.

HSB Stockholm bjöd in medlemmar mellan 25 och 35 år som idag inte har något engagemang i sin bostadsrättsförening. Syftet var att få en förståelse för varför det är färre unga vuxna, och främst kvinnor, som väljer att inte engagera sig i HSB. Undersökningen genomfördes i form av så kallade fokusgrupper, där en mindre grupp deltagare samtalar under ledning av en extern samtalsledare.  

Insikt 1: Låg kunskapsnivå om HSB Stockholm och möjligheterna att påverka  

Den första insikten är att deltagarna har väldigt låg kunskap om HSB Stockholm, t ex vilka frågor man driver, vad som ingår i medlemskapet, hur man kan utöva sitt inflytande etc. Den låga kunskapsnivån är ett grundproblem, då det minskar förutsättningarna för att man ska vilja engagera sig, eftersom man helt enkelt inte ser eller förstår nyttan av det. De frågor som engagerar idag är miljö och klimat, föreningens ekonomi och digital trygghet på internet.  

Insikt 2: Många vill engagera sig i sin bostadsrättsförening om uppdraget blir tydligare 

En annan reflektion är att de medverkande kan tänka sig att engagera sig i sin bostadsrättsförening. Om förutsättningarna är de rätta! Det ska finnas en tydlig rollbeskrivning över vad som förväntas, det ska utgå ett arvode (behöver dock inte vara högt), tiden som man förväntas lägga ned ska vara tydligt angiven (max 2 tim/vecka) och avgränsad i tid, t ex två år. Uppdragen kan vara såväl inom som utanför styrelsen, gärna med ett tydligt ansvar, t ex för ett projekt/arbetsgrupp eller ansvarsområde inom styrelsen. Deltagarna säger sig sitta inne med mycket expertkunskaper från sina yrken, som de känner inte kommer till sin rätt i föreningen.  

Ett sätt att ta tillvara medlemmars engagemang och hitta framtida styrelseledamöter är att behandla motioner till stämmorna på ett positivt sätt.   

- Ett exempel som berättades var när en grupp boende motionerat om att bilda en trädgårdsgrupp för att sköta grönytorna i föreningen. Motionen avslogs utan tydlig motivering, kort därefter anlitade styrelsen en extern entreprenör för uppdraget, säger Jonas Palmberg, medlemschef.  

Även om man inte kan säga ja till alla motioner så kan man föreslå andra lösningar, för att hålla kvar engagemanget.  

- I det här fallet kunde en lösning ha varit att låta motionärerna bilda en referensgrupp som tillsammans med entreprenören fick komma fram till hur gården skulle skötas på bästa sätt. Insikterna visar också tydligt att vi behöver bli bättre på att berätta hur, varför och på vilka sätt en medlem kan engagera sig, påpekar Jonas Palmberg.

Insikt 3: Engagemang i den egna bostadsrättsföreningen går före engagemang inom HSB i stort  
Den tredje insikten är att det inte lockar att engagera sig på en nivå över den egna bostadsrättsföreningen, t ex distrikt eller utskott. Sannolikt bottnar detta i den dåliga kunskapen som deltagarna har om vad man gör i dessa forum. Även här finns det en förhoppning kring framtida engagemang, men då behöver kommunikationen om t ex vilka frågor distrikten arbetar med bli mycket bättre. Samt att även rollbeskrivningen vad som förväntas är tydlig. 

 


Stäng artikel