Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

ISO 26000

"Den som är väldigt stor måste också vara väldigt snäll"... Så sa Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och på HSB Göteborg är detta en devis vi lever och verkar för.

Här hittar du information om vårt arbete med socialt ansvarstagande och ISO 26000.

ISO 26000

"Vi vill skapa ett lustfyllt och enkelt boende i världsklass, därför arbetar vi med ISO 26000 standarden. Det är ett konkret förbättringsarbete som tar oss närmare den visionen,"
Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg.

I december 2010 startade vi på HSB Göteborg arbetet med att genomlysa hela organisationen enligt ISO 26000 sju principer. Oss veterligen är vi först ut i Sverige, ja kanske till och med i världen! med att ta ett helhetsgrepp när det gäller att implementera ISO 26000 standarden i hela organisationen. ISO 26000 är världens största standard för socialt ansvarstagande. Den beskriver vad vi som företag och organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid samtidigt som vi har den goda affären i fokus. Denna standard är avsedd att hjälpa alla typer av företag, oavsett storlek och geografiskt läge när det gäller hållbar utveckling. Och en viktig del i arbetet med ISO 26000 är att sprida kunskap om standarden till andra aktörer. Därför har vi bland annat skapat "Ansvarsstafetten" för att dela erfarenhet. Läs gärna mer här till vänster.

Kort om ISO 26000:
Samhällsansvar är det ansvar som en organisation tar för sin påverkan på samhället och miljön. Det sker genom ett transparent och etiskt beteende som:

• Bidrar till hållbar utveckling och ett
välmående samhälle.
• Inkluderar förväntningarna från
organisationens intressenter.
• Är i linje med gällande lag och
internationellt gällande riktlinjer.
• Är integrerat i hela organisationen
och dess omvärldsrelationer.

ISO 26000 bygger på 7 grundprinciper:
• Ansvarighet
• Transparens
• Etiskt uppträdande
• Respekt för intressenternas intresse
• Respekt för rättstatens principer
• Respekt för internationella uppförandenormer
• Respekt för de mänskliga rättigheterna

ISO 26000 7 områden är:
• Verksamhetsstyrning
• De mänskliga rättigheterna
• Arbetsförhållanden
• Miljö
• Goda verksamhetsmetoder
• Konsumentfrågor
• Samhällsengagemang och utveckling

Intresserad av att själv börja arbeta med ISO 26000 i din organisation. Här har du 5 enkla tips på hur du kommer igång:

  1. Prioritera några områden och ta en sak i taget.
  2. Sätt tydliga mål som följs upp regelbundet.
  3. Ledningen och styrelsen bör tydligt signalera att de tycker arbetet med frågorna är viktigt.
  4. Engagera medarbetarna genom utbildning och tydlig positiv ställningstagande från ledning.
  5. Ta gärna in extern hjälp.

Bra länktips:

Vill du ha en personlig presentation om vad ISO 26000 arbetet innebär för ditt företag eller organisation, kontakta:

Vill du veta mer, kontakta
Lizz Wiklund, chef hållbarhet
E-post: lizz.wiklund@hsb.se

Ladda ner informationsmaterial om ISO 26000:

Verifiering

HSB Göteborg blev första företaget i Sverige 2013 att verifieras i socialt ansvarstagande. Vårt arbete med socialt ansvarstagande har sedan dess granskats och verifierats av en oberoende part varje år med gott resultat. Arbetet har utförts av RISE (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Verifieringen innebär att verifieraren granskar den dokumentation som organisationen hänvisar till i sin egendeklaration och intervjuar personal från olika nivåer i hela organisationen. Även intressenter till organisationen intervjuas.

För oss på HSB Göteborg är verifieringen ytterligare ett bevis på att vi står för framtidens hållbara boendeutveckling. Genom att arbeta med samhällsansvar hoppas vi nå målet att bli den bästa ansedda aktören i boendebranschen. Under dessa år sedan HSB Göteborg verifierades för första gången blir det allt tydligare att ISO 26000 är det rätta verktyget att använda. Det bidrar till ökad affärsnytta, gör oss till en attraktivare arbetsgivare med stoltare medarbetare samtidigt som det stärker HSBs varumärke.

blobid0.png                        
HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson (th) tar emot verifiering i socialt hållbarhetsarbete av Dag Sjöholm, SP den 20 maj 2013 när den fjärde Ansvarsstafetten hölls. Foto: Kristin Lidell

Bakgrund ISO 26000 och verifiering:
Syftet med ISO 26000 »Guidance on Social Responsibility« är att den ska förtydliga innebörden av socialt ansvarstagande och vara ett konkret verktyg för alla organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Den innehåller en gemensam och globalt accepterad syn på definitioner, principer och kärnområden samt metoder för intressentdialog och kommunikation inom området socialt ansvarstagande. Standarden är helt frivillig och gäller alla typer av organisationer. Till skillnad från andra standarder inom hållbarhetsområdet är den inte certifierbar.

