Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så hanterar ni en försenad entreprenad under pandemin

I kölvattnen av den pågående coronapandemin har många fogat sig efter Folkhälsomyndighetens råd och arbetar hemifrån. Byggnads- eller anläggningsarbeten låter sig dock inte uppföras på distans och rekommendationen att hålla avstånd och inte vistas ute i samhället mer än nödvändigt kan därför få stora konsekvenser. 
Hantverkare arbetar med att täta fönster

I och med att det är mycket svårt att sia om framtiden, pandemins framfart och om vilka ytterligare restriktioner som kan komma att införas ser vi en ökning av frågor som rör försenade och inställda entreprenader. Sjukskrivningar och uteblivna materialeveranser riskerar att leda till kraftigt försenade och/eller helt inställda arbeten, vilket i förlängningen kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för mindre beställare som exempelvis bostadsrättsföreningar.   

Förlorade hyresintäkter från lokalhyresgäster eller krav på ekonomisk kompensation från bostadsrättshavare som hamnat i kläm är något som kan drabba en förening mycket hårt. 

Rättslig reglering 

Enligt de så kallade AB-avtalen, AB 04/ABT 06, vilka ofta ingår som ett komplement till det ursprungliga entreprenadavtalet, har en entreprenör rätt till förlängning av entreprenadtiden exempelvis om det föreligger någon form av hinder. En förutsättning är dock att hindret inte beror på entreprenören.  

Rätten är relativt vidsträckt och aktualiseras exempelvis vid vissa av myndigheterna fattade beslut eller vid större epidemier/pandemier. Rätten till tidsförlängning gäller även då ett förhållande som inte beror på entreprenören, eller som entreprenören varken borde kunnat räkna med eller rimligen inte kunde förutspå skulle få negativa konsekvenser för beställaren, uppstår. 

Vad som är viktigt att poängtera är dock att entreprenören inte har någon rätt till ersättning för sådana hinder som inte beror på beställaren. Förutsatt att bostadsrättsföreningen inte orsakat hindret kan entreprenören således inte heller kräva föreningen på exempelvis de kostnader entreprenören haft med anledning av de försenade eller inställda arbetena. 

I vilken omfattning entreprenören har rätt till tidsförlängning får avgöras från fall till fall. Vid bedömningen om hur mycket rätt till förlängning en entreprenör har, ska bland annat beaktas under vilka förhållanden entreprenaden kommer att slutföras.  

Kommer entreprenaden att kunna slutföras under goda förhållanden bör en kortare tidsförlängning medges. Motsatsvis betyder det att en entreprenad som slutförs under mindre gynnsamma förhållanden har rätt till en mer omfattande tidsförlängning.  

När en entreprenad inte kan slutföras i tid – så agerar ni 

I syfte att förebygga eventuella tvister med anledning av hinder och de förseningar som drabbar entreprenader är det viktigt att säkerställa att frågor som rör dessa delar alltid regleras i det ursprungliga entreprenadavtalet. Här är AB-avtalen ett utmärkt tillägg och bör således i princip alltid adderas till det ursprungliga avtalet 

Enligt avtalen har exempelvis en beställare, under vissa omständigheter, rätt till förseningsvite eller skadestånd då entreprenaden inte kan färdigställas i rätt tid. Det bör dock poängteras att parterna själva behöver ange med vilket belopp vite ska utgå, då AB-avtalen inte anger några förutbestämda vitesbelopp.  

AB-avtalen anger även att en beställare kan häva avtalet i sin helhet eller åtminstone vad som återstår av entreprenaden om förseningen är av väsentlig betydelse för beställaren.  

Om entreprenadarbetena stannar upp är det viktigt att som beställare agera i ett så tidigt skede som möjligt. En bostadsrättsförening bör därför exempelvis säkerställa att föreningen inte förbiser aktuella tidsfrister då föreningens rätt till kompensation annars riskerar att gå förlorad.   

Ett sådant exempel är beställarens möjlighet att kräva entreprenören på förseningsvite. Om beställaren inte skriftligen framställer ett sådant krav senast tre månader efter det att entreprenaden godkänts, kan beställaren inte göra kravet gällande.   

Som beställare bör en bostadsrättsförening även ha med sig att entreprenören, för att ha rätt till tidsförlängning, inom en viss tid måste underrätta beställaren om att denne önskar utnyttja sin rätt i detta avseende.  

Som ett avslutande och sammanfattande råd bör en bostadsrättsförening som planerar att beställa en byggnads- eller anläggningsentreprenad, för att undvika utdragna och kostsamma tvister, alltid ta hjälp av en jurist inför, under och efter entreprenaden.