Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Reglerna om fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall ses över och skjuts fram

Idag behöver boende själva ta med sig sina förpackningar och returpapper till en återvinningsstation. Enligt förordningar från 2018 skulle detta ändras från och med 1 januari 2021. Då skulle det bli enklare för alla att källsortera. Men ambitionen om att bostadshus skulle få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som för vanliga hushållssopor skjuts fram. Även nya regler om insamling av matavfall skjuts på framtiden.

Insamling av glas och papper ska ske bostadsnära och utan extra kostnader, menar HSB. Tanken var att detta skulle börja gälla den 1 januari 2021, men regeringen har den 24 september 2020 meddelat att man ser över reglerna om bostadsnära insamling och skjuter fram detta krav så att det börjar gälla 1 januari 2023. De förpackningsslag som omfattas är papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt skrymmande sällanförpackningar. 

Beslutet innebär att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kan fortsätta att samla in förpackningsavfall vid återvinningsstationer, och kommuner kan fortsätta samla in förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan uppdrag från producenterna åtminstone till och med 2022.

Kommunens insamling av förpackningar kan fortsätta att avgiftsfinansieras – utöver eventuella intäkter från insamlat förpackningsavfall. Men samtidigt innebär den framskjutna implementeringen av kraven på bostadsnära insamling att de 60-talet kommuner, som idag har egna fastighetsnära insamlingssystem, inte kommer att få den ersättning från producenterna från årsskiftet som de planerat för, innan förordningen senarelades. 

Regeringen beslutade också att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). 

Producentansvaret för pappersåtervinningen ska avskaffas 

För att minska kostnaderna för en hårt ansatt tidningsbransch, lämnade regeringen den 23 april 2020 besked om att en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen lyfts från producenterna. Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Läs regeringens pressmeddelande.

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare blir de som får stå för kostnaden genom avfallstaxan för pappersåtervinningen. Regeringen måste hitta andra vägar att trygga dagstidningarnas överlevnad, skriver HSB med fem andra bostadsorganisationer och Avfall Sverige i en debattartikel 28 april 2020. Även i oktober 2020 har vi debatterat frågan

Ett förslag om nya regler för pappersåtervinningen är skickat på remiss fram till den 30 oktober 2020.

HSB följer ansvarsfrågan

HSB fortsätter att föra fram perspektivet att det inte ska vara bostadsrättsföreningarna och boende som ska betala för insamlingen. Håll dig uppdaterad om utvecklingen här på hsb.se/regelkollen.

Läs mer på Sveriges Riksdags webbplats:
Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Läs regeringens pressmeddelande om matavfall och förpackningar.