Hållbara tjänster och produkter

Med attraktiva erbjudanden, som också är resurseffektiva och har låg klimatpåverkan, vill vi göra det enklare för våra medlemmar och kunder att välja oss. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi på HSB är stolta över att vi under nästan 100 år har skapat det goda boendet, ett arbete vi kommer att fortsätta med i många år framöver. Vårt fokusområde hållbara tjänster och produkter handlar såväl om att hållbarhetssäkra befintliga tjänster och produkter som att utveckla nya innovativa erbjudanden. Målet är att öka andelen hållbara tjänster och produkter i relation till total omsättning.

image4ly2.png

Klicka på bilden för större format.

* På grund av stor variation i antal utvärderade tjänster hos föreningarna är utfallet osäkert. Ambitionen är att under 2022 förbättra jämförbarheten mellan föreningarnas resultat.

Utöver det gemensamma målet finns ett frivilligt mål som vi rekommenderar HSB-föreningarna och bolagen att arbeta med:

  • Alla HSBs leverantörer är hållbarhetssäkrade 2023.

Hållbart boende i HSBs nyproduktion

Sedan 2018 följs alla nyproduktionsprojekt upp och mäts mot hållbarhetsmålen i HSBs hållbarhetsros och index. Hållbarhetsrosen är ett verktyg som visualiserar hur väl projekten presterar inom samtliga prioriterade hållbarhetsområden och Hållbarhetsindexet är en poängsatt sammanvägning av projektens hållbarhetsaspekter. Indexet innehåller en basnivå som är mer ambitiös än gällande lagar, regler och branschnormer och genom kontinuerligt höjda mål på totalt hållbarhetsindex sporras verksamheten att hela tiden öka hållbarhetsprestandan i projekten. Målet är att alla nya projekt ska nå basnivån och att flera ska gå före med ytterligare åtgärder. För att uppnå godkänt resultat enligt basnivån krävs exempelvis solceller, laddstolpar för elbilar och beräkning av grönytor och arbete för minskad klimatpåverkan.

Fastighetsskotsel_planering.jpg

En viktig del i HSBs hållbarhetsindex är miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad, en certifiering som HSB använder sedan många år tillbaka. Målet är att alltid nå byggnadsbetyg silver. Under 2021 var 85 procent av HSBs färdigställda lägenheter certifierade enligt Miljöbyggnad Silver (statistiken avser nyproduktion inom HSB ProjektPartner och HSB Bostad). Övriga avvikelser beror bland annat på beslut i tidigare skeden som inte når certifieringskraven, något som utvärderas hos de byggande bolagen och föreningarna. Se figur 7. Miljöbyggnad med betyg silver är HSBs basnivå som vi utgår ifrån tillsammans med flera ytterligare hållbarhetsaspekter som inte omfattas av Miljöbyggnad, såsom utemiljö, social hållbarhet och hållbart resande.

Figur 7:

Miljocertifierade_lagenheter_HR21_webb_673x500px_150dp_-07.jpg

Klicka på grafen för större format.

Hållbara tekniska förvaltningstjänster

Under 2018 tog vi fram ett verktyg för självskattning av våra tekniska tjänster med avsikt att kunna mäta hur hållbara de är. Detta har resulterat i en checklista som HSB-föreningarna använder för utvärdering. Mätningen för 2021 var den fjärde i ordningen, och gjordes med en förenklad enkät. Resultatet visar att 80 procent av de utvärderade tekniska tjänsterna bedöms vara hållbara utifrån HSB-föreningarnas självskattning. Samtliga 26 HSB-föreningar deltog i utvärderingen, varav 19 har utvärderat flera tjänster.

Läs även om hur vi bedömer våra leverantörer och entreprenörer och stöttar dem i arbetet med att hållbarhetssäkra sina verksamheter.

_DSC5199.jpg

Energitjänster

Ett område som HSB lägger mycket kraft på är att erbjuda energitjänster. Det som skiljer oss och våra lösningar från många andra i branschen är att vi arbetar från ax till limpa, det vill säga från utredning och analys till installation, driftsättning och löpande uppföljning. En viktig del i dessa tjänster är just det löpande arbetet, där vi kan identifiera avvikelser i energianvändningen. HSB tar ett helhetsgrepp på energianvändningen med fokus på långsiktighet, miljöpåverkan och kostnadsneutralitet. Resultatet för HSBs bostadsrättsföreningar blir lägre kostnader och miljöpåverkan, men också andra positiva effekter såsom bättre inomhusklimat.

