Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Strängare regler för bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 genomfördes ändringar i plan- och bygglagen, PBL, och i avfallsförordningen, gällande bygg- och rivningsavfall. Syftet med ändringarna är att öka återanvändningen och återvinningen av rivningsmaterial samt att främja ett gott omhändertagande av farligt avfall.

Lagändringarna ska främja selektiv rivning och möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Kraven motsvarar bestämmelser i EUs avfallsdirektiv.

Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

Ändringen i PBL innebär att:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Ändringen i Avfallsförordningen:

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:
1. trä,
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.

Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut enligt 10 § ska samla in de avfallsslagen separat.

3 kap 10 och 11 §§ avfallsförordningen (2020:614)

Föreskrifter om undantag

Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter om undantag från kraven på utsortering, NFS 2020:7. Föreskrifterna trädde även ikraft den 1 augusti 2020, samma dag som ändringarna i nya avfallsförordningen trädde i kraft.

Av 4 § föreskrifterna framgår att kravet på utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen inte gäller avfallsslag som

1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller

2. är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

I 5 § i föreskrifterna framgår att för de avfallsslag som avses i 4 § gäller inte kravet i 3 kap. 12 § avfallsförordningen (2020:614) på att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:7) från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Tillsynsmyndigheten kan ge dispens

Ett generellt undantag från kravet på utsortering i de sex fraktionerna och kravet om att brännbart avfall ska sorteras ut gäller alltså för sammanfogade konstruktioner och förorenade. Enligt 3 kap. 15 § avfallsförordningen ges tillsynsmyndigheten möjlighet att i det enskilda fallet meddela dispens från kraven i 3 kap. 10 § avfallsförordningen om utsortering av bygg- och rivningsavfall och från kravet på utsortering av brännbart avfall enligt 3 kap. 12 § avfallsförordningen.

En revidering av Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning augusti 2021 har gjorts utifrån den nya avfallslagstiftningen för bland annat sortering av byggavfall.

Riktlinjerna har som ambition att fungera som branschnorm och som stöd vid till exempel upphandling.

Läs mer hos Naturvårdsverket och Boverket.

Mer information

Läs mer om lagändringen på Boverkets webbplats
Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

Pressmeddelande om lagförslaget på Riksdagens webbplats:
Nya regler ska minska avfall från byggen och rivningar