Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Konsten att hålla stämma

22 februari 2023 Varje bostadsrättsförening är skyldig att hålla en ordinarie föreningsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen och det är även där viktiga beslut som berör föreningen fattas. Det är på föreningsstämman beslut bland annat fattas kring valet av styrelseledamöter, om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet samt om resultat- och balansräkningen ska fastställas. Det är även på föreningsstämman medlemmarna kan utöva den bestämmanderätt som följer av föreningens stadgar och lagstiftning genom att exempelvis lägga fram en motion och rösta.

Vad bör föreningen tänka på vid kallelse till ordinarie respektive extra föreningsstämma?

Då viktiga beslut som berör medlemmarna fattas på föreningsstämman ska samtliga medlemmar kallas, oavsett om det rör sig om en ordinarie eller extra föreningsstämma. Det är styrelsen som har till uppgift att kalla till stämman. Om inget annat framgår av stadgarna ska styrelsen kungöra kallelsen på en lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Kallelsen kan exempelvis placeras på en anslagstavla intill porten eller på entrédörren till vardera trappuppgång. Inget hindrar styrelsen från att dela ut kallelsen till varje bostadsrättslägenhet i föreningen men tänk då på att det fortfarande är krav på att anslå kallelsen på lämplig plats i fastigheten om detta kallelsesätt angivits i föreningens stadgar. Styrelsen ska inte endast tillse att kallelsen görs tillgänglig för medlemmarna, utan även att detta sker inom rätt tid. Kallelsen ska enligt HSB:s normalstadgar 2023 utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman. Det ska av kallelsen framgå tid och plats för stämman, samt vilka ärenden som avses att behandlas. Ibland kan ytterligare information behöva framgå av kallelsen. Avser en förening exempelvis att ändra stadgarna ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges i kallelsen. Av 17 § i HSB:s normalstadgar framkommer vad som ska behandlas vid ordinarie respektive extra föreningsstämma.

När ska föreningen kalla till extra föreningsstämma?

Ibland kan beslut behöva tas inom föreningen som inte kan vänta till kommande ordinarie föreningsstämma. Det kan exempelvis handla om att medlemmarna ska ta ett beslut kring en renovering som påverkar föreningens ekonomi väsentligt eller om styrelsen bör avsättas. Av 6 kap. 12 § i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar framkommer tre grunder för när en extra föreningsstämma ska hållas. Dessa är:

  • När styrelsen anser att det finns skäl till att hålla en extra föreningsstämma före kommande ordinarie föreningsstämma.
  • När en revisor i föreningen skriftligen begär att en extra föreningsstämma ska hållas.
  • När minst en tiondel av samtliga röstberättigande medlemmar i föreningen skriftligen begär att en extra föreningsstämma ska hållas.

Uppfylls någon av grunderna ska styrelsen inom två veckor från den dag då begäran inkom till föreningen utfärda en kallelse. Begäran som skickas in till föreningen ska behandla ett ärende som kan bli föremål för beslut på stämman.

Vem får rösta på föreningsstämma?

När kallelsen skickats ut och tiden för ordinarie eller extra föreningsstämma är kommen ska medlemmarnas närvaro vid stämman registreras. Detta kan ske genom avprickning en i lista alternativt genom ett upprop. Har två eller fler medlemmar gemensam röst kan det vara lämpligt att notera vem som ska avlägga rösten. Det är medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud som har rätt att utöva medlemmens rätt vid föreningsstämman. Om medlemmen personligen inte är närvarande vid föreningsstämman får ett ombud anlitas. Rätten att anlita ett ombud får begränsas av stadgarna. Stadgarna får däremot inte hindra en medlem från att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. För att ombudet ska kunna utöva medlemmens rätt vid föreningsstämman ska ombudet inneha en skriftlig fullmakt som är daterad och undertecknad av medlemmen. Om inget annat framkommer av stadgan får ombudet företräda tre medlemmar. Av HSB:s normalstadgar 2023 följer att ett ombud endast får företräda en medlem.

Av HSB:s normalstadgar framgår vidare att varje medlem innehar en röst. Innehar medlemmen flera bostadsrätter i samma förening har medlemmen fortfarande en röst. Principen om en röst gäller även när en bostadsrätt innehas av flera medlemmar. Sedan årsskiftet har ny lagstiftning införts som stärker principen om en röst. För HSB:s normalstadgar har detta inte medfört någon väsentlig förändring då detta även tidigare gällt.

---

Informationen i den här artikeln var aktuell det datumet som artikeln publicerades. Förändringar inom både praxis och lagstiftning kan ha skett om det har gått ett tag sedan publicering. Som kunder hos HSB Stockholm kan ni alltid kontakta er förvaltare eller våra jurister direkt om ni önskar ett förtydligande eller känner er osäkra.