På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Nya regeringsbeslut för avfall och kretslopp

29 augusti 2014 Det ska bli enklare för konsumenter att sortera ut avfall för återvinning. Det är ambitionen med nya regeringsbeslut för avfall och kretslopp.

Det krävs ett utvecklat kretsloppsarbete för att nå flera av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Den 28 augusti presenterade regeringen en rad beslut på avfallsområdet för att återanvändningen och återvinningen av material ska öka. Besluten rör flera områden: förpackningar och returpapper, elavfall och textilier.

Producenterna ska betala för insamling anser HSB
- HSB ställer sig positivt till ambitionerna i de fattade besluten och det är glädjande att ambitionerna höjs för elavfall och textilier. När det gäller vem som ska betala för den ökade fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar, så ser vi inte att detta klargjorts. Vi anser att producentansvaret för insamlingen ska gälla fullt ut, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund.
Läs HSBs remissvar om avfallshantering här.

Producenternas ansvar kvarstår
Dagens ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper ska även fortsättningsvis ligga kvar på producenterna, men vissa förändringar sker:

 • ansvaret förtydligas
 • mer avfall materialåtervinns
 • tillståndspliktiga insamlingssystem införs
 • insamlingssystemen ska utformas så att de förenklar för hushåll och andra att sortera ut sitt förpackningsavfall och returpapper
 • uppföljning och tillsyn över insamlingen och återvinningen ska underlättas och förbättras

Kommunernas roll fortsatt viktig
Kommunerna kommer även i fortsättningen att ha en central roll i den lokala avfallshanteringen, då de fortsatt har ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar. Kommunerna kommer också kunna agera som entreprenör åt de tillståndspliktiga insamlingssystemen.

Höjda mål för materialåtervinning
Materialåtervinningsmålen höjs i två steg. Den första höjningen sker 2017 genom ändrade beräkningsunderlag och den andra höjningen år 2020 genom en höjning av målnivåerna.
Läs mer här.

Återanvändning och återvinning av textilier
Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som ökar materialåtervinningen, återanvändningen och  bidrar till giftfria kretslopp. Naturvårdsverket ska också utforma och beskriva förslag på hur ansvarsfördelningen mellan kommuner, producenter och andra aktörer ska se ut för hanteringen av textilier. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2015.
Läs mer här.

Återvinning av elavfall
För att minska den påverkan som elutrustning har på miljön måste återanvändningen och materialåtervinningen öka. Regeringen vill därför göra det enklare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elavfall och inför nya regler på området.

 • mer elutrustning kommer att omfattas av producentansvar
 • återvinningsmålen höjs
 • större butiker (med en yta avsedd för försäljning av elutrustning om 400 kvm eller mer) får en skyldighet att ta emot smått elavfall (max 25 cm i yttermått)
 • alla som säljer eller skänker ny elutrustning till konsumenter får en skyldighet att i samband med försäljningen ta emot motsvarande mängd elavfall (om avfallet utgörs av elutrustning av samma typ som den nya utrustningen)
 • tillståndsplikt införs för att samla in elavfall från konsumenter

Läs mer här.

Mer om avfallshanteringen i aktuella radioprogram finns här:

Sopmängden ökar

Så mycket sopor alstrar du

Rödgrön valvinst kan påverka avfallshanteringen


Till nyhetslistan