Nya tjänster för att förbättra återvinningen

Mängden förpackningar och emballage tycks bara öka och öka, trots att det borde vara tvärtom. Detta ställer nya krav på bättre sophantering och i ett projekt har HSB Living Lab undersökt nya innovativa tjänster för återvinning.

Ökad e-handel och mer hämtmat kan vara sådant som bidrar till att sopkärlen i din fastighet har en tendens att snabbt bli fulla, tillsammans med en allmänt hög konsumtionstakt.  

Mer avfall kräver mer och bättre återvinning, och det som i grund och botten är ett problem kan också vara en möjlighet för branschens aktörer.  

”Så är det absolut, när det finns ett behov kan vi vara säkra på att vi kommer se företag som ser en affärsmöjlighet, det gäller inte minst inom den innovativa tech-sektorn”, säger Emma Sarin på HSB.  

Syftet med projektet ”Studie av nya återvinningstjänster” var därför att undersöka några verksamheter som på nya sätt försöker att underlätta och öka återvinningen av förpackningar och emballage.  

”Vi har gått igenom marknaden för att skapa oss en bild av vilka tjänster som finns, hur de fungerar, vem som ligger bakom och hur de potentiellt skulle kunna påverka fastighetsägare, boende och samhälle”, säger Emma Sarin. 

Projektet landade i att undersöka tre tjänster mer ingående – Bower, &Repeat och TMR Pick-up service, och även ställa enkätfrågor till användare för att få en uppfattning om hur tjänsten upplevs.  

Bower är en tjänst som genom en app och ett belöningssystem vill ge ett värde till hushållens avfall. Kort uttryckt går det ut på att människor skannar förpackningen de ska slänga och får poäng när de kastat den i rätt behållare. Poängen kan sedan omvandlas till pengar eller donationer.  

”Tanken här är att ge människor ett incitament att sopsortera både mer och bättre. Ur ett fastighetsägarperspektiv kan det leda till att mängden avfall som återvinns ökar, och att ordningen i miljörummen dessutom ökar”, säger Emma Sarin.  

Finansieringen av Bower sker genom att företag betalar för att vara en del av plattformen för att på det sättet ta ansvar för sina förpackningar men också för att kunna kommunicera direkt med sina kunder.  

&Repeat använder ett liknande koncept med app och intjänade poäng för korrekt återvinning, men i det här fallet för take away-förpackningar från restauranger. Förpackningarna kan återvinnas på de anslutna restaurangerna eller någon annanstans där det finns anpassad återvinning. Poängen kan sedan användas som rabatt på de aktuella restaurangerna.  

”Här är kanske påverkan på den fastighetsnära sopsorteringen mindre, eftersom en stor del av take away-förpackningarna förmodligen inte tas med hem. Samtidigt ökar hemleveransen av mat med olika tjänster så det finns en utvecklingspotential här”, säger Emma Sarin.  

Verksamheten finansieras av att &Repeat tar hand om materialet i sina returstationer och säljer det till återvinnare eller på andra sätt förädlar materialet. ”Vårt sätt att tjäna pengar är att bevara värdet på det producerade materialet” har företagets vd uttryckt det.  

& Repeat har också företagslösningar riktade till kontor som hjälper dem att öka återvinningsgraden av matförpackningar på jobbet. I tjänsten ingår en återapportering av data som gör att företaget kan följa sitt eget återvinningsarbete.  

TMR Pick-up service är en tjänst som riktar sig till hushåll som saknas möjlighet att sopsortera förpackningar i anslutning till hemmet, oftast fristående villor. Tjänsten innebär att privatpersonen sorterar sitt avfall i särskilda påsar och får det upphämtat vid dörren.  

”En undersökning gjord av Avfall Sverige visar att enkla hushållsnära insamlingssystem gör att fler förpackningar samlas in, och TMR:s egna analyser visar dessutom att kvaliteten på det som samlas in på de här sättet är mycket hög”, säger Emma Sarin.  

Tjänsten finansieras i huvudsak av de förpackningsavgifter som producenterna betalar, men en del av intäkterna kommer också från att TMR säljer det återvunna materialet.  

Emma Sarin menar att undersökningen av olika nya återvinningstjänster pekar på att där det finns problem i samhället, växer det också fram en innovationskraft.  

”Vi kan nog räkna med att se fler aktörer och tjänster inom området återvinning. Även om vi borde komma åt grundproblematiken, den ökande konsumtionen, behöver vi också bli bättre på att återvinna och sortera våra sopor. Både ur miljöns och fastighetsägarens perspektiv.”