Styrelseledamotens ansvar

Här finner Du information om hur ansvaret i vår styrelse är fördelat

Ordföranden skall

 • alltid agera för föreningens bästa
 • informera sig aktivt
 • hålla reda på lagar och förordningar och ha kunskap om vad de reglerar
 • leda styrelsens arbete
 • tillse att styrelsens uppgifter blir genomförda
 • tillse att styrelsens ledamöter får den information och det underlag de behöver för att utöva sitt uppdrag i styrelsen
 • delegera och fördela arbetsuppgifter och ansvarsfrågor
 • ha löpande kontakt med anställda i förvaltningen (fastighetsskötare)
 • ha löpande kontakt med personer som ekonomiskt förvaltar föreningen
 • ha löpande kontakt med leverantörer
 • följa den ekonomiska utvecklingen i föreningen
 • informera medlemmar och andra intressenter kontinuerligt
 • hålla utvecklings- och lönesamtal med de anställda (arbetsgivareansvar)

Sekreteraren skall

 • alltid agera för föreningens bästa
 • informera sig aktivt
 • hålla reda på lagar och förordningar och ha kunskap om vad de reglerar
 • föra protokoll vid styrelsens möten
 • ansvara för att protokollet blir justerat och distribuerat
 • upprätta och ájourhålla en restlista
 • följa den ekonomiska utvecklingen i föreningen
 • skriva underlag till styrelsemöten för punkter som hen ansvarar för

Ledamoten skall

 • alltid agera för föreningens bästa
 • informera sig aktivt
 • hålla reda på lagar och förordningar och ha kunskap om vad de reglerar
 • följa den ekonomiska utvecklingen i föreninge
 • skriva underlag till styrelsemöten för punkter som hen ansvarar för