Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Att bo i hyresrätt

Bor man i en hyresrätt hyr man lägenheten av fastighetsägaren, som även kan vara en bostadsrättsförening, eller i andra hand av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare.
Barn sitter vid flyttkartonger

Man betalar ingen insats för sin lägenhet och man står inte heller själv för underhåll av lägenheten. Förutom hyra av själva bostaden ingår normalt värme, vatten och i vissa fall även hushållsel. Om man har ett förstahandskontrakt kan man byta till en annan lägenhet om hyresvärden eller hyresnämnden godkänner bytet.

Vill man flytta är det vanligt med en uppsägningstid på tre månader, det betyder att du måste betala hyra i tre månader även om du vill flytta tidigare. En hyresgäst som missköter sig på något sätt, genom att till exempel betala hyra för sent, genom att störa sina grannar eller genom att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd, riskerar att bli uppsagd. En hyresgäst som inte bor i sin lägenhet och därmed inte har något behov den, kan också bli uppsagd om hyresvärden behöver lägenheten.

Man har rätt att utföra målnings- och tapetseringsarbeten i sin lägenhet, men sänker man värdet på lägenheten kan man bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden. Vill man genomföra större renoveringar i lägenheten måste hyresvärden först godkänna detta. Som hyresgäst har man också en vårdplikt, vilket innebär att man inte får utsätta lägenheten för onormalt hårt slitage eller orsaka skador. Vårdplikten innebär också att man är skyldig att anmäla fel och brister i lägenheten till hyresvärden

Hemförsäkring

Man har ingen juridisk skyldighet att teckna en hemförsäkring, och hyresvärden kan inte heller kräva att man gör det, men det är självklart klokt att ha en hemförsäkring om det inträffar någon skada i lägenheten. Det är en trygghet om det händer något i din bostad, som t ex brand, vattenläckage eller inbrott. Vad hemförsäkringen omfattar kan variera, kontrollera därför alltid villkoren för just din försäkring för att se vad den täcker. Vanligtvis kan en hemförsäkring omfatta olika delar som:

  • Egendomsskydd – om saker som går sönder eller blir stulna.
  • Rättsskydd – för kostnader för juridiskt ombud.
  • Överfallsskydd – om du skadas vid till exempel misshandel eller våldtäkt.
  • Ansvarsförsäkring – om du måste betala skadestånd till någon.

Andrahandsboende

Den som upplåter sin bostad i andra hand måste ha tillstånd från sin hyresvärd eller från hyresnämnden. Vill man däremot hyra ut en del av lägenheten till en inneboende behöver man inte fråga hyresvärden om lov, men det är viktigt att den person som har förstahandskontraktet också bor stadigvarande i lägenheten.

Om du har ett förstahandskontrakt och vill hyra ut din lägenhet måste du ha ett s.k. beaktansvärt skäl. Det kan exempelvis vara att du ska arbeta i en annan stad eller vill prova på att sammanbo med någon person. Hyresvärden brukar godkänna att du hyr ut din lägenhet ett år i taget. Det är viktigt att man skriver ett kontrakt med sin andrahands-hyresgäst för att reglera vad som gäller för uthyrningen.

Man är som hyresgäst ansvarig för lägenheten och för att hyra betalas trots att den är uthyrd i andra hand. Man riskerar att förlora sitt förstahandskontrakt om den som hyr i andra hand inte betalar hyran eller stör grannarna. Man kan också bli skyldig att ersätta hyresvärden för skador som orsakas av andrahandshyresgästen.

Besittningsskydd

En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd vilket innebär att om hyresgästen blir uppsagd och inte accepterar att flytta, har hyresgästen rätt att få frågan om avtalets förlängning prövad av hyresnämnden.

För en person som hyr en lägenhet i andra hand infaller besittningsskyddet först efter två år. Det innebär att en andrahandshyresgäst kan motsätta sig att flytta om han blir uppsagd och då måste förstahandshyresgästen ansöka om att hyresnämnden ska ålägga honom att avflytta. En andrahandshyresgäst har ett mycket svagt besittningsskydd och tvingas alltid flytta om förstahandshyresgästen vill flytta tillbaka till lägenheten, men för att förhindra en onödig process kan man upprätta ett avtal om avstående från besittningsskydd om man avser att hyra ut sin lägenhet i andra hand mer än två år till samma person. Blanketter för avstående från besittningsskydd finns på hyresnämndens hemsida.

En andrahandshyresgäst har aldrig bättre rätt till lägenheten än förstahandshyresgästen vilket innebär att man som andrahandshyresgäst aldrig kan få en juridisk rätt att överta förstahandskontraktet

Vilken hyra kan du ta i andra hand?

Enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken) ska hyran vara skälig. I praktiken betyder det att hyran som förstahandshyresgästen själv betalar är desamma som denne kan ta ut från andrahandshyresgästen. Den som hyr ut sin bostad helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på. Ett godtagbart hyrespåslag är oftast på cirka 10 – 15 procent för en fullt möblerad lägenhet. Kom ihåg att hyresnämnden bedömer detta från fall till fall. Det är alltså möjligt att utfallet blir ett annat i det enskilda ärendet.

Om du själv hyr en lägenhet i andra hand och anser att du betalar en oskäligt hög hyra, kan du ansöka om att få tillbaka en del av hyran. En sådan ansökan måste göras hos Hyresnämnden senast tre månader efter att du flyttat ifrån lägenheten. Ett beslut om återbetalning av hyra får inte avse längre tid tillbaka än två år före dagen för ansökan.

Hyresnämnden

Hyresnämnden är en domstolsliknande förvaltningsmyndighet som handlägger tvister mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Hyresnämnden har också en upplysningstjänst där de svarar på frågor om sin verksamhet och vissa allmänna juridiska frågor. Hyresnämnden kan dock inte bistå med juridisk rådgivning eller stöd i ditt enskilda ärende. Du kan läsa mer på Hyresnämndens hemsida.

Flyttanmälan

När du flyttar måste du anmäla din nya adress till Skatteverket. Du kan göra anmälan om flytt och eftersändning av post på Svensk adressändrings hemsida.