På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Att tänka på gällande kamerabevakning i bostadsrättsföreningar

12 november 2020 Det förekommer att bostadsrättsföreningar har kamerabevakning av sina fastigheter. Då är det viktigt att följa GDPR (Dataskyddsförordningen), som trädde i kraft våren 2018. Här reder HSB Malmös jurist Niklas Olsson ut vad GDPR är och hur det hänger ihop med kamerabevakning.

Varför finns GDPR? 

Ett av syftet med GDPR är att skydda individens grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. GDPR gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter. GDPR gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen.  

 

Vad är en personuppgift? 

 • Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. 
 • Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.  
 • Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.  
 • Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel registrering, lagring och spridning.  

 

Vad ska bostadsrättsföreningen tänka på vid kamerabevakning? 

 Brf:er behöver aldrig ansöka om tillstånd för att bevaka men ansvarar själva för att deras kamerabevakning är laglig. De lagar som primärt behöver iakttas är GDPR och kamerabevakningslagen.  

För att kunna göra en bedömning av om en tilltänkt bevakning är tillåten eller inte krävs det att brf:en har identifierat ett syfte med bevakningen. Vilket problem vill man lösa med bevakningen? Syftet sätter ramarna för hur brf:en får bedriva bevakningen och man får bara bevaka det som är nödvändigt med anledning av det etablerade syftet. 

Om syftet är att utreda, förhindra eller beivra brott måste det kunna visas att det kan finnas problem med brottslighet på just den plats som avses kamerabevakasBrf:ens bevakningsintresse måste därefter vägas mot rätten att inte bli bevakad i sin hemmiljö. Man är också skyldig att prova om alternativa lösningar kan komma tillrätta med det problem man avser att lösa. 

Tänkvärda punkter innan kamerabevakning inleds är: 

 • Bevakningsintresset – alternativa lösningar 
 • Den bevakades intressen  
 • Informationsplikten till den bevakade 
 • Lagringstid och behörighet 
 • Dokumentationsplikt 

 

Så gick det för en bostadsrättsförening som blev granskad 

I somras blev en brf, som hade kamerabevakning, granskad av Datainspektionen. 

Tillsynsärende beslut 2020-06-16 

I egenskap av tillsynsmyndighet har Datainspektionen efter klagomål utfört granskning av en bostadsrättsförenings kamerabevakning. Föreningen hade två olika kameror som bevakade trapphus och en som bevakade entrén och en som bevakade el-central i källarförråd. Samtliga kameror spelade in bild och ljud alla dagar i veckan, dygnet runt. 

För de två kameror som var uppsatta i trapphus konstaterade Datainspektionen att dessa gjorde det möjligt för föreningen att kartlägga de boendes vanor, besök och umgängeskrets. "Redan det faktum att bevakningen avser de boende och deras hemmiljö innebär därför att det krävs mycket starka skäl för att bevakningen ska vara tillåten", skriver myndigheten i sitt beslut. 

Under särskilda omständigheter kan en bostadsrättförening ha möjlighet att kamerabevaka ett trapphus och rikta kameran mot en viss boendes ytterdörr. Men, för att sådan bevakning ska vara tillåten krävs att det finns mycket tungt vägande skäl till kamerabevakningen och det ansågs inte vara fallet här.  

Den tredje kameran var uppsatt vid entrén till föreningens fastighet. Föreningen uppgav att den haft problem med skadegörelse vid entrén under två månader 2018. Datainspektionen framhöll att föreningen löpande måste göra en prövning av om det fortfarande är motiverat att ha denna kamera uppsatt. Eftersom föreningen inte haft några problem med skadegörelse sedan augusti 2018 finns det inget som motiverar att bevakningskameran fortfarande används. 

Datainspektionen förelade också föreningen att rikta om den fjärde kameran, som var riktad mot el-centralen, så att den inte filmar de boendes förråd. 

Samtliga kameror spelar in både bild och ljud. Ljudinspelning är extra integritetskänslig, särskilt i ett bostadshus, och det konstaterades att det inte fanns något som motiverade ljudinspelning i det här fallet. Att styrelsen i en bostadsrättförening kontinuerligt avlyssnar och spelar in ljud i människors bostadsmiljö är som utgångspunkt inte tillåtet. 

Datainspektionen anser även att föreningen inte tillräckligt informerat de boende om kamerabevakningen. Bland annat saknas information om vem som övervakar, var man kan vända sig för att få mer information och att även ljud spelas in från kamerorna, vilket är en särskilt allvarlig brist. 

Beslutet efter avslutad granskning innebar att Datainspektionen förelade bostadsrättsföreningen att sluta kamerabevaka trapphus och entré, att upphöra med ljudinspelning för bevakningskameran i el-centralen och att förbättra informationen om kamerabevakningen. Datainspektionen utfärdade också en sanktionsavgift på 20 000 kronor mot föreningen. Vid beräkningen av beloppets storlek togs särskild hänsyn till att det rörde sig om en mindre bostadsrättsförening. En större förening med fler medlemmar torde således riskera en större sanktionsavgift. 

 

 

Hjälp med juridiska ärende?