På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Renovering: Här är miljölagarna ni måste ta hänsyn till

Vid en renovering är man skyldig att ta hänsyn till miljön. Miljöbalken samt plan- och bygglagen reglerar bland annat hur bygg- och rivningsavfall ska hanteras.

Avfallstrappan beskrivs i miljöbalken och anger i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Avfallstrappan är uppdelad i steg där det första handlar om att minimera mängden avfall, det andra om att allt avfall ska källsorteras med syftet att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas, det tredje om energiutvinning av avfall i exempelvis fjärrvärmeverk och det sista om deponi.

− I alla sammanhang bör så mycket som möjligt av materialet materialåtervinnas och så lite material som möjligt gå till deponi. Det vi kallar avfall är de facto en resurs, säger Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund.

Anlita en specialist

Inför en renovering av en fastighet krävs en materialinventering där man tar reda på vilka material som kommer att ingå i rivningsavfallet, om farligt avfall uppstår och bedömd mängd för varje avfallsslag. 

− Detta är inte något en bostadsrättsförening bör göra själv utan det krävs att man anlitar en specialiserad konsult, säger Magnus Ulaner.

Resultatet av inventeringen skrivs sedan in i den så kallade kontrollplanen. I kontrollplanen anges i vilka avfallsslag farligt avfall kommer att sorteras, om källsortering sker på plats eller genom eftersortering, på vilka sätt avfallet kommer hanteras samt vilka skyddsåtgärder som behöver iakttas.  

− Sorteringen ska ske enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning och det bör skrivas in i avtalet med den entreprenör som utför rivningen och byggentreprenaden, säger Magnus Ulaner.

Farligt avfall hanteras separat enligt särskilda regler och om man hittar material som innehåller asbest eller PCB krävs särskilda skyddsåtgärder.

När rivningen är klar vidtar ombyggnaden och då är det viktigt att tillämpa den så kallade försiktighetsprincipen. Den innebär att bostadsrättsföreningen i alla sammanhang bör välja byggmaterial och andra produkter som inte innehåller skadliga kemiska ämnen.

Certifiering garanterar kvaliteten

Både när det gäller rivning och byggande bör man kräva att entreprenörerna är certifierade enligt någon ledningsstandard för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

− En entreprenör med ett certifierat ledningssystem har ordning och reda, vilket bör säkerställa kvalitet i hela processen, säger Magnus Ulaner.

Han påpekar också att man vid alla renoveringsarbeten bör tänka på att utvärdera om det är möjligt att energieffektivisera med syftet att förbättra energiprestandan.

− Om man exempelvis ska byta tak bör man titta på vindsisoleringen samtidigt. Eller om fönstren i fastigheten ska bytas ut – tänk energiprestanda vid valet av de nya. Överhuvudtaget bör man inte bara stirra sig blind på inköpspriset utan titta på en produkts kostnader och nyttor över hela livscykeln. Det är oftast bäst för både miljön och ekonomin.

Magnus miljötips inför en renovering

• Anlita en konsult som gör en materialinventering.

• Vid alla arbeten som kräver rivningslov, bygglov eller bygganmälan krävs en kontrollplan som bland annat redovisar hur avfallet ska hanteras och källsorteringen gå till.

• Skriv in i avtalet med entreprenörerna att de ska använda Byggvarubedömningen.

• Anlita entreprenörer som har miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöcertifiering.

• HSBs konsulter har kompetensen att hantera miljöfrågorna.