Dagordning för årsstämman

27 maj 2023

§ 1. Stämmans öppnande

 

§ 2. Val av ordförande för stämma

 

§ 3. Anmälan om mötesordförandens val av protokollförare

 

§ 4. Godkännande av röstlängd

 

§ 5. Fastställande av dagordning

 

§ 6. Val av

 

        a) två personer att jämte ordförande justera protokollet

 

        b) två rösträknare

 

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett

 

§ 8. Styrelsens årsredovisning

 

§ 9. Revisorernas berättelse

 

§ 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

 

§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

§ 13. Beslut om arvoden

 

§ 14. Val

 

        a) Beslut om antal ledamöter

 

        b) Val av ledamöter

 

        c) Val av revisor

 

        d) Val av revisorersättare

 

        e) Val av valberedning

 

        f) Val av ledamöter till Fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.

 

§ 15. Motioner

 

§ 16. HSBkoden

 

§ 17. Avslutning