Minskning av klimatpåverkan

Världen står inför många utmaningar. Klimatfrågan är en av de största. Därför har förbundsstyrelsen i HSB fattat beslut om nya mer ambitiösa klimatmål. 2040 ska HSB ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan.
Nybyggt flerbostadshus

Hur vi människor lever, bor och konsumerar i våra städer och samhällen har en stor påverkan på vår planet. Som Sveriges största bostadskooperativ har vi därför ett ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Nya klimatmål

I oktober 2021 beslutade förbundsstyrelsen om nya ambitiösa klimatmål enligt följande definition: HSB ska ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och vara anpassat till det förändrade klimatet till 2040. Delmålen är att klimatpåverkan ska minska med 25% till 2025, 50% till 2030 och 75% till 2035 jämfört med 2020 års siffror.

Klimatpåverkan ska beräknas för alla verksamheter och skeenden – allt från när HSB bygger och renoverar bostäder till energianvändningen i bostadsrättsföreningarna och i hyres- fastigheterna. Även drivmedel i HSBs fordonsflotta, inköp av varor och tjänster och medarbetarnas arbets- och pendlings- resor räknas in i klimatpåverkan och omfattas av målen.

Science Based Targets initiatives (SBTi) metodik har använts för att sätta målen i enlighet med det vetenskapliga läget baserat på de senaste klimatscenarierna, koldioxidbudgetar och Parisavtalet. Målen kommer att verifieras hos SBTi under 2022. Redovisning enligt de nya klimatmålen kommer att ske först 2023. Innan dess redovisar vi enligt våra tidigare målsättningar, med undantag från nyproduktionen som vi redovisar redan 2021.

imageai5or.png

Utöver det gemensamma målet finns frivilliga mål som vi rekommenderar HSB-föreningar och bolag att arbeta med:

  • Lägre klimatpåverkan från nyproduktionsprocessen
  • Öka andelen fossilfri energi till fordon och effektivisera transportarbetet
  • Öka andelen förnybar och återvunnen energi

Ny övergripande målformulering

HSB har 2040 netto noll* klimatpåverkan i hela värdekedjan och är anpassat till det förändrade klimatet.

Delmål:
25 % minskad klimatpåverkan till 2025
50 % minskad klimatpåverkan till 2030
75 % minskad klimatpåverkan till 2035,

…jämfört med basår 2020. I scope 1, 2 och 3**.


* Nettonollutsläpp uppnås när våra utsläpp av växthusgaser minimerats så långt som möjligt och de kvarvarande utsläppen balanseras av tekniker såsom avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS), biokol eller ökad kolsänka i skog och mark.

** Greenhouse Gas Protocols indelning: Scope 1 är de egna direkta växthusgasutsläppen. Scope 2 är de indirekta utsläppen från köpt energi. Scope 3 är de indirekta utsläppen, utöver köpt energi, som sker utanför företagets gränser. Här ingår till exempel leverantörers utsläpp.

Vår klimatpåverkan har minskat med två tredjedelar

HSBs tidigare klimatmål var att ha nära noll klimatpåverkande utsläpp till 2030 och till 2023 skulle klimatpåverkan minska med 75 procent jämfört med 2008 års siffror. Till skillnad från HSBs nya klimatmål som omfattar hela värdekedjan så omfattar dessa klimatmål främst klimatpåverkan från den egna verksamheten, vilket beskrivs nedan.

Under 2021 har HSB som helhet minskat klimatpåverkan med 66 procent, för nyckeltalet kgCO2e/Atemp. Se figur 4. Resultatet beror på en övergång till förnybar el, effektivisering av elanvändning (-32 procent, kWh/Atemp), mindre klimatpåverkan från fjärrvärme (-58 procent, kgCO2e/ Atemp) och utfasning av kvarvarande oljepannor i fastigheter. I fordonsparken har det också skett en energieffektivisering och ökning av den förnybara andelen av energianvändningen till drivmedel (totalt 39 procent).

Figur 4:

imagefc3ye.png

Klicka på grafen för större format.

HSB beräknar utsläppen enligt den internationella beräkningsstandarden Greenhouse Gas Protocol. Inom ramen för Greenhouse Gas Protocol avgränsas utsläppen i tre grupper:

1. Direkta utsläpp av växthusgaser från egenägd uppvärmning och drivmedel för egenägda fordon/maskiner (Scope 1)

2. Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi – köpt el, fjärrvärme och fjärrkyla (Scope 2)

3. Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser – tjänsteresor och produktion av energibärare (Scope 3)

Elanvändning och förnybar el

Inom HSB har elanvändningen per yta (kWh/Atemp) minskat med 32 procent sedan 2008. Samtidigt har en övergång till ursprungsmärkt förnybar el medfört att det totala utsläppet av växthusgaser från inköpt el har reducerats med totalt 89 procent i HSB-föreningarna. Detta tillsammans bidrar i hög grad till HSBs mål om att minska utsläppen med 75 procent till 2023. Se figur 5.

Figur 5:

Koldioxidutstlapp_HR21_webb_673x500px_150dp_-05.jpg

Klicka på grafen för större format.

