Radonmätning

En del lägenheter har förhöjda värden, främst i bottenvåningarna

Mätningar har pågått sedan 2009 och det har visat sig att en del lägenheter har föhöjda värden, över det gränsvärde som gäller idag.

En arbetsgrupp har bildats som har kontaktat olika aktörer på marknaden för att få förslag till åtgärder. Åtgärder för att sänka radonvärdena måste enligt Boverket vara genomförda senast år 2020. Vi har nu valt ut ett företag, Intependia Group, som under en dag ska göra besiktningar och stickprovsmätningar på ett hus, Rullharvsgatan 2 A-E, till att börja med. Vissa lägenheter kommer då få besök för mätningar, som samlas in och utvärderas i mitten av januari.

Det är viktigt att man har vädringsfönstrena öppna så att luften kan cirkulera!