Besiktningar

Under byggnationen har det genomförts flera noggranna besiktningar i bostadsrättsföreningen. Besiktningarna har letts av en oberoende besiktningsmän. Nedan kan du läsa om besiktningsprocessen.

Informationsmöte
Cirka två månader innan inflyttning bjuds köpare in till ett informationsmöte med HSB. Vid detta möte kommer HSB att informera om den kommande besiktningen. Vid samma möte kommer HSB också att informera om praktiska detaljer inför inflyttningen samt att presentera förvaltningsorganisationen.

Besiktningar och kontroller under byggnationen
Under byggnationen görs flera kontroller och besiktningar. Dessa utförs av en opartisk besiktningsman och dokumenteras i ett besiktningsprotokoll. Till sin hjälp har besiktningsmannen hjälp av biträdande besiktningsmän som var och en är specialist inom sitt område (ventilation, vs, mark mm).

Slutbesiktning
När huset är färdigställt genomför byggherren (Brf), beställare (HSB) och entreprenör (Veidekke) en slutbesiktning för att säkerställa att eventuella anmärkningar avhjälpts och att nya inte tillkommit.

Många av de brister som upptäcks vid besiktningen finns det regler om vilken tolerans som ska accepteras. Dessa toleransnivåer finns angivna i gällande regler (bl.a. hus AMA). Därför kan man för vissa fel (mindre märken o dyl.) inte kräva åtgärd om utförandet ligger inom föreskriven tolerans.

Besiktning av ytor utförs enligt de för i branschen vedertagna regler. T ex finns det angivet hur belysningen ska vara vid besiktningen och hur långt ifrån ytan besiktningsmannen ska stå. Det är besiktningsmannen som bedömer om en påtalad avvikelse skall bedömas som ett fel.

En avstämning av att eventuellt noterade fel har åtgärdats genomförs cirka en vecka innan inflyttning.

Vid besiktningen kontrollerar besiktningsmannen utförandet av monterad inredning. Besiktningsmannen avgör inte om monterade inredningsval är i enlighet med din beställning. Detta görs av HSBs inredningsansvarig i direkt anslutning till själva besiktningen. Eventuella avvikelser mot  beställning måste anmälas till HSB senast vid tremånaderssynen.

Inredningsvisning
Samtliga köpare bjuds in till en inredningsvisning strax före tillträde var du går igenom lägenhetens inredning tillsammans med vår inredningssäljare och projektledare. Här ges även praktisk information om inflyttning, elcentral, ventilation och fönster.

Brukarbesiktning och efterbesiktning (tremånaderssyn)
Några månader efter inflyttningen genomför HSB en syn i samtliga lägenheter. Detta är en extra åtgärd för att du som köpare ska få tillfälle att ta upp saker du upptäckt i din lägenhet. Synen genomförs av besiktningsman och protokollförs. Vid denna syn har du möjlighet att anmäla funktionsfel som upptäckts efter att du flyttat in. Fel som uppenbarligen orsakats efter inflyttningen, t ex repor i golv, går inte att notera som ett fel.

För vissa av de fel som noteras är det lämpligt att vänta med åtgärd till efter 2-års besiktning (se nedan). Detta kan t ex gälla sprickor i tak och väggvinklar. Efter Brukarbesiktningen kan du bara anmäla funktionsfel som omfattas av den femåriga garantin.

I samband med Brukarbesiktning kontrollerar besiktningsmannen också att de eventuella felen som noterats i slutbesiktningsprotokollet och inte åtgärdats innan inflyttning har åtgärdats (Efterbesiktning)

2-årsbesiktning och garantibesiktning
Trots att du har fem års garanti görs normalt en garantibesiktning redan efter två år. Detta görs eftersom de flesta fel uppstår inom två år och då kan åtgärdas. 

 

 Vid den 5-åriga garantitidens utgång görs en ny besiktning. Denna besiktning omfattar de funktionsfel som anmälts efter 2-års besiktning och som inte har blivit åtgärdade.