På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Vår historia

LUGNET, en stadsdel i förvandling!

Stadsdelen Lugnet har fått sitt namn efter Landeriet Lugnet som tidigare låg på den plats där Gustav Adolfskyrkan nu ligger. I samband med en kraftig befolkningstillväxt under 1800-talets senare hälft expanderade Borås och oreglerad bebyggelse började uppföras i den planlagda stadens utkanter. På 1870-talet började den västra utkanten av nuvarande stadsdelen Lugnet att planläggas. På 1870 års stadsplan har Borås stad utvidgats åt öster med fyra kvarter utmed den Östra Staketsgatan.

 Vid denna tid fanns endast enstaka små trähus utmed ovannämnda gata. På 1880-talet uppfördes ett flertal flerfamiljshus i trä i området öster därom, samt ett antal stenbyggnader av institutionskaraktär. Av de senare kan nämnas Caroliskolan, Godtemplarhuset, vattentornet samt de på 1890-talet uppförda Gustav Adolfsskolan och Tingshuset.

Enligt 1891 års plan återfinns, öster om det stadsplanelagda området, ett område benämnt ”Förstaden Lugnet”. Stadsdelen Lugnet började ta form men låg ännu utanför stadsplanelagt område.

RUTNÄTSPLANEN

Med 1906 års stadsplan planlades hela stadsdelen. Genom att indela området i kvarter med gator satte man stopp för ett fortsatt oreglerat byggande. Stadsdelen erhöll, enligt traditionen, ett rätvinkligt gatustystem med slutna kvarter. Den s k ”rutnätsplanen”, som har anor från antiken och de romerska legionernas läger, utgjorde ett stadsplaneideal från renässansen fram till 1900-talets början.

Stadsdelen Lugnet är den sista representanten för detta stadsplaneideal i Borås och avviker i detta sammanhang kraftigt mot de stadsdelar som omger Lugnet på tre sidor.

Rutnätsplanen i Lugnet anpassades dock efter befintligt topografiska förhållanden varvid vissa kvarter, exempelvis utmed Engelbrektsgatan och Gustav Adolfsgatan, erhöll en något oregelbunden form. Enligt 1906 års plan skulle kvarteren i Lugnet disponeras för ”tättbebyggda bostadskvarter”.

Under 1900-talets första årtionden uppfördes ett flertal flerfamiljshus i området. Nybebyggelsen innebar i många fall att den äldre lågskaliga trähusbebyggelsen ersattes eller kompletterades med byggnader uppförda i sten med putsade fasader med klassicerande stildrag eller uppförda i jugendinfluerad arkitektur. Det blev också vanligt att revertera de äldre träfasaderna.

STORGÅRDSIDÉN, VAD BLEV DET AV DEN?

Enligt bl a den delplan som fastställdes år 1923, försökte man reglera bebyggelsens fasadmaterial och takvinkel efter tidens anda genom särskilda stadsplanebestämmelser. Enligt planen formades kvarteren som s k ”storgårdskvarter” dvs med en central gemensam gård i kvarterens mitt. Gårdsrummen fick dock en minimal storlek varvid hela storgårdensidén förfuskades. Av olika skäl uppfördes endast ett fåtal byggnader efter planens intentioner.

Under 1900-talets första årtionden förtätades kvarteren med gårdshus och på 1920-talet var alla tomter i området bebyggda.

SÅ KOM FUNKTIONALISMEN

Under 1940- och 1950-talen upprättades ett flertal delstadsplaner för Lugnet. Samtliga bröt radikalt mot äldre stadsplaneideal. I planerna slogs de kringbyggda gårdarna sönder av fristående lamellhus enligt funktionalismens anda. Våningshöjden ökades och för att möjliggöra byggnadskroppar av helt nya dimensioner frångick man för första gången den äldre tomtindelningen.

LUGNET – SOM EN SPEGEL AV UTVECKLINGEN

Byggnadstillskottet under de senaste årtionden under 1900-talet, har delvis förändrat stadsdelens utseende. Från att ha varit en tämligen homogen trästadsdel ordnad i en strikt rutnätsplan, återstår idag endast en liten del av den äldre trä- och stenhusbebyggelsen. Stadsdelen uppvisar dock i många stycken en kontinuitet i bebyggelsen då den bl a speglar stadsdelens bostads- och levnadsförhållanden från slutet av 1800-talet och fram till idag.

Historiska bilder
 • Bakgård Lugnet
  Bakgård Lugnet
 • Dikesgrävning Lugnet sannolikt 1899-1900
  Dikesgrävning Lugnet sannolikt 1899-1900
 • Borås från kyrkan mot vattentornet tidigt 1920-tal
  Borås från kyrkan mot vattentornet tidigt 1920-tal
 • Hämplingen Torstenssongatan nutid.
  Hämplingen Torstenssongatan nutid.
 • Hämplingen Torstenssonsgatan, ny kulör.
  Hämplingen Torstenssonsgatan, ny kulör.
 • Betelkapellet Torstenssonsgatan från 1930-talet
  Betelkapellet Torstenssonsgatan från 1930-talet
 • Kv. Höken 2, nybygge 1983.
  Kv. Höken 2, nybygge 1983.
 • Kv. Höken 5, 1983.
  Kv. Höken 5, 1983.
 • Lugnet, flygfoto 1932.
  Lugnet, flygfoto 1932.
 • Nötskrikan och Höken 5 Södra Kyrkogatan, nybygge 1983.
  Nötskrikan och Höken 5 Södra Kyrkogatan, nybygge 1983.
 • Stadsplan Lugnet 1941 (klicka på bilden för större version).
  Stadsplan Lugnet 1941 (klicka på bilden för större version).