Verifieringen bygger på Systematisk egendeklaration – socialt ansvarstagande, som i sin tur har tagits fram från ISO 26000. Specifikationen tar upp miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande.

Här nedan kan du ladda ner det uttalande som SP gjort, det uttalande som vi på HSB Göteborg gjort. Är du intresserad av att ta del av de svar HSB Göteborg gett i Egendeklarationen, ta en kontakt.

Vill du veta mer, kontakta
Lizz Wiklund, chef Hållbarhet
E-post: lizz.wiklund@hsb.se

Ladda ner

Uppförandekod - Ansvarspolicy

Ansvarspolicy
HSB Göteborg arbetar med människors hem och vi vet att vi spelar en viktig roll i mångas liv. Vi har en möjlighet att påverka bostadsområden, men även samhället och vår livsmiljö i ett större perspektiv. Vi är en stor och ledande aktör som arbetar för samhällets, medlemmarnas och kundernas bästa. Vi strävar efter att ständigt vara ansvarsfulla och lyssnande. Verksamheten omfattas av de kooperativa principerna och våra kärnvärderingar engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. HSB Göteborg arbetar enligt den internationella standarden ISO 26000.

Detta innebär att vi:

  • Bejakar det faktum att vi är en del av det samhälle vi agerar i och strävar efter att i alla situationer agera ansvarsfullt.
  • Ska alltid själva respektera – och också arbeta för att utveckla användandet av - de grundläggande mänskliga rättigheterna där vi har möjlighet att påverka.
  • Ska, i alla situationer där det är möjligt och relevant, för vår omvärld vara så transparanta som möjligt samt löpande redovisa vårt ansvarsarbete i relation till våra intressenter.
  • Ska arbeta med intressentdialog, i syfte att respektera de vi är beroende av och de som är beroende av oss och på ett tydligt sätt hantera intressenternas förväntningar och krav.
  • Ska ständigt utveckla vår organisations sätt att bete oss etiskt i relation till människor, samhälle och miljö.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UPPFÖRANDEKOD (Code of Conduct)

- ”partner och leverantör”

Allmänt

HSB Göteborg arbetar med människors hem och vi vet att vi spelar en viktig roll i mångas liv.

Vi har en möjlighet att påverka bostadsområden, men även samhället och vår livsmiljö i ett större perspektiv. Vi är en stor och ledande aktör som arbetar för samhällets, medlemmarnas och kundernas bästa. Vi strävar efter att ständigt vara ansvarsfulla och lyssnande. Verksamheten omfattas av de kooperativa principerna och våra kärnvärderingar engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. HSB Göteborg arbetar enligt den internationella standarden ISO 26000.

Vårt syfte är att verksamheten ska skapa såväl affärsnytta, medlemsnytta som samhällsnytta.

En del i att lyckas med detta är att ha tydliga normer för vårt agerande i olika situationer samt tydliga förväntningar på våra intressenter runt omkring oss.

Denna uppförandekod beskriver minimikrav för HSB Göteborgs verksamhet och bildar också grund för de krav vi har på våra intressenter. Den har upprättats för att klargöra vår inställning avseende samhällsansvar gentemot leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Uppförandekoden bygger på principerna i ISO 26000.

Ansvarstagande och efterlevnad av lagar

Alla som berörs av uppförandekoden ska, i hela sin verksamhet, rätta sig efter lagar och förordningar i de länder där de verkar, fullgöra sina åtaganden på ett trovärdigt sätt och ta ansvar för sina handlingar.

Ingen, oavsett position i företaget, ska försätta sig i en situation där deras personliga eller ekonomiska intressen kommer i konflikt med företagets så att risk för mutor eller bestickning uppstår.

Transparens

All verksamhet ska präglas av öppenhet, saklighet och respektfullt bemötande mot våra intressenter.

