Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så blir föreningsstämman ”coronasäker”

Coronapandemin har stor påverkan på stämmor i bostadsrättsföreningar. Som huvudregel ska stämman hållas på en fysisk plats, men i maj 2020 antogs en tillfällig lag som möjliggör föreningsstämmor genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom poströstning. Lagens giltighet har förlängts till 31 december 2021.
Ung kvinna deltar i föreningsstämma på distans och sitter framför dator i hemmet.

För minskad smittspridning rekommenderar HSB Riksförbund:

 • Utnyttja möjligheten att genomföra stämman via antingen elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom poströstning samt
 • Avvakta med att ta upp ärenden för beslut på stämman som kan vänta utan olägenhet. 

Vid föreningsstämma genom poströstning: Kom ihåg att som vanligt skicka en formell kallelse till stämman (följ era stadgars kallelsetider). Därutöver ska ett poströstningsformulär tillhandahållas.

Använd gärna HSB Riksförbunds mallar för poströstningsformulär (fås via er regionala HSB-förening):

 • För stämma genom enbart poströstning (se även protokollmall för sådan stämma)
 • För poströstning kombination med elektronisk uppkoppling eller fysisk stämma

Mallarna uppdateras vid behov och kan behöva anpassas för att passa er bostadsrättförening. Det finns även en instruktion till styrelsen med bl a information om hur poströstningsformuläret ska utformas, tillhandahållas och senast vara inlämnat samt hur poströster ska hanteras.

Vissa beslut kräver noga överväganden kring formuleringarna i ett poströstningsformulär. Ta gärna hjälp av HSB-föreningen eller HSBs jurister om stämman ska behandla t ex val av styrelseledamöter där det finns fler nominerade än lediga poster samt motioner/ärenden som styrelsen väljer att lyfta till stämman.

Obs: Om föreningsstämman ska hållas genom enbart poströstning eller elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning behöver vissa styrelsebeslut fattas före kallelsen till stämman. 

Lagändringar för att underlätta stämmor på distans

Lagen började gälla 18 maj 2020. Kortfattat innebär den följande:  

Deltagande endast via elektronisk uppkoppling med poströstning 

 • Styrelsen kan besluta att stämman endast hålls med elektronisk uppkoppling. Kravet på att stämman ska hållas på viss ort slopas tillfälligt. 
 • Styrelsen får besluta att utomstående ska ha rätt att närvara för att kunna genomföra stämman digitalt. 
 • Krav finns att medlem ska kunna poströsta om stämman endast hålls via elektronisk uppkoppling. 

 Deltagande genom enbart poströstning 

 • Styrelsen kan besluta att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning. 
 • När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. 
 • Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats om sådan finns. 
 • Vid enbart poströstning ska poströsten ha inkommit till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman. 

Vid stämmor med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska skjutas upp till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid. Det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det.

Mer information

Vid frågor om poströstning och genomförande av föreningsstämmor, välkommen att kontakta din regionala HSB-förening eller vår juridiska rådgivning för HSBs medlemmar.

Bakgrunden till HSBs rekommendationer:

Förlängning av de tillfälliga reglerna för att kunna hålla bolags- och föreningsstämmor utan fysiskt deltagande

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Regeringens tillfälliga lag för att underlätta föreningsstämmor

Fler åtgärder för att underlätta bolags- och föreningsstämmor

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd