På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Föreningsstämma 24 juni

28 juni 2020 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma med Brf Ostronet Skövde den 24 juni 2020

1.
Föreningstämman öppnades av styrelseordförande Kjell Claeson.

2.
Dan Nyberg valdes som stämmoordförande.

3.
Dan Nyberg valde Kjell Claeson som protokollförare.

4.
Röstlängden godkändes och fastställdes av stämman. 27 röstberättigade medlemmar närvarande samt HSB:s ledamot.

5.
Stämman är stängd för alla utom medlemmar.

6.
Dagordningen godkändes. 

7.
Lennart Karlsson och Stig-Arne Ström valdes att jämte stämmoordföranden justera protokollet.

8.
Samma personer, som under punkt 7, valdes som rösträknare.

9.
Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning.

10.
Dan Nyberg gick igenom Årsredovisningen för 2019 i korthet.
*Fastigheterna, som byggdes 1969, är fullförsäkrade i Länsförsäkringar.
*En fastighetsbesiktning genomfördes 16 april 2019.

*Små skulder, 2 Mkr. Låneutrymme finns.
*Avgifterna höjdes med 3,5% för att bygga en buffert för framtiden.
*Vinsten blev 795 000 kr i resultaträkningen för 2019.
*Boendekostnaden är 531 kr/m2. Lågt jämfört med kommunala bolag.
*6 Mkr i likvida medel (kassan).
Rune Bergsten uttryckte besvikelse över att Riksbyggen fått ta över fastighetsförvaltningen. Vill att styrelsen ska nå en överenskommelse med HSB Nordvästra Götaland, där Ostronet är medlemmar.
Stämman godkände Årsredovisningen, som lades till handlingarna.

11
Stämman godkände revisionsberättelsen. 

12.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

13.
Stämman godkände den gjorda resultatdispositionen enligt styrelsens förslag i Årsredovisningen för 2019. Ca 2 Mkr balanseras i ny räkning till nästa år.

14.
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet av stämman för räkenskapsåret 2019.

15.
Stämman godkände att arvoden och andra ersättningar baseras på aktuellt prisbasbelopp, som i förslag från Valberedningen, enligt

16.
Stämman godkände 7 st ordinarie styrelseledamöter inkl. HSB-ledamot.
17.
Peter Andersson valdes som ny ordförande på 1 år. Roland Sköld och Conny Uvegård valdes om på 2 år. Stämman godkände fyllnadsval på Joakim Samuelsson på 1 år

18.
HSB-ledamoten Kerstin Carlman från Tidaholm presenterade sig. Har arbetat i HSB sedan 1980-talet. Varit i Brf Ostronet sedan 2011.

19.
Stämman beslöt att antalet ordinarie revisorer ska vara 2 st, varav en utses av HSB:s Riksförbund. En ordinarie och en suppleant ska utses av Ostronet

20.
Susanna Enskog valdes som ordinarie revisor på 1 år, och Ann-Britt Vallgren valdes som som suppleant

21.
Stämman beslöt att Valberedningen ska ha 3 st ledamöter

22.
Nils Enskog valdes om som ordförande i Valberedningen. Margareta Ljungström valdes om och Sheila Ingemarsson valdes ny. 

23.
Stämman delegerade till styrelsen att själv utse representanter till fullmäktige i HSB Nordvästra Götaland, när fullmäktige har stämma 2021 efter Coronan. Datum ej fastställt.

24.
Inget ärende har anmälts till styrelsen inför stämman.
Styrelsen informerar om att den kommer att återkomma i balkongfrågan efter att Corona-läget blivit klarare. Beslöts att Rune Bergsten blir ny sammankallande i Balkonggruppen. Nytt avtal med bredband är på gång.

25.
Efter avtackning av Kjell Claeson och Sheila Ingemarsson avslutades stämman av Dan Nyberg.

Skövde 2020-06-24

 Kjell Claeson/vid protokollet

 Justeras:

 Dan Nyberg           Lennart Karlsson            Stig-Arne Ström

 


Till nyhetslistan