Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Reglerna om fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall ses över

Idag behöver boende själva ta med sig sina förpackningar och returpapper till en återvinningsstation. Enligt förordningar från 2018 skulle detta ändras från och med 1 januari 2021. Då skulle det bli enklare för alla att källsortera. Men ambitionen om att bostadshus skulle få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som för vanliga hushållssopor skjuts fram. Även nya regler om insamling av matavfall skjuts på framtiden.

HSB har länge argumenterat för att producenterna inte har tagit det fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar. Regeringen har nyligen skickat ett förslag på remiss om en ny modell för insamlingen.

Förslaget innebär bland annat att de vanligaste förpackningarna, det vill säga pappersförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar och metallförpackningar, ska samlas in fastighetsnära. Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll . Det anges tydligt att det är producenterna som ska ansvara ekonomiskt för insamlingen och ska ersätta kommunerna för insamlingen. Systemet ska fasas in i tre etapper mellan 2024 och 2026. I dag samlar producenterna in förpackningar genom behållare runt om i kommunerna, och de boende som har fastighetsnära insamling betalar själva för detta, och därmed dubbelt för att förpackningarna samlas in.

Förslaget skickades till ett stort antal kommuner, företag, fastighetsägare och andra intressenter för att få deras synpunkter och vi återkommer med mer information framöver. HSB var en av de som svarade och förde fram att det är bra med fastighetsnära insamling, men att det är viktigt att ersättningen från producenterna är på en tillräckligt hög nivå för att systemet ska fungera bra och att det finns en risk för ökad kostnad för de boende som idag inte har fastighetsnära insamling om en sådan behöver inrättas.

Matavfall

Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). 

Returpapper

Från och med den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. Detta efter att regeringen beslutade att upphäva producentansvaret den 22 december 2020, ett beslut som HSB kritiserat.

Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Vad som är lättillgängligt bedöms utifrån förhållandena i den aktuella kommunen. I de flesta av Sveriges kommuner fortsätter insamlingen som vanligt på återvinningsstationerna. Där kommer FTI fortsätta att ansvar för skötsel och underhåll av stationen, medan kommunens upphandlade entreprenör ansvarar för att tömma returpappersbehållaren. Medan andra kommuner har valt andra lösningar såsom att returpapperet ska lämnas på återvinningscentral eller till fastighetsnära insamling. Kommunen är ansvarig att informera invånarna om vilken lösning de valt och regeringens mål om att samla in minst 90 procent av returpapperet ligger kvar.