X

Störningar i flerbostadshus

16 juni 2021 Under det senaste året har vi befunnit oss hemma mer än någonsin och har till följd av detta lagt märke till våra grannar på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Detta föranleder att styrelsen får klagomål från medlemmar i föreningen och frågan som uppstår är vad styrelsen kan göra för att hantera dessa störningar.

Vad är att anse som en störning?
Av förarbetena till lagstiftningen om störningar framgår att det är ett normalt inslag i boendet i ett flerfamiljshus att det förekommer vissa lindriga störningar och att de kan ha en viss skadlig inverkan. Lekande barn som stör sömnen för en granne som arbetar nätter är ett typexempel på vad som får anses vara normala och lindriga störningar som får tålas av grannarna, trots att det kan föranleda hälsorisker för den nattarbetande grannen.

Det är den allmänna uppfattningen om vad boende i flerbostadshus behöver tåla som är avgörande. Någon särskild hänsyn till människor som är känsligare än normalt eller personer som har avvikande arbetstider eller liknande tas alltså inte i bedömningen av vad som utgör en störning.

Bostadsrättshavaren är ansvarig för att reglerna om störningar iakttas av samtliga personer i dennes hushåll, personer som denne har inrymt i lägenheten, hantverkare och andra som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning. En bostadsrättshavare kan med andra ord inte undgå ett förverkande med hänvisning till att en störning utförts av någon annan.

Störningar kan till exempel vara högljudda fester, hög musik, skrik och bankningar. Det behöver emellertid inte enbart vara fråga om ljudstörningar, det kan även handla om trakasserier, otrevligt beteende och lukter. Vissa störningar kan vara särskilt allvarliga, med hänsyn till deras art eller omfattning, vilka enligt lagens mening föranleder en omedelbar uppsägning. Exempel på dessa är mordbrand eller våld eller hot om våld mot den som påtalat störningarna.

Vad kan föreningen göra?
Styrelsen kan inledningsvis ta kontakt med grannen som blir störd och be denne inkomma med fler rapporter kring de observationer som görs. Det är viktigt att klagomålen innehåller datum och tidsanvisningar för dokumentationen. Om störningarna inte upphör behöver styrelsen fatta ett beslut i hur man väljer att gå vidare med ärendet. I det fall styrelsen vill anlita oss jurister är det viktigt att vi får all information som finns att tillgå vad gäller störningarna.

Några tips för styrelsens insamling av bevisning är att dela ut störningslistor till grannar i trapphuset, använda kontakterna i fastigheten, besöka den grannen som blir störd och få en uppfattning av ljudnivån avseende ljudstörningar eller anlita HSB Boendesociala grupp som arbetar med medling mellan grannar och föreningar kring boendesociala problem. När styrelsen behöver göra en bedömning huruvida en anmodan att vidta rättelse ska skickas till bostadsrättshavaren, med anledning av störningar eller om störningarna är av så pass allvarlig art att bostadsrättshavaren kan sägas upp omedelbart, kan styrelsen kontakta oss jurister på HSB Stockholm för vägledning.

Föreningens arbete är dock inte slut i och med att ett ärende överlämnas till oss jurister. Vi på HSB juridik bor inte i er fastighet och föreningarnas ärenden hos oss blir aldrig bättre än den bevisning som överlämnas till oss inför och under ärendets gång.

Behöver ni juridisk rådgivning?

Våra föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.

Stöd och medling för ett tryggare boende

Det finns många situationer som kan upplevas besvärande och som påverkar tryggheten i boendet, till exempel osämja mellan grannar och sanitära olägenheter. Vi ger boendesocialt stöd till både HSB-föreningar och andra bostadsrättsföreningar som behöver vår hjälp.


Stäng artikel