Solel – fördubbling

Under 2021 har flera solelanläggningar installerats hos HSBs bostadsrättsföreningar och i HSBs egna fastigheter. Hos HSBs bostadsrättsföreningar fanns vid årets slut 19 305 kW installerad effekt, en ökning med 16 procent från 2020 (16 697 kW). I HSBs hyresfastigheter fanns 3 085 kW, en ökning med 11 procent från 2020 (2 780 kW). Vid årets slut fanns i hela HSB 22 390 kW installerad effekt, vilket innebär en ökning med 15 procent jämfört med 2020 (19 477 kW). De senaste två åren är ökningen 125 procent.

Stor ökning av laddstationer till elbilar

Ytterligare en tjänst där efterfrågan har tilltagit under 2021 är installation av laddpunkter för elbilar och elhybrider. Vid slutet av året fanns totalt 3 438 laddpunkter i HSBs bostadsrättsföreningar, en ökning med 104 procent sedan 2020 (1 683). Den stora ökningen beror dels på att det görs många installationer, dels på bättre insamling av data. I HSBs egna hyreslägenheter fanns vid årets slut totalt 407 laddpunkter, en ökning med 47 procent sedan 2020 (277). Totalt i hela HSB fanns 3 845 laddpunkter, en ökning med 96 procent sedan 2020 (1 960). De senaste två åren är ökningen 315 procent.

Systematiskt miljöarbete

Under 2021 bedrev nio av 26 HSB-föreningar ett systematiskt miljöarbete, vilket bland annat innebär att HSB-föreningen har en miljöpolicy, definierade miljömål, och en miljöhandlingsplan. Sex HSB-föreningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och tre är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Se figur 8.

Figur 8:

Systematiskt_miljoarbeteHR21_webb_673x500px_150dp_-08.jpg

Klicka på grafen för större format.

Kvalitet ger nöjda kunder

Under 2021 hade 13 av 26 HSB-föreningar ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär bland annat en formulerad kvalitetspolicy och kvalitetsmål samt att ha rutiner, processer och uppföljningar för att säkerställa kvalitet i leveransen till våra kunder och medlemmar. Sex HSB-föreningar är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Se figur 9.

Figur 9:

image37vb8.png

Klicka på grafen för större format.

HSBs vision för nyproduktionsverksamheten innebär att vi strävar efter att bygga felfritt. Vi arbetar för att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder, från projektidé genom projektering och produktion, till inflyttning i den färdiga bostaden och överlämning till förvaltningsverksamheten. Nyproduktionsprocessen omfattar allt från rollbeskrivningar, rutiner, mallar och interna verktyg till checkpunkter och beslutsprocess.

Att våra kunder som flyttar in är nöjda är väldigt viktigt för oss. Det faktum att vi har nyproduktion över hela landet, kombinerat med lokal närvaro och ett målmedvetet och engagerat arbete för att möta våra kunder, har gett resultat: HSB får fina betyg i Nöjd kundindex* (NKI) och vi har ofta legat i topp bland mest nöjda kunder vid garantimätningen två år efter inflyttning. Faktorer som mäts är bland annat personal, information, pålitlighet och själva bostaden.

Under 2021 bedrev nio av 26 HSB-föreningar ett systematiskt miljöarbete, vilket bland annat innebär att HSB-föreningen har en miljöpolicy, definierade miljömål, och en miljöhandlingsplan. Sex HSB-föreningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och tre är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Se figur 8.

* Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden. Undersökningen har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på sammanlagt 11 000 svar från bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning görs årligen och följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKIvärden från till exempel Svenskt Kvalitetsindex.

HSB Living Lab

Innovativa, hållbara och smarta lösningar är en viktig pusselbit till framtidens hållbara samhälle och det goda boendet. För att ligga i framkant driver HSB en innovationsarena, HSB Living Lab, tillsammans med bland annat Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

I HSB Living Lab bor nära 40 personer permanent, samtidigt som hela huset är ett laboratorium där forskning pågår dygnet runt. Det är en unik testbädd där forskning kring framtidens hållbara boende sker i en verklig boendemiljö. Hittills har cirka 150 projekt startat i HSB Living Lab inom allt från delningsekonomi, energieffektivisering, bättre vattenhantering, hållbara beteenden och digitalisering till cirkulär ekonomi och återvinning av byggmaterial.

Läs mer om HSB Living Lab.