Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hantering av hyresgäster vid installation av laddstationer

16 november 2021 Många föreningar planerar att installera laddstationer för elbil på befintliga parkerings- eller garageplatser. I arbetet uppstår det vanligen juridiska frågor knutna till dessa parkerings- och garageplatser, bland annat om installation kan ske på uthyrd plats, om någon åtgärd måste vidtas i förhållande till hyresgästen och om föreningen kan kräva att endast elbilar nyttjar platsen. HSB Stockholms föreningsjurist Ida Jonsson ger oss svar och reder ut de skillnader som förekommer beroende på om platsen är placerad i ett garage eller på mark utomhus.

Skillnader avseende parkeringsplats i garage och på mark
Beroende på var parkeringsplatsen är belägen så gäller olika lagstiftningar. Förhyrning av parkeringsplats i ett garage, oavsett om det är ett enskilt stängt garage eller plats i ett större garage räknas som lokalhyra och det är då hyreslagen (12 kapitlet jordabalken) som gäller för förhyrningen. Parkeringsplats på mark, även parkeringsplats i en carport, räknas som lägenhetsarrende och då gäller istället 8 kapitlet jordabalken. Det är viktigt att känna till då det är olika regler som gäller bland annat avseende avtals- och uppsägningstid.

För parkeringsplats i garage gäller hyreslagens tvingande bestämmelser avseende hyres- och uppsägningstid till hyresgästens förmån. Det innebär att hyreslagens minimitider måste beaktas och att avsteg till nackdel för hyresgästen endast kan användas av hyresgästen. För parkeringsplats på mark, dvs. lägenhetsarrende, gäller istället att avtals-, förlängnings- och uppsägningstid i princip kan avtalas fritt. Saknas sådana avtalsvillkor anger dock lagen vad som gäller. En ytterligare skillnad är att garagehyresgästen innehar ett indirekt besittningsskydd innebärande att hyresgästen kan ha rätt till ersättning motsvarande minst en årshyra vid uppsägning, vilket saknas vid lägenhetsarrende.

Installation av laddstationer
För det fall föreningen planerar att installera laddstationer på en befintlig uthyrd parkeringsplats så gäller både vid lokalhyra och lägenhetsarrende att det inte kan ske tvångsvis mot hyresgästen/arrendatorn under avtalstiden. Om hyresgästen/arrendatorn inte accepterar att installationen sker måste berörda hyresavtal sägas upp, och avflyttning ske, innan installation kan påbörjas. Vid planering av installation av laddstationer är det därför att rekommendera att i god tid kontrollera löptider och uppsägningstider och föra dialog med befintliga hyresgäster/arrendatorer. Vid uppsägning av garagehyresgäster är det en god idé att erbjuda en annan plats inom garaget för att undvika eventuellt skadeståndsanspråk med anledning av det indirekta besittningsskyddet.

En vanligt förekommande fråga såväl inför installation av laddstationer som efter sådan installation är att hyresvärden vill att befintlig hyresgäst/arrendator utan elbil flyttar till annan parkeringsplats om det uppstår ett behov av parkeringsplats med laddfunktion. Det är juridiskt sett inte möjligt att byta plats utan att nytt avtal tecknas för den nya platsen eller att uppsägning av den befintliga platsen genomförs. Detta gäller även om det finns en skrivning i avtalet om att hyresgästen/arrendatorn ska flytta och erhålla annan plats om hyresvärden uppmanar om detta. En sådan skrivning kan dock möjligen ha en förebyggande effekt då parterna vet vad avsikten är med den aktuella platsen redan vid förhyrning. Vill hyresvärden att parkeringsplatser med laddstation endast nyttjas av laddbara bilar så kan detta skrivas in i avtalet.

Om er förening har planer på installation av laddstationer på befintliga parkeringsplatser råder jag er att i tidigt planeringsskede gå igenom löptider och uppsägningstider för aktuella platser. På så sätt kan föreningen planera för, och genomföra, tomställning av aktuella platser, vilket underlättar vid installationsarbetet och undviker oförutsedda förseningar på grund av hyresgäst/arredator som vägrar flytta. Välkomna att kontakta oss jurister på HSB Stockholm om ni vill diskutera detta närmare.