Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så hanterar ni en försenad entreprenad under pandemin

I kölvattnen av den pågående coronapandemin har många fogat sig efter Folkhälsomyndighetens råd och arbetar hemifrån. Byggnads- eller anläggningsarbeten låter sig dock inte uppföras på distans och rekommendationen att hålla avstånd och inte vistas ute i samhället mer än nödvändigt kan därför få stora konsekvenser. 
Hantverkare arbetar med att täta fönster

I och med att det är mycket svårt att sia om framtiden, pandemins framfart och om vilka ytterligare restriktioner som kan komma att införas ser vi en ökning av frågor som rör försenade och inställda entreprenader. Sjukskrivningar och uteblivna materialeveranser riskerar att leda till kraftigt försenade och/eller helt inställda arbeten, vilket i förlängningen kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för mindre beställare som exempelvis bostadsrättsföreningar.   

Förlorade hyresintäkter från lokalhyresgäster eller krav på ekonomisk kompensation från bostadsrättshavare som hamnat i kläm är något som kan drabba en förening mycket hårt. 

Rättslig reglering 

Enligt de så kallade AB-avtalen, AB 04/ABT 06, vilka ofta ingår som ett komplement till det ursprungliga entreprenadavtalet, har en entreprenör rätt till förlängning av entreprenadtiden exempelvis om det föreligger någon form av hinder. En förutsättning är dock att hindret inte beror på entreprenören.  

Rätten är relativt vidsträckt och aktualiseras exempelvis vid vissa av myndigheterna fattade beslut eller vid större epidemier/pandemier. Rätten till tidsförlängning gäller även då ett förhållande som inte beror på entreprenören, eller som entreprenören varken borde kunnat räkna med eller rimligen inte kunde förutspå skulle få negativa konsekvenser för beställaren, uppstår. 

Vad som är viktigt att poängtera är dock att entreprenören inte har någon rätt till ersättning för sådana hinder som inte beror på beställaren. Förutsatt att bostadsrättsföreningen inte orsakat hindret kan entreprenören således inte heller kräva föreningen på exempelvis de kostnader entreprenören haft med anledning av de försenade eller inställda arbetena. 

I vilken omfattning entreprenören har rätt till tidsförlängning får avgöras från fall till fall. Vid bedömningen om hur mycket rätt till förlängning en entreprenör har, ska bland annat beaktas under vilka förhållanden entreprenaden kommer att slutföras.  

Kommer entreprenaden att kunna slutföras under goda förhållanden bör en kortare tidsförlängning medges. Motsatsvis betyder det att en entreprenad som slutförs under mindre gynnsamma förhållanden har rätt till en mer omfattande tidsförlängning.  

När en entreprenad inte kan slutföras i tid – så agerar ni 

I syfte att förebygga eventuella tvister med anledning av hinder och de förseningar som drabbar entreprenader är det viktigt att säkerställa att frågor som rör dessa delar alltid regleras i det ursprungliga entreprenadavtalet. Här är AB-avtalen ett utmärkt tillägg och bör således i princip alltid adderas till det ursprungliga avtalet 

Enligt avtalen har exempelvis en beställare, under vissa omständigheter, rätt till förseningsvite eller skadestånd då entreprenaden inte kan färdigställas i rätt tid. Det bör dock poängteras att parterna själva behöver ange med vilket belopp vite ska utgå, då AB-avtalen inte anger några förutbestämda vitesbelopp.  

AB-avtalen anger även att en beställare kan häva avtalet i sin helhet eller åtminstone vad som återstår av entreprenaden om förseningen är av väsentlig betydelse för beställaren.  

Om entreprenadarbetena stannar upp är det viktigt att som beställare agera i ett så tidigt skede som möjligt. En bostadsrättsförening bör därför exempelvis säkerställa att föreningen inte förbiser aktuella tidsfrister då föreningens rätt till kompensation annars riskerar att gå förlorad.   

Ett sådant exempel är beställarens möjlighet att kräva entreprenören på förseningsvite. Om beställaren inte skriftligen framställer ett sådant krav senast tre månader efter det att entreprenaden godkänts, kan beställaren inte göra kravet gällande.   

Som beställare bör en bostadsrättsförening även ha med sig att entreprenören, för att ha rätt till tidsförlängning, inom en viss tid måste underrätta beställaren om att denne önskar utnyttja sin rätt i detta avseende.  

Som ett avslutande och sammanfattande råd bör en bostadsrättsförening som planerar att beställa en byggnads- eller anläggningsentreprenad, för att undvika utdragna och kostsamma tvister, alltid ta hjälp av en jurist inför, under och efter entreprenaden.