På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ordnings- och trivselregler

Nuvarande ordnings- och trivselregler antogs på ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2021.

Ordnings- och trivselreglerna gäller från och med den 1 juli 2021 och tillsvidare.

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MELLANGÅRDEN I PARTILLE

Ordnings- och trivselreglerna har beslutats av styrelsen den 11 mars 2021 samt lagts fram och antagits på föreningsstämma den 17 juni 2021, att gälla från den 1 juli 2021 och tillsvidare.

 

Varför ordnings- och trivselregler?

Ordnings- och trivselreglerna är till för att den allmänna trivseln i föreningen ska vara god. Alla som bor i föreningen är skyldiga att rätta sig efter dessa regler. Styrelsens har till bl.a. till uppgift är att sköta den löpande förvaltningen. I den löpande förvaltningen ingår ordnings- och trivselfrågor.

 

Ordnings- och trivselreglerna är en precisering av medlemmarnas skyldigheter enligt stadgarna. I övrigt gäller föreningens stadgar samt bostadsrättslagen.

 

Vem ansvarar för att ordnings- och trivselreglerna följs?

Det är styrelsens ansvar att se till att ordnings- och trivselreglerna följs.

 

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller mellan föreningen och medlemmarna. Men en medlem ansvarar också för att familjemedlemmar, besökare, gäster och inneboende följer reglerna. Reglerna gäller också hantverkare som utför arbeten i lägenheten och andrahandshyresgäster om lägenheten hyrs ut i andra hand.

 

Vad händer om ordnings- och trivselreglerna inte följs?

Om ordnings- och trivselreglerna inte följs kontaktas berörd medlem och uppmanas att vidta rättelse. Om medlem inte vidtar rättelse kan det vid upprepade överträdelser eller vid allvarliga störningar leda till att bostadsrätten förverkas. Medlem kan i sådant fall bli tvungen att avflytta från sin lägenhet.

 

1.   ALLMÄN AKTSAMHET

 

Alla föreningens kostnader och underhåll betalas av alla medlemmar gemensamt. Medlem ska vårda föreningens egendom och den egna lägenheten på bästa sätt så att inte onödiga kostnader uppstår för föreningen.

 

2.   FÖRSÄKRING

Som bostadsrättsinnehavare bör man ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg eller bostadsrättsförsäkring. Boende i en bostadsrätt har ett helt annat ansvar för sin bostad än vad exempelvis en hyresgäst har. En vanlig hemförsäkring ger därför inte ett tillräckligt skydd om något skulle hända.

 

Föreningen rekommenderar starkt alla medlemmar att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg eller bostadsrättsförsäkring. Benämningen kan variera hos olika försäkringsbolag.

 

Vad som ingår i en bostadsrättsförsäkring kan skilja mellan de olika försäkringsbolagen. Det är värt att kontrollera vad som gäller för ditt försäkringsbolag.

 

3.   FELANMÄLAN

 

Fel eller brist


Ohyra

 

 

 

 

 

Om det uppstår fel eller brist i lägenheten som föreningen ansvarar för, berör huset eller som kan leda till allvarlig skada är bostadsrättshavare skyldig att omedelbart anmäla detta till föreningen och söka begränsa skadan så långt som möjligt.

 

Förekomst av skadedjur, som betraktas som ohyra (t.ex. vägglöss,

pälsänger, getingar, mott och mal) samt råttor och möss skall utan dröjsmål anmälas så att sanering av lägenheten kan ske snabbt och för att ohyran inte ska spridas.

 

Felanmälan görs till fastighetsservice under kontorstid. Vid akuta fel efter kontorstid ska anmälan ske till ett journummer. Se aktuella kontaktuppgifter på föreningens hemsida www.brfmellangarden.se  

 

4.   INBROTTRISK

För att motverka inbrott, undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråd eller i garage. Var noga med att stänga garageporten efter in- och utpassering. Då undviks risk för inbrott i eget och angränsande garage.

 

Kontrollera alltid att soprumsdörren går i lås efter in- och utpassering. Använder du verktyg från verktygsboden, se till att låsa efter dig.

 

5.   BRANDRISK

 

  

 Brandvarnare

 

 

 

 

 

Grillning

 

 

 

 

 

 

 

Brandfarliga ämnen

Var försiktig med eld. För allas säkerhet ska din lägenhet vara

utrustad med en fungerande brandvarnare.

