Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Lättade restriktioner i flera steg: det här gäller

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de restriktioner som har införts med anledning av covid-19 ska avvecklas. Den 29 september 2021 gick vi in i nivå fyra i regeringens avvecklingsplan. Den tillfälliga lagen gäller året ut och upphör sedan att gälla. Den har givit möjlighet att genomföra stämmor helt digitalt i kombination med poströstning alternativt helt genom poströstning.

Lättnader i nivå 4 från den 29 september

Steg fyra i regeringens avvecklingsplan av restriktioner gäller från den 29 september 2021. Det innebär:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

HSBs rekommendation

HSBs rekommendation när restriktionerna lättas upp är att ta fortsatt stor hänsyn till risken för smittspridning. Den tillfälliga lagen gäller året ut och ger möjlighet att genomföra stämman helt digitalt i kombination med poströstning alternativt helt genom poströstning. Den 25 oktober gav regeringen beskedet att den tillfälliga lagen inte kommer att förlängas, vilket innebär att den upphör att gälla vid årsskiftet 2021/2022.

Beroende på smittspridningsläget i vissa delar av landet kan fortfarande det bästa alternativet vara att planera för en digital stämma. I andra delar av landet kan det framöver vara möjligt att hålla en helt eller delvis fysisk stämma, så länge de vid var tid gällande deltagarbegränsningarna och eventuella övriga föreskrifter och åtgärder för att minska risken för smittspridning i lokalen följs.

Det är fortsatt viktigt att den som planerar för en stämma håller sig uppdaterad om gällande regler och rekommendationer och har en beredskap för eventuellt ändrade förutsättningar när det gäller möjligheten till fysiska stämmor.  

Tidigare lättnader i flera steg

Nivå 3 från 15 juli 2021 

Nivå 3 innebar bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer togs bort.

Nivå 2 från 1 juli 2021 

Den 1 juli började nivå två i lättnader av restriktioner att gälla. Från och med då har deltagarantalet i lokaler som används för privata sammankomster fått uppgå till som högst 50 personer. För en bostadsrättsförening som har gemensamhetslokaler för uthyrning innebär detta att i de fall lokalen hyrs ut för privata sammankomster som till exempel fester gäller denna maxgräns. Detta har bostadsrättsföreningen ett ansvar för att säkerställa. Viktigt att påpeka är dock att det kunde innebära färre deltagare än 50, om det visade sig krävas ur smittskyddssynpunkt. Vid denna nivå togs också rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans bort och föreningar bör fortsatt följa råden till alla verksamheter. 

Nivå 1 från den 1 juni

Den 1 juni trädde vissa förändringar i kraft när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där fler än åtta personer kan få samlas, beroende på hur lokalen är utformad och om det sker utomhus eller inomhus.  

För föreningar lättades rådet om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans något, till att föreningar efter den 1 juni bör erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra sådana i mindre omfattning. Dessa möten räknas normalt inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men HSBs rekommendation var efter denna lättnad fortsatt att använda möjligheten att genomföra stämman via antingen elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom poströstning.