Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Detta kan du som medlem i en BRF göra när styrelsen inte hanterar klagomål

24 augusti 2021 I en bostadsrättsförening har styrelsen ansvar att utreda klagomål. Det kan handla om alltifrån höga eller låga inomhustemperaturer, till buller från ventilationssystemet eller grannar som stör. HSBs fastighetsjurist Mattias Olsson utreder vad en enskild medlem kan göra när styrelsen är passiv och inte vidtar några åtgärder.

Medlemmarna i en bostadsrättsförening väljer sin styrelse på den årliga föreningsstämman. Därefter har styrelsen ansvar att se över fastigheten och dess förvaltning, att bostadsrättsföreningen följer lagen samt att rent generellt företräda medlemmarna och deras intressen.

Vad kan jag göra om jag har problem med buller, fukt eller temperatur som inte åtgärdas?
– I första hand är det föreningen eller den som orsakat problemet som ska åtgärda det. För vissa typer av störningar, exempelvis buller, fukt, mögel och höga eller låga inomhustemperaturer kan du vända dig till miljöförvaltningen i kommunen som kan göra mätningar och vid behov förelägga föreningen att ta fram en lösning. Ett sådant föreläggande kan även förenas med vite och är ett mycket effektivt verktyg. Styrelsen måste följa miljöförvaltningens föreläggande.

Vad krävs för att jag ska få rätt till nedsättning av avgiften eller skadestånd?
– Först och främst behöver du informera styrelsen om problemet och dess omfattning. Du kan även behöva visa att du har engagerat dig i frågan. I ett rättsfall hade till exempel två medlemmar under en längre tid klagat på en hög inomhustemperatur i sin bostadsrättslägenhet, utan att styrelsen vidtog några egentliga åtgärder. Medlemmarna hade själva fört logganteckningar och fackpersoner hade anlitats. Mot bakgrund av vad som idag är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus konstaterade hovrätten att temperaturen i lägenheten hade varit för hög. Eftersom styrelsen, trots klagomål, mätningar och andra utredningar inte hade gjort något för att komma till rätta med värmeproblemen fick medlemmarna rätt till nedsatt avgift.

Kan jag lämna tillbaka bostadsrätten och begära en marknadsmässig ersättning?
– I undantagsfall, ja, men det är svårt att i praktiken få igenom detta i domstol. Störningarna måste i fall vara väldigt omfattande och av allvarlig karaktär.

Kan styrelsen avsättas för att de inte gör sitt jobb?
– En engagerad styrelse är en central förutsättning för att komma till bukt med olika problem i en bostadsrättsförening. En styrelse eller styrelseledamot som inte gör sitt jobb kan bli avsatt i förtid genom beslut på en extra föreningsstämma. En extrastämma kan begäras om minst en tiondel av samtliga röstberättigade samtycker.

För mer information kontakta:
HSBs juridiska rådgivning för frågor som rör juridik i boendet. Ring 0771-472 472 och välj knappval 1 om du är medlem och knappval 2 om du är förtroendevald. Läs mer om HSBs juridiska rådgivning.