På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Myndighetskontroller och inspektioner

Med viss periodicitet kräver olika myndigheter att vi ska göra en deklaration över läget inom ett visst område.

Det gäller inte föreningens finansiella status (som görs en gång per år) utan i vilket skick fastigheten är, periodiciteten varierar. I vissa fall måste vi in i varje lägenhet för att göra en mätning/avläsning, i andra sker kontrollen utan att vi boende är medvetna om att den sker.

I de fall vi måste komma in i lägenheten har du som boende skyldighet att släppa in de som ska göra mätningen. Styrelsen aviserar vad,vem och när som inspektionen ska göras.

Genomförande, utfall och i förekommande fall uppföljning protokollförs på styrelsens möten.

 

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll. Boverkets definition av  "OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är att den ska göras regelbundet i tre års intervaller. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö". Föreningen fick en godkänd OVK 2018 genom Ventilationsgruppen. Kontrollen upphandlas genom offert/avrop. Nästa besiktning påbörjas i februari 2020.

En extra ventilationsgenomgång har genomförts under 2019 med första fokus på Linnégatan 70. OVK genomgången ses även som en kvittens på dessa arbeten. Beroende på Corona-situationen är själva rapporterna försenade. Vi planerar ett större temanummer av vår tidning om ventilationen, och om möjligt även ett informationsmöte.

Energideklaration: Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten. Energideklarationen 2018  genomfördes av Aktea och du finner den här nedan. Energideklaration genomförs vart tionde år. Deklarationen upphandlas genom offert/avrop

Stamspolning:  Att spola våra avloppsstammar är inget krav från någon myndighet, men något som vi gör för att säkra att det inte ligger - eller fastnar saker/beläggningar i våra rör. Obehandlat kanske vi kan få framtida problem. Med spolade stammar får vi även förlängda garantier på våra stammar. Cleanpipe genomförde en besiktning 2018 vilket ger föreningen en femårig garanti för avrinning. Rutinen fungerar per automatik och nästa garantibesiktning planeras till 2023.

Hissbesiktningar:  Samtliga föreningens 16 hissar ska besiktigas årligen. Senaste besiktningen gjordes i augusti 2019. Besiktningen görs per automatik genom företaget Inspecta.  Serviceavtal med KONE sköter löpande underhåll.

Garageport besiktningar: Besiktning av garageportar ska göras ca vart annat år. Den senaste besiktningen gjordes i mars 2018 och nästa planeras till mars 2020. Besiktningen görs per automatik genom företaget Inspecta. Serviceavtal med KONE sköter löpande underhåll. 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA;  Besiktningen genomförs ca var sjätte månad. Den senaste genomfördes i maj 2019. Besiktningen görs per automatik genom företage Presto. 

I fastigheten finns stigarledningar som används av Räddningstjänsten vid brandbekämpning. Ledningarna utgörs av ett rörsystem för att kunna ansluta vatten på olika våningsplan och därmed inte behöva dra slang mellan planen. Systemet trycktestades våren 2019 som en kontroll för att upptäcka ev. sprickor. 

Lekplats:  Lekplats ska inspekteras årligen. Besiktningen sköts per automatik genom Utetjänst.  Sanden i sandlådan byttes i april 2019, innan påskhlegen.

Skyddsrum: Skyddsrum besiktigas av MSB. Besiktning ska ske ca vart tionde år. Senast besiktigades föreningsens skyddsrum vecka 35 2019. En rapport är emottagen och en rad åtgärder genomförs under 2020 och beräknas vara klara under maj månad.

Tak- och fasad: 2014 besiktigade Hisingsstad vårt tak och Johns vår fasad. Inspektionen ger en femårs garanti. 2019 genomfördes en besiktning - och några få punkter är utestående.

Avflyttnings- och ombyggnadsinspektion: Vid varje överlåtelse av lägenhet görs en lägenhetsinspektion; det är framför allt el- och VA som kontrolleras. Detta är inte något myndighetskrav, utan något som styrelsen lagt på - dels för att varje ny medlem ska veta status på lägenheten och dels för att vi som fastighetsägare ska veta i vilket skick respektive lägenhet är. Alla parter får ett protokoll. Föreningen tar kostnaderna. Detsamma görs vid en ombyggnation om VA- och våtytskikt ändras.

Asbest: Ingen myndighet har krävt att vi gjort en asbetskontroll, men det har vi  gjort på egen begäran och resultatet är att föreningen inte har någon asbest.

Radon - radonmätning är genomförd 2018 av  Radea.

Anticimex och Göteborgs stad - bekämpar råttor. Föreningen har i olika omgångar haft fällor för gnagare genom anticimex och även fått bort gnagare. Dock med pågående arbeten kring vår förening kommer nya gnagare fram. Även Göteborgs stad har uppmärksammat situationen och betar avlopp. Senast i januari 2019 återkopplade Anticimex till Göteborg Stad om läget utanför föreningen. I januari 2020 togs fällorna bort då de inte längre visade på fångst. Ny avläsning i april visar heller ingen fångst.