 

Föreningen har tillhandahållit en brandvarnare till samtliga lägenheter. Om du saknar brandvarnare kontakta föreningen för att få en ny. Brandvarnaren bör sitta i takets högsta punkt. Det rekommenderas att det finns minst en brandvarnare på varje våning, samt i eller vid sovrum. Testa din brandvarnare regelbundet. Det rekommenderas även att pulversläckare och brandfilt finns lättillgängligt.  

 

Grillning är tillåten inom föreningens område, på uteplatser och balkonger. Givetvis måste alltid största möjliga brandsäkerhet iakttas. Detta innebär bl.a. att grillen ska stå stadigt och på säkert avstånd från fasad, inte stå under balkong och alltid vara under tillsyn. Se till att det finns en brandsläckare och brandfilt i omedelbar närhet. Grillning ska också ske på sådant sätt att det medför minsta möjliga olägenhet för omkringboende avseende lukt och rök. Detta innebär bl.a. att grillning inte får medföra att grannar inte kan nyttja sin balkong eller uteplats under tid som grillning pågår.

 

Brandfarliga ämnen får inte förvaras i förråd, garage, lägenhet, uteplats eller på balkongen, med undantag för mindre mängder för hemmabruk.

 

Var försiktig med levande ljus, håll ljusen under uppsikt och släck dem när du lämnar hemmet.

 

6.   TRAFIK

Trafik med motorfordon är som huvudregel inte tillåten inne i området. Undantag får göras för nödvändiga transporter för i och urlastning och liknande. Fordon ska framföras i låg fart och på lägsta växel.

 

7.   GARAGE

 

 

Motorvärmare m.m.


Laddare el-bil

Garaget får endast användas till avsett ändamål för, d.v.s. för parkering av bil/MC/moped och för förvaring. Garaget får inte användas för annan typ av verksamhet.

 

Motorvärmare får inte användas i garage. Det är inte tillåtet att koppla in värmeelement eller annat för varaktig användning i befintligt vägguttag i garage.

 

Laddare för laddning av el-bil får inte installeras i garage då befintliga ledningar inte är dimensionerade för detta.

 

8.   BALKONGER, UTEPLATSER OCH GÅRD
 

Pooler


PartytältInsynsskydd

 

 

Staket

 

Häckar

 

 


Träd

Bostadsrättshavare har ansvar för tillsyn och skötsel av balkong eller uteplats. Med skötsel menas rengöring, samt att vintertid hålla den fri från snö.

 

Den som har uteplats ansvarar för att privata tillhörigheter, t.ex. trädgårdsmöbler och grill, endast placeras inom uteplatsens område, Uteplats får inte användas som förvaringsplats, t.ex. för förvaring av byggmaterial eller annat som normalt inte finns på uteplatser.

 

Mindre pooler som inte är fast förankrade är tillåtna på uteplats men ej på balkong eller gemensam yta. Pool ska vid användning vara under uppsikt av vuxen person. Tömning av pool får inte ske mot hus eller nära fasad. När pool inte används ska den täckas med säkert skydd för ändamålet. Den som sätter upp pool på sin uteplats är skyldig att tillse att säkerheten vid poolen beaktas.

Om inte rimliga säkerhetsåtgärder vidtas får inte pooler ställas upp.

 

Normalstora partytält (som inte får inte täcka hela uteplatsen) är tillåtna att sättas upp på uteplats på baksida under perioden 1 maj – 30 september. Partytält på framsida är endast tillåtna att sättas upp vid särskilda tillfällen men ska tas ned så snart som möjligt därefter.

 

Insynsskydd på uteplats får sättas upp men får inte sitta uppe kontinuerligt utan ska tas ner när uteplatsen inte används.  

 

Endast staket av tillåten modell får sättas upp. Kontakta styrelsen för att få information om vilka modeller som är tillåtna.

 

Tillåten häckhöjd är maximalt 130 cm och häck får inte gå ut över gångbana. Den som har dispositionsrätt för uteplats är skyldig att se till att häcken klipps och håller sig inom fastställda gränser.

 

Träd som har planterats av föreningen är föreningens egendom och får inte klippas eller tas bort.

 

Gemensam yta får nyttjas av samtliga boende. Det är ej tillåtet att ta i anspråk gemensam yta för eget bruk.  

 

9.   STÖRANDE LJUD

 

 

 

   

Tider renovering

Då vi bor i flerfamiljshus bor vi nära varandra. Vi har alla ett ansvar att vålla så lite störningar och så lite olägenhet för varandra som möjligt. Höga ljudvolymer som kan uppfattas som störande får inte förekomma någon tid på dygnet. Särskilt viktigt är detta mellan kl. 22.00 - 07.00 då största möjliga tystnad ska råda.

