X

77% minskning av klimatpåverkan

28 april 2021 Lägre klimatpåverkan vid bostadsbyggande, mer förnybar energi till fastigheterna, energieffektiviserande åtgärder, fossilfria drivmedel och minskat resande – det är några av satsningar vi på HSB Norr gör för klimatets skull.

Som en del av Sveriges största bostadskooperation vill vi medverka till att samhällets energisystem snabbt ställer om till förnybar energi. Målsättningen är att ha nära noll klimatpåverkande utsläpp i den egna verksamheten år 2030. Vi ska också vara anpassade till ett förändrat klimat när nya förutsättningar råder. Ett viktigt delmål på vägen är att klimatpåverkan i vår egen verksamhet ska ha minskat med 75 procent till år 2023, räknat från basåret 2008.

Sedan basåret 2008 har HSB Norr år 2020 minskat sina klimatpåverkande utsläpp med 77 %. Det vill säga att HSB Norr redan nu har uppnått målet för 2023 och tar därmed sikte på vår långsiktiga målsättning om att 2030 vara nära noll klimatpåverkande i utsläpp.

För år 2020 kommer HSB Norrs klimatpåverkande utsläpp till 68 % från våra egna fastigheter och resterande 32% kommer huvudsakligen från resor och drivmedel. Över tid ser mängden utsläpp i våra egna fastigheter ut enligt nedan:

  • 2008: 29 kg Co2 per kvm (atemp)
  • 2020: 6 kg Co2 per kvm (atemp)

 

För att uppnå dessa positiva resultat har HSB Norr vidtagit en hel del åtgärder.

Vi köper el från förnyelsebara källor som till exempel el från eget vindkraftverk, HSB Vind och har under en lång tid arbetat för att fjärrvärmeverken på våra verksamhetsorter ska övergå till mer miljövänliga bränslen. Där ett hållbarare alternativ erbjuds, köper HSB Norr alltid det.

Genom åtgärder för värmeåtervinning i våra egna fastigheter har vi även minskat vår förbrukning av fjärrvärme. Samtidigt har vi även minskat resandet inom HSB Norr och påbörjat omställningen från fossildrivna till eldrivna fordon.


Fler exempel kopplat till klimatpåverkan och klimatanpassning under 2020:

  • Kopplat till vår nyproduktion har vi två nya certifieringar och verifieringar år 2020 för Miljöbyggnad silver.
  • En ny hållbar policy för tjänstebilar har fastställts – Med en målsättning om reduktion av co2 med 80%.
  • HSB Norr laddar för fossilfria resor - Vid kontoret i Luleå har sex laddpunkter installerats och projektering för ytterligare installation vid tre kontor har påbörjats.
  • Inom den tekniska förvaltningen är en ny utredning av miljövänliga fordon initierad.
  • Utreder installation av solceller på våra hyresfastigheter.

Stäng artikel