På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Instruktion till styrelse inför poströstning

28 april 2020 Tillfällig lag medger poströstning efter beslut av styrelsen
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som bland annat medger att styrelsen kan besluta att medlem i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Stark rekommendation - uppmana medlemmarna att poströsta

Det är en stark rekommendation att styrelsen uppmanar medlemmarna att poströsta istället för att komma till stämmolokalen så att så få som möjligt närvarar i stämmolokalen

Förordningen om förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare omfattar inte direkt bostadsrättsföreningars stämmor. Föreningsstämmor omfattas av förbudet främst om de genomförs på ett sådant sätt att det så kallade allmänhetskravet i 2 kap. 1 § andra stycket ordningslagen är uppfyllt. Det skulle exempelvis kunna handla om att stämman hålls öppen för allmänheten. Om stämman beslutar att det inte ska få närvara utomstående vid stämman, § 17 p 5 normalstadgarna, så omfattas stämman inte direkt av förbudet som det ser ut i dagsläget.

Även om föreningarna inte direkt omfattas av denna förordning, så innebär det i praktiken ett stopp för stämmor med fler än 50 deltagare, i och med att denna förordning blir normerande även för andra sammankomster. Det är inte heller lämpligt att ur ett smittspridningsperspektiv hålla stämmor även om det är färre deltagare än 50 personer i lokalen. Lag och föreskrifter kan även komma att ändras snabbt.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 från den 1 april 2020 anger bland annat att det åligger alla verksamheter att utgå från rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridningen av covid-19. Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf

Om medlemmar ändå kommer till lokalen får beslutas huruvida stämman kan hållas eller om det föreligger hinder för att hålla stämman.

Beträffande minsta antal stämmodeltagare gäller för bostadsrättsföreningar med HSBs aktuella normalstadgar att om stämmoordföranden även för protokoll och stämman utser samma personer till rösträknare och justerare räcker det att minst tre personer är närvarande

Information till medlemmarna om poströstning och förfarande

Om medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid föreningsstämman genom poströstning, ska det framgå hur de ska gå till väga såsom när poströsten senast ska vara föreningen tillhanda, om poströsten ska kunna avges elektroniskt genom exempelvis e-post.


Ett formulär för poströstning och informationen ska hållas tillgänglig på webbplats under minst en vecka närmast före stämman och dagen för stämman. I stället för att publiceras på föreningens webbplats får formuläret och informationen tillhandahållas medlemmarna genom att senast en vecka före stämman lämnas till dem på det sätt som föreningen annars använder för att lämna information till medlemmarna. Oavsett hur formuläret och informationen tillhandahålls ska det ske senast en vecka före stämman.

Utformning av formuläret

Formuläret för poströstning ska innehålla hänvisningar till de förslag till beslut som anges i kallelsen. I anslutning till varje förslag ska det finnas två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej. Styrelsen måste se till att utformningen av formuläret och hanteringen av poströsterna inte gynnar eller missgynnar vissa medlemmar. Som regel bör samtliga ärenden som ska behandlas vid stämman tas upp i formuläret. Se exempel på formulär för poströstning nedan.

Var uppmärksam vid val

Vid val anses den som har fått flest röster vara vald. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Om föreningen inte beslutar att bordlägga frågorna om val bör, för att inte sätta föreningsdemokratin ur spel, samtliga nominerade som accepterat nomineringen vara valbara i poströstningsformuläret. Om inte några övriga nominerade finns är ett annat alternativt att endast ange ja eller nej till valberedningens förslag i dess helhet.

Obligatoriska ärenden på stämma

Bostadsrättsföreningen bör överväga att avvakta med beslut till en senare föreningsstämma i frågor som inte är obligatoriska och som är av stor vikt och bör föregås av diskussion.

Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om:

  1. fastställande av resultat- och balansräkning,
  2. dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
  3. beslut om ansvarsfrihet,
  4. de punkter som enligt stadgarna ska behandlas på en ordinarie föreningsstämma.

För de som önskar göra ett minimum av beslut kan med fördel bara besluta om a)-c) ovan samt bordlägga punkterna i d) ovan som kan vänta utan olägenhet till en stämma vid ett senare tillfälle. I mallen som följer motsvarar a)-c) ovan dagordningspunkterna 1-14 samt punkt 25. Övriga punkter, förutsatt att exempelvis beslutsför styrelse, revisor och valberedning sitter kvar, kan föreslås att skjutas på till stämma vid ett senare tillfälle.

Beslut att fortsätta stämman senare dag

Vid en föreningsstämma kan det beslutas att fortsatt föreningsstämma kan hållas en senare dag, ett sådant beslut fattas med enkel majoritet. När det gäller beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet ska skjutas upp ska minst en tiondel av samtliga röstberättigade begära det. Den fortsatta föreningsstämman kan då hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. För övriga frågor finns inte någon tidsfrist angiven. Detta innebär att en stämma skulle kunna hållas där medlemmarna endast beslutar att skjuta på de obligatoriska punkterna i vart fall upp till åtta veckor och om så är önskvärt ytterligare senarelägga övriga punkter såsom exempelvis motioner.

Röstlängd

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan närvarar fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst, vilket är viktigt att upplysa om vid stämman.

Hantering av poströster

Det ankommer på stämmans ordförande att avgöra om medlemmens inställning i de frågor som poströsten avser går att fastställa. I detta ligger att det måste stå klart att poströsten härrör från en viss identifierbar medlem. En medlem som inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga får anses ha avstått från att rösta i den frågan. Ordföranden måste också försäkra sig om att den medlem som har avgett en poströst inte är närvarande vid stämman personligen eller genom ombud, om medlem som poströstat är närvarande så ska poströsten strykas.

Underlag för poströstning

Här kan du ladda hem underlag att använda för poströstningen.

Har du frågor?

Vid eventuella frågor kan du vända dig till Anna Wahlgren, medlemsansvarig för HSB Kristinehamn och HSB Värmland
E-post: anna.wahlgren@hsb.se
Telefon: 0550-341 13