 

Ibland är det nödvändigt att renovera den egna lägenheten vilket kan medföra störande ljud i samband med spikning, borrning, sågning m.m. Arbeten som kan uppfattas som störande i och i anslutning till våra lägenheter är tillåtna på vardagar mellan kl. 07.00 - 19.00 samt på lördagar kl.10.00 - 17.00. Är det ett varaktigt arbete, dvs. flera dagars kontinuerliga störningar, ska de närmaste grannarna informeras i god tid.

 

10. UNDERHÅLL AV LÄGENHET

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

 

Till lägenheten räknas lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster, innerdörrar samt insida av ytterdörrar inklusive lås, beslag m.m.

 

Om något går sönder är det bostadsrättshavarens skyldighet att se till reparation görs.

 

Det är särskilt viktigt att ha uppsikt över lägenhetens

våtutrymmen. Läckageskador är kostsamma både för enskild medlem och föreningen.

 

11. FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHET

Vid större förändringsarbeten i lägenheterna skall styrelsen kontaktas innan arbetena påbörjas, eftersom vissa förändringar fordrar tillstånd av styrelsen. Exempel på förändringar som fordrar tillstånd är

 

-        Ingrepp i bärande konstruktion,

-        ändring av befintlig ledning för el, avlopp, värme, vatten och ventilation,

-        eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Vidare gäller att man inte får bygga om i lägenheten så att befintlig ventilationslösning förändras. Ventilation får ej byggas in i nytt rum för då finns risk att lägenheten inte uppfyller myndighetskrav för ventilation.

 

Egendom som är föreningens får inte avlägsnas/bytas ut utan tillstånd (t.ex. ytterdörr, fönster, radiator).

 

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Arbeten ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

 

Kontakta alltid styrelsen om du är osäker på om arbetena kräver tillstånd.

 

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende om bullerstörande arbeten utförs i lägenheten. Informera grannar i god tid innan sådana arbeten påbörjas. Arbeten ska utföras under tid som anges i punkt 9.

 

12. FÖRÄNDRINGAR

I FÖRRÅD, GARAGE ELLER UTANFÖR LÄGENHET

Samma regler som gäller för förändringar i lägenhet gäller för förändringar i förråd eller garage.

 

Förändringar utanför lägenheten kräver alltid styrelsens tillstånd.

Sådana förändringar kan vara t.ex. vara anläggning eller borttagning av uteplats (eller förändring av befintlig), uppsättande eller borttagning av markis, armatur eller annat på huset, uppsättning/borttagande av staket m.m.

 

Egendom som är föreningens får inte avlägsnas/bytas ut utan tillstånd (t.ex. förråddsdörr, garageport, armatur och el-dragningar i garage). Vid förändringar i garage eller förråd rekommenderas att kontakt tas med styrelsen innan åtgärd vidtas.

 

13. HUSDJUR

Enligt lag ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundägare har ett strikt ansvar för sin hund.

 

I föreningen gäller vidare att hundar och andra husdjur skall hållas kopplade när de vistas ute. Hundar får inte rastas inne på gårdarna och hundägaren har ansvar att se till så hundbajset plockas upp.

 

14. SOPHANTERING

I soprummet är det endast tillåtet att slänga hushållssopor. Med detta menas

-        Komposterbart (organiskt) avfall. Sådant avfall ska slängas i de bruna kärlen i lämplig påse. Det finns bruna papperspåsar i soprummet som är avsedda för ändamålet. Kompostering är frivillig.

-        Övrigt hushållsavfall ska slängas i de stora kärlen. Se till att påsar är väl tillslutna för att undvika läckage.

 

Tidningar, papp, glas, metall, batterier, hård och mjuk plast m.m. slängs i återvinningsstationerna. Det finns två återvinnings-stationer i anslutning till området.

 

Glödlampor, lysrör och lågenergilampor insamlas för återvinning i kärl i förrådet längst in i utrymmet för trädgårdsavfall.

 

Trädgårdsavfall läggs i avsedda kärl i utrymmet för trädgårdsavfall. Avfall som kan läggas i kärlen är löv, ogräs, gräsklipp, blast, blommor, mindre kvistar.

 

När det gäller tyngre sopor och avfall, elektronik, miljöfarligt avfall etc. hänvisas till närmsta återvinningscentral.