X

Hur vi bor påverkar klimatet – Så gör HSB ditt boende mer hållbart

12 oktober 2021 HSB Norr vill att huset som du bor i ska vara så klimatvänligt som möjligt. Redan 2008 tecknades därför ett klimatavtal med målet att år 2030 ligga på nära noll i klimatpåverkande utsläpp. Sedan basåret 2008 har vi minskat våra CO2-utsläpp med 77 procent och det innebär att vi har kommit en bra bit på väg.

Vilka insatser har vi gjort för att komma dit vi är idag och vad behöver vi göra framöver? Hemma i HSB tog ett samtal med Helena Backman som är AO chef för de fastigheter som HSB Norr äger och där våra hyresgäster bor.

En stor del av HSB Norrs utsläpp kommer ifrån HSB Norrs fastigheter, hur har ni arbetat för att minska dem?
– Många av våra fastigheter är byggda för 20–40 år sedan och håller en annan byggnadsstandard än vad som är krav idag.  Med kalla och långa vintrar går det åt mycket energi för att hålla husen varma. Genom att återvinna all varmluft som åker ut genom ventilationen och tilläggsisolera tak och vindar, ser vi till att husets kläder och mössa behåller värmen på ett bra sätt.

Varifrån kommer den el som förbrukas i hyresfastigheterna?
– All el som köps in kommer från förnyelsebara källor. Till exempel så förser vårt egna vindkraftverk, som ägs tillsammans med flera andra HSB bostadsrättsföreningar, el till alla våra hyresfastigheter i Umeå. Vi har även arbetat aktivt med att påverka fjärrvärmeverken till mer miljövänliga bränslen och där ett hållbarare alternativ erbjuds köper HSB Norr alltid det.
Helena fortsätter att berätta att en annan viktig åtgärd är införandet av individuell mätning och debitering för alla hyresgäster av el och värme.
– Om man själv får betala sin förbrukning så tänker man ofta till och blir mer sparsam. Mindre förbrukning ger mindre klimatavtryck.

Hur kommer arbetet fortsätta för att nå målet 2023 att ha nära noll i utsläpp?
– Vi kommer genomföra ännu fler åtgärder för att minska vår elförbrukning och fortsätta påverka att bolagen kan tillhandahålla miljövänliga alternativ. Vår fordonsflotta kommer succesivt att bytas ut mot elbilar och vi kommer installera fler laddplatser i våra egna fastigheter. Att komma ner mot noll kommer att innebära en stor utmaning men inget är omöjligt om vi fortsätter att kämpa tillsammans. Alla insatser är viktiga, i både det lilla och stora.

Följ HSB Norrs hållbarhetsresa och läs hur du själv kan minska din klimatpåverkan.

Kort klimatredovisning HSB Norr

FRÅN BASÅRET 2008 ska HSBs ekonomiska föreningar och bolag ha minskat sina utsläpp med 75 procent år 2023. Sedan basåret 2008 har HSB Norr år 2020 minskat sina CO2-utsläpp med 77 procent. Det vill säga att HSB Norr redan nu har uppnått målet för 2023 och tar därmed sikte på vår långsiktiga målsättning om att 2030 vara nära noll klimatpåverkande i utsläpp (kgCO2e/Atemp).

FÖR 2020 KOMMER HSB Norrs CO2-utsläpp till 68 procent från våra egna fastigheter. Resterande 32 procent av HSB Norrs CO2-utsläpp kommer huvudsakligen från resor och drivmedel. Över tid ser mängden utsläpp i våra egna fastigheter ut enligt nedan:

2008: 29 kg CO2 per kvm (atemp)

2020: 6 kg CO2 per kvm (atemp)


Stäng artikel