Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hyresvärdar kan söka lokalhyresstöd från 2 juli

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin har regeringen beslutat att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran förlängs för perioden den 1 april–30 september 2021. Stödet ska kompensera hyresvärdar som givit en tillfällig hyressänkning för hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Ansökningsperioden är nu avslutad.

Lokalhyresstödet är utformat så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Stödet öppnade för ansökningar den 2 juli och har kunnat sökas av hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran under perioden 1 april – 30 september 2021. En förutsättning är att hyresgästen är verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet, och att överenskommelsen om hyressänkning har tecknats senast 31 augusti 2021.  Det är samma branscher som omfattas av stödet som under förra stödperioden.

Länsstyrelserna handlägger och beslutar om stödet. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stödet har kunnat sökas via Boverkets e-tjänst från och med den 2 juli 2021 med sista ansökningsdag den 30 september 2021.

Hyran ska vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor. Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april - 30 september 2021. 

Det är inte alla branscher som omfattas av stödet. Branscher som omfattas av hyresstödet hittar du här.

Vad krävs för att söka stöd?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som träffat en skriftlig överenskommelse om rabatt på lokalhyran under perioden 1 april – 30 september 2021. Överenskommelsen måste inte omfatta alla månader i perioden för att du ska kunna söka stödet. Det går även att ansöka om stöd för exempelvis en eller två av månaderna. Överenskommelsen ska vara tecknad senast den 31 augusti 2021.

För att underlätta har länsstyrelserna tagit fram ett formulär för överenskommelsen om hyresrabatt, som du kan använda om du vill. Det går också bra att använda ett eget formulär

Formulär för överenskommelse om hyresrabattPDF


För att söka stödet måste även följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Hyresgästen ska under perioden 1 april – 30 september 2021 ha varit verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet. I listan ser du vilka branscher som omfattas av stödet.
  Lista över branscher som omfattas av stödet 2021PDF
   
 • Senast den 31 augusti 2021 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst om hyra av lokal. Hyran ska vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor. Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april - 30 september 2021.
 • Den nya hyran ska vara lägre än det ursprungliga hyresavtalet för samma period. Övriga villkor ska vara oförändrade.
 • Hyresgästen får inte ha varit i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 enligt vad som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014.

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Nedan uppräknade handlingar ska bifogas digitalt inom ramen för e-tjänsten:

Handlingar som du alltid ska skicka med din ansökan

 • Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet (inklusive eventuella tillägg och bilagor).
 • Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 april – 30 september 2021. Mall för överenskommelse finns att hämta på länsstyrelsens webbplats, se Relaterad information.
 • Kopia av hyresavi som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt.

Hur mycket stöd kan en hyresvärd få?

 • 50 procent av den nedsatta fasta hyran.
 • Det sammanlagda stödet för en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro. Från det maxbeloppet görs avdrag för tidigare utbetalt lokalhyresstöd, omställningsstöd för perioden 1 juni – 31 juli 2020 samt statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor.
  När stödets storlek bestäms tas det också hänsyn till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.
 • På Länsstyrelsens hemsida hittar du några exempel på hur stort stödet kan bli, beroende på hur mycket rabatt du som hyresvärd lämnar på hyran under perioden 1 april - 30 september 2021.

Hur och när ska ansökan ske?

Det är du som hyresvärd som ansöker om stödet. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan genom att träffa en skriftlig överenskommelse om hyresrabatt under perioden 1 april - 30 september 2021. Överenskommelsen ska vara tecknad senast den 31 augusti 2021. Som hyresvärd ansöker du om det statliga stödet i efterhand via Boverkets e-tjänst som du hittar på Boverkets webbplats den 2 juli. E-tjänsten är öppen för ansökan under perioden 2 juli - 30 september 2021. 

Men hyran för kvartal ett 2021 är ju redan betald?

Ja, hyran betalas oftast i förskott och oavsett om kvartals- eller månadsbetalning gäller så ska hyra för samtliga tre månader i kvartal ett redan ha betalats. Detta hindrar dock inte att ett avtal om retroaktiv rabatt för dessa månader ingås mellan parterna. Hyresrabatten måste nämligen avse kvartal ett 2021. Det är upp till parterna hur hyresgästen ska återfå den redan betalda hyresrabatten.

Är det något särskilt hyresvärdar ska tänka på när de ger dessa hyresrabatter?

Det är helt frivilligt för hyresvärdar att ge denna rabatt på fast hyra. Det måste såklart finnas ett incitament för hyresvärden att ge rabatten, t.ex. att det blir dyrare för hyresvärden om hyresgästen skulle gå i konkurs. Hyresvärden måste också noggrant undersöka att förutsättningarna för att stödet ska beviljas är uppfyllda innan avtal med hyresgästen ingås. I annat fall riskerar hyresvärden att själv få stå hela kostnaden för hyresrabatten. Hyresvärden måste också givetvis bedöma att möjlighet finns att finansiera halva hyresrabatten och att hyresvärden kan ligga ute med hela hyresrabattbeloppet till dess att stödet (förhoppningsvis) beviljas. Hyresvärden kan även överväga att villkora parternas avtal av att hyresstödet erhålls.

Förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 hittar du här Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se).

Regeringen har också aviserat om en möjlig förlängning av hyresstödet till att även gälla andra kvartalet 2021. Regeringen kommer att återkomma inom kort med ytterligare information om den aviserade förlängningen.

Stödet i korthet

 • Ersätter 50 procent av nedsättningen av den fasta hyran för lokalen.
 • Gäller tillfällig sänkning av den fasta hyran för lokalhyresgäster under perioden 1 april - 30 september 2021.
 • Ansökan om stödet görs på Boverkets webbplats med hjälp av inloggning med privat e-legitimation från och med den 2 juli 2021.
 • Mer information om stödet hittar du hos Boverket