Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten

Regeringen beslutade i november 2019 om en förordningsändring som innebär att nya krav ställs på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Kraven börjar gälla den 1 juli 2021 och samtidigt träder Boverkets tillämpningsföreskrifter i kraft.

EU-kommissionen har haft synpunkter på hur Sverige har implementerat EU:s energieffektiviseringsdirektiv, vad gäller individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvarmvatten. För att möta kommissionens synpunkter har regeringen fattat beslut i frågan och inför en ändring i förordningen om energimätning i byggnader, som innebär krav på installation av system för IMD av värme och varmvatten.

De nya kraven

Ägare av flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som överstiger 180 kWh/m² och år, ska installera system för IMD av värme.

Ägare av flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som överstiger 200 kWh/m² och år, ska installera system för IMD av värme.

Den som för utför en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten, ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag finns

System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.

System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges. För den som avser att genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2026.

Den som vill undantas kraven på grund av att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt ska kunna redovisa det för tillsynsmyndigheten senast den 1 juli 2021. Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan.

Information från Boverket

Boverket kommer under hösten 2020, tillsammans med Energimyndigheten, att informera närmare om vilka byggnader som omfattas av kraven, vilka alternativa energieffektiviseringsåtgärder som byggnadsägaren kan genomföra och hur byggnadsägaren bör göra för att kunna visa på undantag om att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt.

Boverket har den 2 juni 2020 beslutat om tillämpningsföreskrifter till förordningen vilka börjar gälla den 1 juli 2021.