På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trivselregler

Under 2006 antogs nuvarande Trivselregler av årsmötet + extra årsmöte. Revision gjordes på årsstämman 2010 i avsnittet beträffande husdjur. Tillägg har gjorts på vissa avsnitt (visas i kursiv stil) enlig beslut i styrelsen 10/6 2013

Här följer Trivselreglerna:

Trivselregler för brf Mellangården

Tillsammans kan vi skapa ett gott boende i vår bostadsrättsförening. Genom att följa våra trivselregler bidrar vi alla till en god stämning i vår förening och därmed ett gott boende.

Ekonomi
Vår förenings inkomstkälla är avgifterna som vi betalar för våra lägenheter.
Ökar föreningens kostnader måste detta täckas av ökade avgifter.
Av den anledningen är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt att hålla kostnaderna nere.

Ett sätt att hjälpas åt att hålla nere kostnaderna är att vi deltar på föreningens städdagar då vi gemensamt utför arbeten som annars blir nödvändiga att köpa in.

Grannsämja
Då vi bor i flerfamiljshus bor vi nära varandra. Ditt golv är din grannes tak och tvärtom. Vi har därmed ett ansvar att vålla så lite störningar och så lite olägenhet för varandra som möjligt.
Det är därför viktigt att inte skapa höga ljudvolymer som kan uppfattas som störande.
Särskilt viktigt är detta mellan kl 22.00 och 07.00 då vi bör ”iaktta största möjliga tystnad”.

Renoveringar och arbeten
Vi vill alla ha det fint i våra lägenheter. Därför är det ibland nödvändigt att renovera och därmed spika, borra, såga mm.

Arbeten som kan uppfattas som störande i och i anslutning till våralägenheter är därför tillåtna på vardagar mellan kl 07.00- 19.00, samt på lördagar kl 10.00- 17.00

 

Trafik

Trafik med motorfordon är inte tillåten inne i området. Undantag får göras för nödvändiga transporter för i och urlastning o dyl.

Bilar skall i första hand ställas i garagen för att utnyttja föreningens parkeringsplatser på bästa sätt, dvs. för besökande, ”andra bilen” eller dylikt.

Husdjur
I frågor som rör husdjur gäller att ägare till husdjur är skyldig att följa miljöbalkens förordnande som enligt SFS 1988:899 § 36 lyder: ”Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.”

I vår förening gäller vidare att hundar, katter och andra husdjur skall hållas kopplade när de vistas ute. Hundägaren har ett strikt ansvar för sin hund och har ansvaret att se till så hundbajset plockas upp.

Sophantering
Våra sopor lägger vi i kärl i vårt soprum.
I sopkärlen skall endast läggas hushållssopor som är sorterat från återvinningsbart material som t ex glas, papper och plast. Komposterbara sopor läggs i de särskilda kärlen för komposterbart avfall.
Genom att rätt hantera våra sopor hjälps vi åt att hålla kostnaderna nere, då avgift debiteras efter sopornas vikt.

Trädgårdsavfall skall inte läggas i sopkärlen utan i speciellt avsedda kärl.

Dispositionsrätter
För lägenheter i markplanet kan dispositionsrätt tecknas för entrésida och/eller baksida. Dispositionsrätt tecknas för varje enskild lägenhet enligt ett standardavtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren.

Grillning
Grillning är tillåten inom vårt område. Det är dock varje ”grillares” skyldighet att grilla på sådant sätt det medför minsta möjliga olägenhet för omkringboende avseende lukt och rök.
Givetvis skall alltid största möjliga brandsäkerhet beaktas!

Inbrott, skadegörelse och fel i gemensamma utrymmen
Tillsammans kan vi motverka skadegörelse och inbrott.
För att motverka inbrott skall både låset i garagedörren och hänglåset vara låsta.
Likaså skall dörren till soprummet vara låst.

Upptäckta skador och fel i våra gemensamma utrymmen skall så snart som möjligt anmälas till vår fastighetsservice.

Förändringar i lägenheterna
Vid större förändringsarbeten i lägenheterna skall styrelsen kontaktas innan arbetena påbörjas, eftersom vissa förändringar fordrar tillstånd av styrelsen. Exempel på förändringar som fordrar tillstånd är ingrepp i bärande väggar, el och kommunikations-system, vatten- och avloppssystem.

Även vid uppsättning av markis eller annat på föreningens byggnader skall styrelsen kontaktas innan arbetet påbörjas.

>Trivselreglerna antagna på föreningsstämma
2006-04-24 och 2006-05-15.>

>Reviderade på föreningsstämman 2010-04-26>

  • 1463801892.jpg
    1463801892.jpg