Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Medlemsgrupper i HSB Norra Bohuslän

Medlemmarna i föreningen hör till en av nedanstående två medlemsgrupper:

Boendemedlemsgruppen

HSB bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB-förening som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen. Medlem som bosparar i HSB och som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.

Medlemsgruppen

Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till medlemsgruppen. Medlemsgruppen väljer en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar. Medlemsantalet bestäms den 31 december året före valet av fullmäktige. Val sker årligen.

Kallelse till möte för val av fullmäktige ska ske senast två veckor innan mötet och finnas på föreningens webbplats. Grundtal för val av fullmäktige för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen enligt ovan fastställs av föreningsstämman. Mandattiden för fullmäktige och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Fullmäktige och suppleant kan väljas om.