HSB klimatvärderar el enligt följande trappstegsmodell:

  • De HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar som väljer att producera egen el har mycket liten klimatpåverkan och hamnar på det lägsta trappsteget
  • De som köper förnybar el på marknaden får större klimatpåverkan motsvarande det mellersta trappsteget
  • De som inte väljer aktivt får en så kallad nordisk residualmix med högst klimatpåverkan. Residualmix är den elproduktion som ”blir över” när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval.

Fjärrvärme

Fjärrvärme står för merparten av HSBs beräknade klimatpåverkan då det är den enskilt största energiposten. Fjärrvärmeanvändningen har sedan 2008 minskat med 11 procent (kWh/Atemp) medan klimatpåverkan för fjärrvärme per yta (kgCO2e/Atemp), på grund av fjärrvärmeföretagens ändrade bränslemixar, har minskat med 58 procent. Se figur 6.

Figur 6:

Fjarrvarme_HR21_webb_673x500px_150dp_-06.jpg

Klicka på grafen för större format.

HSB har tillsammans med andra bostadsorganisationer och Energiföretagen Sverige kommit överens om en gemensam metod för att miljövärdera fjärrvärme. Metoden innebär att klimatpåverkan för alla använda bränslen räknas ihop till en emissionsfaktor per fjärrvärmenät, som sedan kan multipliceras med den köpta energianvändningen. Överenskommelsen innefattar också sedan 2018 principer för hur miljövärdering av förändrad energianvändning i ett framåtblickande perspektiv ska göras.

En prioriterad fråga är att minska mängden köpt energi och sänka toppeffekten för fjärrvärme. Det kräver utveckling av våra byggnader för att kunna minska topparna med bibehållen komfort inomhus. Målet är att minska effekttopparna då de förbrukar såväl ekonomiska som miljömässiga resurser. Med en balanserad fjärrvärmeanvändning kan vi säkerställa att den köpta energin är förnybar.

Förnybar energi till HSBs fordonsflotta

De direkta utsläppen av växthusgaser från HSBs fordonsflotta har minskat med 48 procent sedan 2008. Den totala energianvändningen för HSBs fordon har, sett till samtliga HSB-föreningar, minskat med totalt 23 procent sedan 2008. Andelen förnybar energi, sett till total energianvändning kopplat till drivmedel hos samtliga HSB-föreningar, var 39 procent under 2021. De föreningar med högst andel förnybar energi 2021 var HSB Uppsala (95 procent), HSB Östra (90 procent), HSB Östergötland (67 procent), HSB Göta (52 procent) samt HSB Malmö (43 procent). I dessa HSB-föreningar används biogas, HVO-diesel och diesel med hög inblandning av förnybar diesel. El används också i allt större utsträckning. Av HSBs cirka 880 servicebilar går cirka 150 på endast el, det vill säga 17 procent. Ytterligare cirka 25 bilar, 3 procent, drivs med fordonsgas.

För att åstadkomma fortsatta utsläppsminskningar ska drivmedelsanvändningen effektiviseras ytterligare och fordonsparken i betydligt större utsträckning bestå av fordon som drivs med biodiesel, fordonsgas, etanol och ursprungsmärkt förnybar el.

I HSBs egna hyreslägenheter fanns vid årets slut totalt 407 laddpunkter för elbilar, en ökning med 47 procent sedan 2020. Läs mer om solceller och laddpunkter för elbilar på sidan Hållbara tjänster och produkter.

imagenifri.png

Klimatpåverkan från nyproduktionen

HSBs nyproduktionsbolag HSB ProjektPartner och HSB Bostad har redan för 2021 tagit fram klimatredovisning utifrån HSBs nya klimatmål för byggprocessens klimatpåverkan, det vill säga klimatpåverkan från utvinning och produktion av material till färdig byggnad (livscykelskede A1 till A5). Den totala klimatpåverkan från byggprocessen för projekt avslutade under 2021 uppgick till 44 760 ton CO2-ekvivalenter, vilket motsvarar 374 ton CO2e per byggd kvadratmeter. Målet till 2040 är netto noll utsläpp av växthusgaser och närmaste delmål är en minskning av klimatpåverkan med 20 procent år 2025 (jmf. 2021).

Inom nyproduktionen har flera stora steg för en minskad klimatpåverkan från byggprocessen tagits under året. Bland annat har det nya lagkravet om klimatdeklarationer implementerats och HSB har valt att gå betydligt längre än så och också infört ett maxtak för klimatpåverkan i varje enskilt projekt (300 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter för bärande delar, klimatskärm och innerväggar). Maxtaket ska säkerställa att alla projekt gör åtgärder för minskad klimatpåverkan, då branschsnittet idag ligger högre.

I flera pågående projekt prövas nu nya lösningar för att komma ner i klimatpåverkan genom att bland annat bygga med klimatförbättrad betong, förnybara material, smartare konstruktioner och återbrukat material som till exempel tegel.

Vid sidan om att höja takten i hela projektportföljen satsar HSB ytterligare inom Lokal Färdplan Malmö (LFM30) där målsättningen är ännu tuffare och omställningsarbetet måste gå ännu snabbare. All nyproduktion för HSB Malmö ska vara klimatneutral redan år 2030 och man utvecklar just nu HSBs första klimatneutrala flerbostadshus.