Etiskt uppträdande

Etiskt korrekt uppträdande som grundar sig på ärlighet, rättvisa och integritet är grundkraven för alla som omfattas av uppförandekoden. Detta gäller såväl i relation till människor, samhälle som miljö.

Respekt och hänsyn mot intressenter

En kontinuerligt pågående intressentdialog är förutsättningen för ett långsiktig förtroendefull samverkan. Vid dessa kontakter ska hänsyn tas till alla delar i denna uppförandekod.

Efterlevnad av internationella uppförandenormer

Alla berörda ska alltid se till att agera enligt de accepterade normer som etableras av nationella och internationella myndigheter samt FN:s normer. Normverk vi ser som viktiga är Human Rights for Corporations, ILO m.fl.

Respekt för mänskliga rättigheter

Alla intressenter ska själva respektera - och arbeta för att utveckla användandet av – de grundläggande mänskliga rättigheterna. Om osäkerhet råder om de mänskliga rättigheterna skyddas av lag skall det säkerställas att:

- Nationell lagstiftning ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Om denna lagstiftning ställer högre krav än ILO:s konventioner om de mänskliga rättigheterna gäller självklart lagstiftningen.

- Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.

- Ingen förekomst av barnarbete får förekomma (ILO 138 och 182).

- Ingen förekomst av tvångsarbete får förekomma (ILO 29 och 105).

- Ingen förekomst av diskriminering får förekomma (ILO100 och 111)

- Förenings- och organisationsrätt ska respekteras (ILO 87 och 98)

- Den ordinarie arbetstiden får inte överskrida antalet tillåtna timmar enligt respektive lands lagstiftning.

- Lönen ska överskrida eller lägst vara den minimilön som lagstiftningen föreskriver. Lönen ska betalas regelbundet och tidsenligt till den anställde.

- Det ska säkerställas att arbetet planläggs och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö i enlighet med tillämplig arbetsmiljölagstiftning.

Miljö

Alla berörda ska uppfylla minst de nationella miljökrav som gäller för respektive verksamhetsland.

Implementering/tillämpning

Partners och Leverantörer

Vid avtalstecknande kommer en leveransbedömningsmall innehållande bl. a. socialt ansvarstagande att vara en parameter vid totalbedömning av leverantören.

Leverantör som tecknar avtal med HSB Göteborg ska ansvara för att HSB Göteborgs krav i denna uppförandekod så långt som möjligt efterlevs i leverantörens organisation och som också är en del av HSB Göteborgs värdekedja. Redovisning av efterlevnaden ska, på begäran, lämnas till HSB Göteborg.

Uppföljning och efterlevnad

Genom godkännande av HSB Göteborgs uppförandekod intygar leverantören att, så långt som möjligt, följa densamma och ger HSB Göteborg rätt att genom olika typer av inspektioner eller på annat sätt kontrollera att uppförandekoden efterlevs.

Avvikelser från uppförandekoden ska rapporteras till HSB Göteborg.

Om en leverantör skulle bryta mot denna uppförandekod och leverantören inte vidtar åtgärder inom rimlig tid för att rätta till bristerna, kan samarbetet komma att avslutas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare tillägg för Partners

Våra partners bör samverka kring ansvarsfrågor i lärande diskussioner och möten. Exempel på detta är branschträffar samt ”Ansvarsstafetten” som HSB Göteborg startade hösten 2011. Utövande av gemensamt inflytande, där möjlighet finns, ska ske.

Uppföljning och efterlevnad

Våra samarbetspartners förväntas aktivt medverka i arbetet med att öka kunskapen om ansvarsfrågor såväl internt i den egna organisationen som i externt i sin intressesfär.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppförandekoden är antagen av HSB Göteborgs ledning 2012-04-26

Koden är en del i HSB Göteborgs arbete med socialt ansvarstagande. Efter styrelsebeslut hösten 2010 tar vi stöd av ISO 26000 vid vårt ansvarsarbete. Hela verksamheten har genomlysts med hjälp av standarden och vårt arbete utgår från resultatet av genomlysningen.

Har ni frågor kring denna uppförandekod kontakta oss på HSB Göteborg, växel tele: 010-442 20 00.


Ladda ner uppförandekoden:

 

Vill du veta mer, kontakta
Lizz Wiklund, chef hållbarhet
E-post: lizz.wiklund@hsb.se