Hushållning med resurser

Vi arbetar för en hållbar och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt beroende av begränsade resurser.

Vår strävan är att göra mer med mindre, vilket är bra för såväl ekonomin som för miljön. Vårt mål är att 2023 ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt beroende av begränsade resurser. Det kan vi uppnå genom bland annat kloka materialval utan farliga ämnen, ökad materialåtervinning och återanvändning, samt minskad energianvändning.

imagevs48.png

imagebo2l.pngKlicka på bilden för större format.

Utöver de gemensamma målen finns frivilliga mål som vi rekommenderar HSB-föreningar och bolag att arbeta med:

  • Merparten av bygg- och rivningsavfallet går till återanvändning och materialåtervinning 2023.
  • Nära noll farliga ämnen i byggmaterial och produkter 2023.

Miljöcertifiering som verktyg

Byggnader och fastigheter står för en stor del av resursförbrukningen i samhället. För HSB är det viktigt att arbeta med att minimera de resurser som används för att kunna leverera enligt våra uppsatta hållbarhetsmål och minska vår miljöpåverkan. Vi ställer även krav på att våra leverantörer ska arbeta med miljöfrågor, där stor påverkan sker.

HSB har som mål att all nyproduktion ska certifieras enligt Miljöbyggnad med byggnadsbetyg silver. Med certifiering enligt Miljöbyggnad görs en oberoende bedömning på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Inom förvaltningen har flera HSB-föreningar börjat använda Miljöbyggnad iDrift för stöd i hållbarhetsarbetet med befintliga byggnader. Under 2021 har bland annat HSB Malmö certifierat Sveriges högsta byggnad, Turning torso. Läs mer om det här. 

imageqqxbo.png

Minskad energianvändning

HSBs totala volym köpt energi (kWh/Atemp) i egenägda hyresfastigheter och lokaler har under 2021 minskat med 20 procent med utgångspunkt från basåret 2008. Se figur 1. Elanvändningen har minskat med 32 procent och köpt fjärrvärme med 11 procent mätt i kWh/Atemp med utgångspunkt från 2008. De energiposter som är inkluderade i ovanstående är driftel, kontorsel, fjärrvärme, fjärrkyla, samt den mindre mängd bränslen som används för uppvärmning av fastigheter (eldningsolja, naturgas och pellets). Energieffektivisering i bostäder är ett område som står inför stora förändringar i och med EUs reviderade direktiv från 2018 avseende energieffektivisering, byggnaders energiprestanda, förnybar energi och energimarknader. HSB följer utvecklingen noga och deltar i arbetet med att anpassa direktiven till svenska förhållanden.

Vårt erbjudande av tjänster inom energieffektivisering möjliggör stora besparingar. Som exempel har vi under 2021 tillgodosett en ökad efterfrågan på solel från våra medlemmar. Utöver att vi använder oss av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad vid nybyggnation, vilket innebär bättre energiprestanda än vad gällande byggregler kräver, innefattar vårt arbete inom energieffektiviseringsområdet också exempelvis frågor om elbilsladdning, styrsystem, batterilösningar och individuell mätning av varmvatten i nyproducerade bostäder.

Effektuttag

Effektuttag står allt högre på agendan i samhällets energidebatt. 2018 mätte HSB för första gången effektuttag för fjärrvärme i egenägda hyresfastigheter och lokaler. Resultatet visar på en stor skillnad mellan hur HSB-föreningarna har arbetat med att sänka effektuttaget (genom effektiviserad energianvändning), vilket bör påverka driftnettot. Resultatet för 2021 gällande effektuttaget för fjärrvärme i HSBs hyresfastigheter var 32,1 W/Atemp. Detta är ett medelvärde av de tre högsta dygnsmedelvärdena delat med totalt antal Atemp.

Figur 1:

Energianvandning_HR21_webb_673x500px_150dp_-01.jpg

Klicka på grafen för större format.

Bygg- och rivningsavfall

En prioriterad fråga inom ramen för HSBs arbete för ökad resurseffektivitet är minskat byggavfall och materialåtervinning och sortering av bygg- och rivningsmaterial. Vi mäter och följer upp avfallstyp och hanteringsmetod för att kunna säkerställa att arbetet sker så resurseffektivt som möjligt. HSB ställer krav på att entreprenörerna i vår nyproduktion hanterar och sorterar avfall enligt de branschgemensamma riktlinjerna ”Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning”. Vi arbetar också för att mängden byggavfall ska minska och idag finns krav på maximal mängd byggavfall per byggd kvm samt andel av avfallet som går till materialåtervinning i HSBs nyproduktionsentreprenader (avser HSB ProjektPartner och HSB Bostad). Vi tittar också på hur våra processer ska bli mer cirkulära och på hur vi kan få in återbruk såväl vid rivning som vid materialval. Se total vikt per avfallstyp i figur 2 och 3.

Figur 2:

blobid0.jpg

Figur 3:

Avfall_renoveringHR21_webb_673x500px_150dp_-03.jpg

Klicka på graferna för större format.

Kloka materialval

HSB satsar stort på kloka materialval och arbetar för att minska mängden farliga ämnen i byggmaterial och produkter. I nyproduktionen används sedan länge Byggvarubedömningen för miljöbedömning och loggning av byggprodukter. Byggvarubedömningen är ett branschgemensamt samarbete som tagit fram miljökriterier för byggprodukter. Idag är också klimatpåverkan vid produktion av byggmaterialen en viktig faktor vid materialval. Vi arbetar även med webbverktyget Chemgroup för att fasa ut farliga ämnen i kemiska produkter som används i förvaltningsverksamheten.